Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Rozmnožování buněk a metabolismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (453,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. ROZMNOŽOVÁNÍ BUNĚK A METABOLISMUS 1. ROZMNOŽOVÁNÍ ORGANISMŮ • roznožování (reprodukce• zajišťuje vznik nových jedinců, a tím trvání určitého druhu Typy rozmnožování Nepohlavní• z jedné nebo vícesomatickýchbuněk•genetickávýbava rodiče je předánabezezměny• vyskytuje se ubakterií, prvoků, hub, rostlinajednodušších živočichů• může probíhat pomocíspor (nepohlavní výtrusy),vegetativním rozmnožováním, dělením nebopučením• výhodou je velká rychlost rozmnožování, nevýhodou uniformita potomstva (nepříznivé podmínky mohou negativně ovlivnit životaschopnost celé generace geneticky totožných potomků) Pohlavní• je založeno nasplynutígamet (dvou pohlavních buněk), kterévznikají meiózou• rozlišujeme 2 typy gamet -izogamety (gamety stejného tvaru a velikosti) aanizogamety = heterogamety• splynutím samčí a samičí gamety vzniknezygota, které se dělímitózou• potomek je vybavenýgenetickouinformacíodobourodičů• houby: buňky se nedělí na samčí a samičí, buňky musí mít rozdílná vlákna, mezi kterými vznikápřepážka 2. ROZMNOŽOVÁNÍ BUNĚK • všechny buňky se rozmnožujídělením• dělení buňky (cytokineze) vždy předchází dělení jádra (karyokineze) Typy dělení•amitóza•mitóza•meióza - redukční dělení Amitóza• nejjednodušší, nejrychlejší KARYOKINEZE (dělení jádra) • hlavní roli hrajíchromozomy•somatické (tělní)buňky mají vždy chromozomy v páru jejich počet jediploidní (2n)•pohlavní buňky obsahují pohlavní počet chromozomů jejich počet jehaploidní (n) MITÓZA - nepřímé dělení • výsledkem jsou2 buňky dceřiné s diploidním• rozlišujeme 4 fáze mitózy: 1. profáze• začínají se tvořit mikrotubuly dělícího vřeténka (z cytoskeletu) 2. metafáze• chromozomy jsou již zdvojené (tvořené 2 chromatidami), ale pořád spojené centromerou 3. anafáze• buňka se protáhne do délky 4. telofáze• kolem vzniklých dceřiných jader vzniká jaderný obal a jadérka MEIÓZA - redukční dělení • proces, při kterémvznikají pohlavní buňky• probíhají2 dělení jádra a buňky, ale jen 1 dělení chromozomů výsledkem jsou4 buňky dceřiné• rozlišujeme 2 typy dělení: 1. heterotypické dělení (první redukční) • metafáze, anafáze a telofáze jsou podobné jako u mitózy a) profáze•leptotene•zygotene•pachytene - chromozomní pár se rozdělí na 4 chromatidy a vznikají tzv. tetrády; může dojít kecrossing-overu•diplotene•diakineze - chiazmata se přesouvají na konce ramen chromozomů; vytváří se mikrotubuly dělícího vřeténka; rozpouští se jaderná membrána b) metafáze• vlákna dělícího vřeténka přichycují bivalenty v centromerách c) anafáze• vlákna dělícího vřeténka se smršťují a chromozomy se rozestupují k opačným pólům d) telofáze• vznikají 2 dceřiné buňky s haploidním počtem chromozomů, ovšem každý je složen ze 2 chromatid 2. homeotypické dělení (druhé redukční)• nastává po interfázi (po období klidu buňky); v interfázi všaknedochází k syntéze DNA• profáze, metafáze, anafáze a telofáze jsoustejné jako u mitózy• výsledkem jsou4 buňky dceřiné s haploidním počtem chromozomůCYTOKINEZE (dělení buňky) • po dělení jádra následujedělení cytoplazmy• každá z dceřiných buněk obdrží přibližně polovinu všech organel (rozdělují se v rámci proudění cytoplazmy), zbytek si dotváří; částečně probíhá už v telofázi Typy dělení buňky •zaškrcení•pučení•přehrádečným dělením - u rostlin BUNĚČNÝ CYKLUS • zahrnujerůst buňky a jejich složek,dělení jádra a ostatních organel avlastní rozdělení buňky• trvání cyklu je označováno jakogenerační doba- krátkou generační dobu mají např. dělící se buňky zárodku, naopak generační doba nervových buněk je rovna délce života organismu po narození Fáze •G1 fáze (presyntetická)•S fáze (syntetická)•G2fáze (postsyntetická)•M fáze• fáze G1,G2aS nazýváme souhrnně jakointerfáze• během G1 fáze (méně často během G2) fáze buňky prochází tzv.kontrolním uzlem, který má za úkol ověřit, je-li buňka připravena na přechod do další fáze =G0 fáze (klidová fáze) 3. METABOLISMUS •metabolismus• přeměna jednotlivých látek v buňce se uskutečňuje díky na sebe navazujícím reakcím =metabolické dráhy• jednotlivé metabolické reakce jsoukatalyzovány látkami bílkovinné povahy =enzymy METABOLICKÉ PROCESY 1. katabolické (rozkladné) •exergonické děje• např. buněčné dýchání nebo trávení 2. anabolické (syntetické) •endergonické děje• např. fotosyntéza • katabolické a anabolické procesy na sebe v živých buňkách navazují DĚLENÍ ORGANISMŮ PODLE CHARAKTERU METABOLISMU 1. heterotrofní • přijímají uhlík ve formě organických látek, patří sem živočichové a houby 2. autotrofní • přijímají uhlík ve formě CO2, jsou schopny tvořit z anorganických látek organické, k čemuž získávají energii: formou světelné energiefotoautotrofní organismy (fototrofní bakterie a zelené rostliny)oxidací anorganických látekchemoautotrofní organismy (např. některé bakterie) PŘENOS ENERGIE V BUŇCE • prostřednictvím tzv.makroergických sloučenin• univerzální makroergickou sloučeninou jeATP = adenosintrifosfát- vytváří se připojením fosfátového zbytku k molekule ADP (adenosindifosfát) makroergní vazbou v procesu zvanémfosforylace• energie se z ATP uvolňuještěpením makroergické vazby• ATP se tvoří zejména v mitochondriích a spotřebovává se v cytosolu (= intracelulární tekutina) ENZYMY • látkybílkovinové povahy• snižují nebo zvyšují aktivační energii a tímurychlujínebozpomalujírychlostreakce• jsouspecifické (katalyzují určitý druh reakce) aúčinné• enzymy: DNA polymeráza, všechny hormony jsou enzymy Pro enzymy je charakteristická •specifita substrátová•specifita účinku- enzym katalyzuje pouze jeden typ reakce Klasifikace enzymů •oxidoreduktázy•transferázy•hydrolázy•ligázy•izomerázy•lyázy – štěpí chemické vazby jiným způsobem než hydrolýzou či redoxní reakcí Enzymy rozkládající živiny v organismech •proteázy•amylázy• lipázy - štěpí tuky Rozdělení enzymů 1. jednosložkové• obsahujípouze bílkovinovou část 2. dvousložkové• obsahují bílkovinovou částapoenzym a nebílkovinovou částkofaktor celé dohromadyholoenzym• kofaktor rozhoduje o typu reakce Typy kofaktorů •prostetická skupina (ionty kovů) apoenzym a kofaktor jsou vázánypevnoukovalentní vazbou•koenzym(o

Témata, do kterých materiál patří