Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Hierarchické uspořádání organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (319,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ORGANISMŮ • nejstarší paleontologické doklady o životě na Zemi jsou staré asi3,5 miliard let PŘEDSTAVY O VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Kreační hypotéza • je součástí nejrůznějších náboženských učení - vychází z předpokladu, že dnes žijící organismy byly stvořenynadpřirozenou silou•teistická evoluce: bůh stvořil vesmír, ve kterém přirozeným způsobem probíhá biologická evoluce Teorie samoplození (teorie naivní abiogeneze) abiogeneze = samoplození • primitivní představa o původu života, předpokládá možnostvzniku živé hmoty z neživé• tato představa bylavyvrácena až na konci 19. století pokusy francouzského chemika, biologa a mikrobiologaLouise Pasteura - vypracoval četné laboratorní metody pěstování mikroorganismů na živých půdách Panspermická teorie • představa o možnosti přenosuzárodkůživota na Zemiz vesmíru• tzv.panspermie•pseudopanspermie– složitější organismy by nárazem byly zničeny, ale základní organické molekuly Oparinova teorie (teorie evoluční abiogeneze) • teorie sovětského biochemikaAlexandra Ivanoviče Oparina, připouští vznik života na Zemipostupným vývojem z neživé hmoty v určitém období jejího geologického vývoje,předpokládal že: - v prvotním oceánu (praoceán) mohly vzniknout za působení elektrických výbojů z anorganických látek jednoduché organické látky (aminokyseliny, dusíkaté heterocykly, atd.) a z nich následně složitější organické látky (bílkoviny, NK, polysacharidy a tuky); směs těchto rozpuštěných látek je někdy nazývána jako- ze složek „prebiotického bujónu“ se mohly vytvořit tzv.koacerváty- koacerváty se dělily, vznikaly koacerváty dceřiné a postupně se tvořily systémy se všemi základními vlastnostmi života -eobionti (hypotetičtí předchůdci prokaryotických buněk); diferenciace eobiontů se prohlubuje a vede ke vzniku vnitřních struktur BIOLOGICKÁ EVOLUCE (EVOLUCE ŽIVÝCH SOUSTAV) • celé období evoluce živých soustav =fylogeneze•podílí se na ni - náhodné události, zákonité a postupné změny uvnitř druhů a populací (působení tlaku prostředí) EVOLUČNÍ TEORIE Lamarkismus• vychází z představy, že všechny organismy majívrozenou schopnost vyvíjet se• organismy seaktivně přizpůsobují změnám prostředí, nově získanéznaky jsou dědičné příklad aplikace: potomci rychle běhající srny budou mít silné nohy, synové kovářů budou svalnatější, žirafa se natahuje do větví, proto budou mít potomci delší krky Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) • bylfrancouzskýpřírodovědec a autor první ucelenéevoluční teorie• dílo:Philosophie zoologique – obsahuje vysvětlení a rozvedení jeho pojetíevoluce Darwinismus• vychází z předpokladu, žeevolucedruhů (organismy se postupně adaptují měnícímu se prostředí) je výsledkempřírodního výběru, podle kterého přežívají a plodí potomky jen ti nejlépe přizpůsobení aplikacepřirozeného výběru: žirafy s krátkými krky mohly okusovat keříky, ale největší porce dostali ti nejdelší, protože dosáhli i na košaté stromy, potomci žiraf s delšími krky tak měli lepší šanci na přežití a vpopulaci se tak postupně hromadili Charles Darwin (1809-1882)• jeho teorieevoluce organismů• dílo:O vzniku druhů přírodním výběrem, Proměnlivost živočichů a rostlin, Původ člověka a pohlavní výběr Neodarwinismus (syntetická teorie evoluce)• spojeníDarwinovi evoluční teorie,Mendelovy teorie dědičnostia• zdůrazňuje důležitost náhodných faktorů, jako jsougenetický drift(též genetický posun; evoluční proces, dochází k náhodným posunům ve frekvenci jednotlivých alel v populaci) aefekt hrdla lahve(nastává při prudkém poklesu jedinců v populaci, dojde k poklesu genetické diverzity)• založena AngličanemAlfredem Russelem Wallacema NěmcemAugustem Weismannem PRINCIPY ZMĚN GENETICKÉ INFORMACE Přírodní výběr (selekce)• představujevznikvýhodnějšívlastností• nezbytným předpokladem pro evoluční působení přírodního výběru jenadprodukce potomstva avariabilita jedincůtéže populace (jedinci se liší svými geny a formami genů = alelami) Zdroje geneticky podmíněné variability Rekombinace• tvořínové kombinace genů (nové genotypy jedinců) Mutace• dochází kezměně kvality nebo kvantity genů• vznikají spontánně nebo působením mutagenních činitelů Mechanismy zajišťující přenos variability do dalších generací Četnost mutací• opakované vznikající nová mutace je schopná po určitém počtu generací nahradit původní alelu Migrace genů (tok genů)• způsobena migrací jedinců z jedné populace do druhé, jejich mezipopulačním křížením Genetický posun (genetický drift)• náhodná změna četnosti výskytu určité alely v populaci, způsobeno možností volby při výběru partnera ÚROVNĚ BIOLOGICKÉ EVOLUCE Mikroevoluce• př.koevoluce• př.mimikry = napodobení zjevu a chování jiného živočicha Speciace•nahromaděnímikroevolučníchzměn•biologickýdruh (species) = soubor populací organismů společného původu, jejichž jedinci se mezi sebou plodně kříží, mají společné vlastnosti a stejné nároky na vnější prostředí, jedinci jednoho druhu jsou většinou reprodukčně izolováni od jedinců jiných druhů, izolace je vytvořena bariérami Makroevoluce•• projevuje se jenv dlouhodobém časovém úseku, je důsledkemdlouhodobého působení mikroevoluce a speciace• při makroevoluci vznikajíevolučnínovinky, které se obvykle projeví jako výhodná vlastnost při přechodu do nového životního prostředí GEOLOGICKÝ VÝVOJ GEOLOGICKÁ ÉRA PERIODA EPOCHA POČÁTEK (v mil. let) GEOLOGICKÉ A KLIMATICKÉ POMĚRY VÝVOJ ORGANISMŮ předgeologické období 4600 vznik geosfér, prvotní atmosféry a hydrosféry život neexistuje, probíhají chemické reakce prahory (azoikum) 3900 vznik pevné zemské kůry, tvorba pevninských ker vznik života v praoceánech starohory (proterozoikum) 2400 sopečná činnost, proměnlivé klima, vznik ozonové vrstvy, kyslík v atmosféře prokaryota-bakterie, sinice 2200 eukaryota-řasy, prvoci 700 mnohobuněčné organismy-primitivní měkkýši, žahavci, atd. prvohory (paleozoikum) kambrium 570 sopečná činnost, teplé a suché klima trilobiti, strunatci ordovik 510 sopečná činnost, kaledonské vrásnění cévnaté rostliny silur 440 první suchozemské rostliny, rozvoj cévnatých rostlin; rozvoj

Témata, do kterých materiál patří