Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekologie

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Ekologie -vìda o vztahu mezi organismy a prostøedím a mezi organismy navzájem biotop-místo,které organismùm poskytuje podmínky pro život napø.klima,pùdní nebo ekologické faktory Stanovištì-lokalita-nalezištì: -topograficky jednoznaènì vymezené místo výskytu napø.obecní rybník v obci velké heraltice ekosystém -soubor organismù a jejich prostøedí populace -soubor jedicù téhož druhu žijící na urèité místì v urèitém èase kosmopolitní organismy -druhy vyskytující se po celém svìtì introdukce -vysazení druhu na místo mimo jeho areal rozšíøená reintrodukce -opìtové vysazenídruhu na místo kde se døíve vyskytoval a kde se pøestal vyskakovat Organismy a prostøedí -abioticke složky prostøed-pro organismy zdroj energie, svìtla a tepla druhy: -ultrafialove zaøení -viditelné zaøení -infraèervené zaøení rozdìlení rostlin podle nárokù na množství svìtla: 1.svìtomilné -letnièky,nìkteré trvalky,kaktusy 2.se støedními nároky -vìtšina skleníkovych kvìtin,nìktere trvalky do polostínu 3.stínomilné -velké množství svìtla teplo: -zdrojem tepla je-sluneèní záøení,okolní prostøedí,exotermní reakec metabolismu teplotní optimum: -idealní teplot k životu organismu -mrkev 10-18C,meloun 18-25C rozdìlení orgagnismù podle nároku na teplo: 1.eurytermní-snáší výkyvy teplot -napø. potkan,sýkora koòadra,smetanka lékaøská 2.stenotermní -snesou pouze malé rozpìtí teplot a)kryofilní -organismy žijící na snìhu -napø.krásnooèko èervené b)chladnomilné(psychrofylní) -organismy snášejí nízké teploty -nepø.sob,tuèòák,vrba c)teplomilné(termofylní) -organismy snášejí vysoké teploty -napø.øasy horkých pramenù,bananovníky,palmy,anakonda,žirafa vlic tepla na rotliny: -opad listí,zrání plodù,klíèení semen,zakladaní kvìtních zárodkù transpirae... -ochrana proti nízké èi vysoké teplotì vliv tepla na živoèichy -chladnokrevní(stav strnulosti) -napø.mìkkýší,kroužkovi,hadi -teplokrevní(zimní a letní spánek) -napø.ptáci,savci -ochrana proti nízké èi vysoké teplotì Vzduch: vrstvy atmosféry-troposféra,stratosféra,mezosféra,ionosféra,exosféra troposféra-soustøedìní život organismù -prùbìh vìtšíny meteorologických jevù a dìjù -složení-78%n,21%o2,1%vzácné plyny a co2,vodní páry,tuhé èástice,škodlivé látky vzdušná vlhkost: -množství vodních pár ve vzduchu -ovlivòuje vodní bilanci suchozemských organismu -VV podporuje-rojení komaru,rust hub,bakterií -rozdìlení organismu podle nároku na VV-hydrofilní(vlhkomilné)-obojživelníci,kapradiny,mechorosty -mezofilní-vìtšina organismu -xerofilní(suchomilné)-kaktusy,sukulety,ještìøi,hadi proudìní vzduchu: -vírt-vliv vìtru na organismy: -rostliny-opílení,vývraty,vysoušení -živvoèichové-pøenos pachù,bakterií,využívám k letu,ochlazovaní,vysoušení... voda-rodìlení vody podle výskytu na zemi -97% slaná voda -3% sladká voda -2% led a sníh -1% využitelné vody èlovìkem rozdìlení rostlin podle nároku na vody: 1.vodní rostliny(hydrofyty) -leknín,sstulík,vodní mor,bublinatka 2.vlhkomlné rostliny(hygrofyty) -slabá kutikula,žádné chlupy,rostou na vlhkých,bažinatých pùdach -blatouch,orobinec... 3.støední nároky -mezofyty-mírnì vlhké pùdy (vìtšina rostlin) 4.suchomilné rostliny-xerofty -silná kutikula-jehliènany -silné ochlupení-divizna -redukované listy,zásobárna vody,zmìnìný metabolismus-sekulety 5.pùda -je ejvýznamnìjší a pomalu obnovitelný pøírodní zdroj -živitelka rostlin -základní výroobní prostøedek v zemìdìlství a lesnictví pedofera: -vniká zvìtravaním hornin a èinností organismù,zvìtralá mateèní hornina+humus+organismy žijicí v pùdì urodnost: -schopnost poskytovat rostlinám dotatek živin vody a vzduchuk životu a k rùstu -ovlivnìna množstvím humusu a živin v pùdì -lze upravovat hnojení,obdìlavaním odvodnovaní nebo zavodnovaním -nevhodny zásah ji mùže poškodit humus: -soubor organických látek v pùdì,ktere jsou v rùzném stupni rozkladu a látkové pøemìny pudní reakce: -kyselá,neutrální a zásaditá -mìní se na základì obsahu mineralních látek v pudì -vyjadøuje pomocí hodnot ph-koncetrce vodíkových iontù +++++++++++++++++++++ ;;

Témata, do kterých materiál patří