Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9.Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Fyziologie rostlin Látkové složení -voda: 70-80 %; 98% tučnolisté, řasy, dužnaté plody; 3-10 % semena; 5 % zdřevnatělé =transport, rozpouštědlo, metabolismus, termoregulace, prostředí pro rozmnožování -SUŠINA = rostlinné tělo bez vody -organické látky (95 %) – bílkoviny, cukry (sacharóza, glukóza, fruktóza, polysacharidy, škrob), tuky, hormony, nukleové kyseliny, barviva, silice, vitaminy, alkaloidy, třísloviny, lignin -anorganické látky (5 %) – soli, stopové prvky (K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn) Výživa rostlin Autotrofní =FOTOSYNTÉZAHeterotrofníSAPROFYTISMUS -živiny z odumřelých těl mrtvých organismů -> bakterie, houby (hlístník hnízdák) PARAZITISMUS -živiny z těl jiných živých organismů, vylučování zplodin svého metabolismu do těla hostitele -obligátní ektoparazitismus -poloparazitismus (jmelí -> haustoria) = voda s minerálními a organickými látkami -holoparazitismus (nezelené rostliny) = i asimiláty MIXOTROFIE -přechodný typ, fotosyntéza + získávání N, P heterotrofně -> masožravky (rosnatka, láčnatka) SYMBIÓZA -vzájemné výhodné soužití -> lišejníky, hlízkovité bakterie + bobovité rostliny,mykorhiza Minerální výživa: kořenový příjem – pasivní (apoplasticky) / aktivní (symplasticky)mimokořenový příjem – doplňkově -C(CO2),O2 (CO2, H2O, O2, aerobní metabolismus),H2(fotolýza H2O) -N (NO3-, HPO42-): - brzdí růst VO, málo fotosyntézy, + nadměrný růst VO, pomalý růst GO -P (H2PO4-, HPO42-): plodnost, - malý vzůst, nekrózy; + zkrácení vegetační doby, plody dřív -S (SO42-): bílkoviny,Fe: - chloróza,Mg (Mg2+): součást chlorofylu, - chloróza -K (K+): aktivátor enzymů, zvyšuje obsah H2O v cytoplazmě; - zakrnělost, snížená mrazuvzdornost -Ca (Ca2+): regulace pH prostředí, snižování H2O v protoplazmě, - odumírání meristémů Vodní režim -příjem, vedení, výdej vody -> spád chemického potenciálu vody -hydrofyta (hydatofyta) – vodní rostliny -aerofyta – suchozemské rostliny HYGROFYTA = vlhkomilné (silně zamokřená stanoviště)MEZOFYTA (středně vlhká stanoviště)XEROFYTA (suchá stanoviště): halofyta =slanobytné; sukulenty (extrémní sucha)PŘÍJEM -celým povrchem těla -> stélkaté a vodní rostliny (pasivní příjem) -kořenový systém (95 %) -> vyšší rostliny apoplastická cesta = pasivní -> difúze intercelulárami a buněčnými stěnami (bez energie) -jen při výdeji vody listy!, osmotický tlak, 95 % symplatická cesta = aktivní -> osmóza přes cytoplazmatickou membránu, výdej energie -faktory: teplota (20-25°C), půdní vlhkost, velikost půdních částic, obsah kyslíku v půdě, koncentrace živin, vlhkost vzduchu VEDENÍ -difúze a osmóza = z míst o vyšší koncentraci do míst o nižší až do vyrovnání koncentrací ->plazmoptýza = hypotonické prostředí, nasávání vody (endosmóza), vznik turgoru ->plazmolýza = hyertonické prostředí, vylučování vody (exosmóza), oddělení membrány -cévní svazky (xylém) -koheze = soudržnost molekul vody -adheze = přilnavost vody -kapilarita -kořenový vztlak = vtlačování vody do výše položených míst (míza) -transpirační / asimilační proud VÝDEJ (99 % vody!) -TRANSPIRACE= vypařování, výdej vodní páry listy kutikulární (pokožková) – celým povrchem (10 %)stomatární (průduchová) – činnost průduchů -TRANSPIRAČNÍ KOEFICIENT-udává, kolik gramů vody je potřeba na vytvoření 1 g sušiny -INTENZITA TRANSPIRACE= množství vydané vody jednotkou listové plochy za čas (ve dne) -GUTACE– hydatodami -faktory: složení kutikuly, velikost a počet průduchů, stáří rostliny, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, intenzita světla, množství dostupné vody, půdní vlhkost -VODNÍ BILANCE= poměr mezi příjmem a výdejem vody -VODNÍ DEFICIT= větší ztráty než příjem -> turgor klesá -> rostlina vadne -adaptace na sucho: kutikula, vosk, dužnaté, minimální listy, málo stomat, opad listů na podzim Růst a vývin -RŮST = nevratné zvětšování objemu a hmotnosti, 3 fáze: embryonální (zárodečná) – v meristémech (vzrostné vrcholy) a vporaněních =regenerace = malé tenkostěnné buňky -> stále se dělí, hodně cytoplazmy, velké jádro prodlužovací (elongační) – zvětšování objemu buňky (až 30 x), rychlost růstu klesá - vakuolyse spojují do jední centrální, plní se buněčnou šťávou - velké požadavky na příjem vody, kratší než zárodečná fáze diferenciační = diferenciace pletiv a a orgánů,terminální specializace buněk podle funkce -VÝVIN = ontogeneze, kvalitativní změny, 4 fáze: embryonální období – semenovegetativní období -klíčení semene:EPIGEICKÉ =nadzemní– růst hypokotylu, dělohy zelené HYPOGEICKÉ =podzemní– růst epikotylu, dělohy nezelené -tvorba vegetativních orgánů období dospělosti – vznik generativních orgánůobdobí stárnutí – převaha katabolických dějů, nedochází k rozmnožovánívnitřní faktory = FYTOHORMONYSTIMULÁTORYauxiny - vznik v meristémech stonků, v mladých listech, světlo jejich tvorbu brzdí - stimulace prodlužování buněk (kambium) a jejich dělení, tvorba kořenů - ve vyšší koncentraci růst brzdí - apikální dominance, regulace tropismů (gravi, foto) gibereliny - vznik v nejmladších listech a kořenech - stimulace mitózy meristémů, prodlužování lodyh, klíčení, pohlaví květů cytokininy - vznik v kořenech - podněcují buněčné dělení, větvení lodyh, klíčení, zpomalení stárnutí bios-látky -vitamíny stimulující embryonální fázi (H, B1, kys. nikotinová, pantotenová)eten – urychlení zrání plodůINHIBITORYetylen = tvorba při stresu -zpomalení růstu kořenů a stonku, urychlení zrání plodů kyselina abscisová (ABA) - v hlízách, semenech, pupenech, ve vyvinutách listech - dormance (opad listů, plodů), potlačení pupenů a klíčení, odpočinek brassinosteroidy, polyaminy, kys. jasmonová, oligosachariny, fenolické látkyvnější faktory -teplota - teplomilné / chladnomilné rostliny - teplota optimální = nejrychlejší růst (individuální) -JAROVIZACE = aktivace enzymů nízkou teplotou -> květ, tvorba plodů (ozimy) -EKOLOGICKÁ VALENCE = závislost růstu na teplotě (optimum, min, max, stres, smrt) -euryvalentní (široká) /stenovalentní (úzká), adaptace -světlo - světlomilné / stínomilné rostliny -ETIOLIZACE -nedostatek světla -> ne chlorofyl, dlouhé ochablé stonky, zakrnělé listy

Témata, do kterých materiál patří