Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


60. KRNAP, systém ochrany přírody

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

60. KRNAP, systém ochrany přírody Ochrana přírody v ČR - zjištné důvody - vyhlášení území, kam lidi pustíme pouze omezeně nebo vůbec - v CHKO pěstovat chráněné druhy, ze kterých lze něco vytěžit - zákon č. 114/1992 - spousta prováděcích vyhlášek - Zákon o ochraně přírody a krajiny - ÚSES - územní systém ekologické stability - program zvýšení ekologické stability - program ochrany živočichů a rostlin - geologie - ochrana jeskyní, archeologické nálezy - významné krajinné prvky - ohrožené druhy Natura 2000 - evropský systém ochrany přírody - členské státy EU - ptačí oblasti - výskyt + hnízdiště chráněných ptáků - evropsky významné oblasti - biotopy (rostlinná společenstva) - cíle: sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách - záchranné programy: tetřev hlušec (Šumava, Krkonoše, Beskydy), rys ostrovid (Šumava), perlorodka říční (zpětné vypuštění do přírody) - zvláštní ochrana oblasti: vyhlašování chráněných oblastí -> a, velkoplošná - CHKO, NP -> b, maloplošná - Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace, Národní přírodní památka, Přírodní památka Maloplošná - ohraničená - vchod = 2 pruhy, východ = 1 pruh - geologické, mokřadní věci, menší biotopy organismů NPR – Boubínský prales NPP – Babiččino údolí PR – Ostaš PP – Trosky PP- i přírodní park, „parky klidu“, Břečštejn - na starosti mají krajské úřady Velkoplošná - 4 NP, každý park má svojí správu (Krkonoše – Vrchlabí) - 25 CHKO (Křivoklátsko na cestě k NP) - celkem chráněno 15% území (17%) - nejstarší – KRNAP, nejmenší – Podyjí, největší – Šumava, nejmladší – České Švýcarsko - nejstarší – Český ráj, nejmladší – Český les, největší – Beskydy, nejmenší – Blaník ŠUMAVA - NP – 1991, CHKO – 1963 - biosferická rezervace UNESCO 1990 - na druhé straně – Bavorský les => společně největší lesní komplex - 8 ledovcových jezer (ČR – Černé, Čertovo, Prášilské) - rašeliniště, vrchoviště, louky, opuštěné oblasti (Sudety) - rys, tetřev - plavebné, splavné kanály (Schwarzenberský) - problémy: kůrovec, samovolné oblasti, opuštěné oblasti bývalých Sudet (zarůstají) PODYJÍ - řídké osídlení, velmi pestré (flóra, fauna, geologie) - teplomilná lesní společenstva = doubravy (85%) - Dyje - meandry - orchideje – lesní – střevíčník pantoflíček - kudlanka, ještěrka zelená, dudek choholatý NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce - skalní města, kaňony, soutěsky, sopečné kužely, Pravčická brána - čáp černý, výr velký, bobr, kamzík (nepůvodní) - vracejí se lososi (anadromní, táhnou za třením) - problémy: hospodářské lesy, douglaska – na německé straně ji vykáceli, nepůvodní kamzík, vodní díla a lodní doprava, rozšlap Pravčické brány CHKO Jizerské hory - náhorní plošina, čedičová kupa Bukovec, Jizerka, Safírova hora, ze S vypadají vysoké (ledovec) - původní lesy: buky -> vykácení + kyselé deště - rašeliniště, skály, tetřívek, luční enklávy a osady (lidová architektura) - problémy: kyselé deště, haloseče, nepůvodní druhy dřevin (smrk stříbrný – Kanada) CHKO Orlické hory - Tichá + Divoká Orlice, Zemská brána - vetš. vykáceno (nepůvodní haliny) - jednobučiny, rašeliniště, louky CHKO Český ráj - harmonická krajina, přírodní hodnoty + historické památky - Trosky - pískovcová skalní města – Prachovské skály, Hrubá skála - problémy: silnice R35 + 3 kraje se hádají o peníze -> problém jak vést přes Český ráj (3 varianty – nejhorší je severní) CHKO Broumovsko - pískovcová skalní města - Adršpašsko- Teplické skály – největší skalní město - chránění krajiny přeměněné člověkem: „Krajina broumovských kostelů“ => 12 -14 kapliček, kostelíků -> barokní krajina - sokolnatí, teplotní a vegetační inverze (v hlubokých soutěskách rostliny níž v chladnějších) - bohatá zásobárna podzemní vody - problém: horolezci, průzkumné vrty na těžbu břidlicového plynu KRNAP - založen vroce 1963 - vyhlášen vládním nařízením č.41/1963 Sb. - nově zřízen Nařízením vlády ČR č. 165/1991 Sb. - ve znaku je hořec - sídlo KRNAPU - Vrchlabí - technické zázemí KRNAPU - Špindlerův mlýn - biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze -vyhlášena v r. 1992 - před založením nápady: těžba uranu, pracovní tábory - Josef Šourek – jeden ze zakladatelů - polská strana vyhlášena o 4 roky dříve - celková rozloha:702 km2, měří asi 36 km - 2 základní hřbety - A, pohraniční; B, český - rozděleny údolím Bílého Labe - vrcholy: Sněžka - 1603 m. n. m. Luční hora - 1547 m. n. m. Studniční hora - 1554 m. n. m. Černá hora - 1299 m. n. m. Růžová hora - 1394 m. n. m. - podnebí - nejdrsnější v ČR - sněhová pokrývka 100-150 dnů v roce - mapa ČR - nejdéle sníh - tvar mapy ČR - lavinové pole Studniční hory - srážky - 1600 mm/rok - vysoké - průměrná roční teplota na Sněžce = 0°C - vodstvo - pramen Úpy - Úpská řašeliniště - pramen Labe - Labská louka - 3 oblasti: Západní - Harrachov (sklářské centrum, zimní sporty) Střední - Špindlerův Mlýn (údolí Labe, hornické oblasti) Východní - Pec p. Sněžkou (Kovárna, Jedová chýše) - zahrádky - Je označení pro bujnou a pestrou přírodu na svazích krkonošských ledovcových karů, která je výslednicí pozoruhodné souhry přírodních sil - větru, sněhu, lavin a dávných ledovců. Zvláštní reliéfové uspořádání hlavních krkonošských hřbetů a údolí a převládající západní větrné proudění způsobuje, že se na hranách a v závětří karů (krkonošských jam) ukládají obrovská množství sněhu z návětrných svahů a náhorních plošin a pravidelně se zde sesouvají sněhové laviny. Lavinové svahy tak nikdy neosídlil vysoký les, ale jen houževnaté keře a byliny, jejichž druhová pestrost je však obrovská. - endemité - jeřáb sudetský, některé druhy jestřábníku, zvonek český, jeřáb krkonošský - glaciální relikty - slavík modráček tundrový, ostružiník moruška - uneseny do Krkonoš ledovcem - kar - ledovcový kotel, vzniká zde ledovec - moréna - kamenný val vzniklý ledovcovou činností - pevninský ledovec ze severu a ze stran drhnul Sněžku - karling - pásmo lesa končí v Krkonoších mezi 1200 - 1300 m. n. m. - poté pásmo kosodřevin - tento biotop = arktoalpínská tundra - vyskytují se rašeliniště - Černá hora - původ

Témata, do kterých materiál patří