Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hmyz

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (241,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TŘÍDA: HMYZ (Insecta) - insekticidy - početná třída - velký význam stavba těla –na povrchu pokožka s chitizovanou kutikulou – na ní šupiny a chloupky – časté pigmenty – hlava, hruď, zadeček – tělo larvy tvořeno 20 články – tyto články srůstají 1) hlava – složené oči – pár tykadel (systematický znak) –ústní ústrojí kousavé – podle toho, čím se živí dochází k modifikaci lízavé – včela, moucha (jiný typ) bodavě savé – komár savé – motýl 2) hruď – tvořena 3 články: předohruď, středohruď, zadohruď – každý nese 1 pár končetin => 3 páry končetin –základní typ končetin: kráčivé – modifikace hrabavé – krtonožka plovací – znakoplavka, brouk vírník (trošku jiné) závěrkové – kudlanka nábožná skákací – kobylka přichycovací – veš – křídla – 2. a 3. hrudní článek –vychlípeniny z pokožky – vede do nich žilnatina – zároveň slouží jako výztuha – základní: blanitá – blanokřídlí, síťokřídlí – modifikace krytky – kobylky – 2. pár blanitý, 1. pár tuhý, kožovitý polokrovky - pouze 1/2 tuhá, zbytek blanitý krovky – brouci – 1. pár, chitinový, tvrdý kyvadélka (haltery) – dvoukřídlý hmyz - až druhý se mění 3) zadeček – nejsou na něm končetiny, ale v larválním stádiu někdy být mohou – kladélka – žahadla – přívěsné štěty – kopulační orgány cévní soustava – otevřená – hemolymfa = krvomíza – srdce je trubicovité + ostia (jako u pavoukovců) dýchací soustava – větvící se vzdušnice trávicí soustava – ústní ústrojí - horní pysk - spodní pysk - kusadla (párová) - čelisti –> na nich pak vyrůstají makadla – trubicovitá – členěná trubice, do které ústí slinné žlázy hltan jícen – často rozšířenina = vole - enzymy žaludek – dělen na žvýkací – chitinové lišty – a žláznatý – enzymy střevo řitní otvor nervová soustava – gangliová – modifikace –> vzniká břišní nervová páska vylučovací soustava – malpigické trubice - pozměněné metanefridie - ústí do střeva smysly– složené oči (mozaikovité, obraz po částech, spojí se v jeden) – larvy – jednoduchá očka – včely je mají vzadu na hlavě (rozlišení světla a tmy) – některý hmyz mají orgány sluchu – na končetinách (kobylky) – chemoreceptory – tykadla, makadla (nahrazují čich) – zvukové orgány rozmnožování – pohlavní – častý pohlavní dimorfizmus – podle rozmnožování dělíme hmyz na: hmyz s proměnou nedokonalou =HEMIMETABOLA vajíčko => nymfa (larva podobná dospělci) => dospělý jedinec (= imago) patří sem: vážky, jepice, švábi, pošvatky, škvoři, kudlanky, termiti, kobylky, strašilky, sarančata, mšice, ploštice někteří se rozmnožují pomocí partenogeneze (= z neoplozených vajíček se rodí pouze samičky – nepohlavní) hmyz s proměnou dokonalou = HOLOMETABOLA vajíčko => larva => kukla => dospělý jedinec (= imago) Podtřída: Bezkřídlí ŘÁD: Šupinožky - primárně bezkřídlí = nikdy neměly křídla - žijí v půdě, hrabance, listí - mohou žít i v bytech (záchody, koupelny) Rybenka domácí - často v domácnostech - je to noční hmyz - stříbřitá barva Podtřída: Křídlatí - mají vyvinutá křídla nebo zanikají druhotně A) HEMIMETABOLA – hmyz s proměnnou nedokonalou ŘÁD: Jepice - hmyz vázaný na vodu - larvy žijí ve vodě - většinu života žije jako larva - dospělec žije velmi krátce - dospělci mají zakrnělé ústní otvory, jen se rozmnoží stavba těla – tělo je protáhlé štíhlé – má blanitá křídla, druhý pár je menší – na zadečku mají 3 dlouhé štěty ŘÁD: Pošvatky - hmyz vázaný na vodu - voda musí být čistá - larvy jsou dravé - na zadečku jsou dva štěty Pošvatka rybářice ŘÁD: Vážky - tělo je úzké, protáhlé - mají mohutnou hruď - krátké nohy - mají dva páry křídel - křídla jsou blanitá a nedají se sklopit - na křídlech malá skvrnka = plamka (barevná nebo čirá) - hlava je velká - mají výrazné složené oči - larvy žijí ve vodě - nejčastěji v okolí vod způsob života – jsou dravé – loví za letu – nymfa (stadium vážky, ve vodě) loví pomocímasky = protažený spodní pysk rozmnožování – sameček má vnější druhotný orgán – pohlavní – vajíčka kladou do vody, písku atd… - nymfa je schopná měnit barvu podle podkladu - na konci vývoje vyleze larva na povrch a svlékne kůži Motýlice obecná - hojně zastoupená - třepetavý let - nápadná barevná křídla Lesklice severská - vyhýbá se větším vodním plochám - žije na rašeliništích - průhledná Šídlo pestré - vyskytuje se u nás Vážka obecná - rozšířena do vyšších poloh - larvy žijí v malých hloubkách Vážka ploská - má širší zploštělý zadeček - páří se za letu - výskyt u stojatých vod Vážka zelená - v ČR jen lokálně - létá nízko - menší stojaté vody ŘÁD: Švábi - mají ploché vejčité tělo - mají dlouhá tykadla - trnité končetiny - mají křídla - přední pár kožovitý, jsou to krytky - zadní pár blanitý - jsou to všežravci - jsou noční - často jsou spíše škůdci (znehodnocení potravin) - výskyt ve skladech potravin, v kuchyních, v domácnostech Rus domácí - 11 mm - škůdce potravin Šváb obecný - je větší - častý škůdce potravin ŘÁD: Rovnokřídlí - patří sem kobylky, sarančata, cvrčci - typické: mají přední křídla přeměněná na krytky – kožovitádruhý pár – velká blanitá křídlamají skákací zadní končetinana končetinách bývá sluchové ústrojímnozí zástupci mají zařízení pro vydávání zvuků = stridulace (vydávání zvuků) 1) KOBYLKY - jsou dravé - mají dlouhá nitkovitá tykadla - vydávají zvuky (stridulují) třením křídel o sebe - sluchové ústrojí mají na předních končetinách Kobylka zelená 2) SARANČATA - jsou býložravci - krátká tykadla - menší tělo - vyskytují se v hejnech - přemnožení způsobuje hospodářské ztráty - vydávají zvuky třením nohou o křídla - zvukové ústrojí na zadečku (tympanalní ústrojí) Saranče stěhovavá Saranče vrzavá 3) CVRČCI - vydávají zvuk (stridulují) stejně jako kobylky - sluchové ústrojí na předních končetinách - žijí v dírach v zemi Cvrček polní 4) KRTONOŽKY - žijí v norách v zemi - mají hrabavé přední končetiny ŘÁD: Kudlanky - mají protáhlé tělo - mají trojúhelníkovou hlavu (velké oči) - první končetiny přeměněny na tzv. zavírací nůž => tzv. zavírákové - jsou dravci - živí se jinými kudlankami - jsou teplomilné - Jižní Morava, Bzenecko Kudlanka nábožná ŘÁD: Škvoři - protáhlé zploštělé tělo - 2 páry k

Témata, do kterých materiál patří