Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Molekulární základy dědičnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY – JEJICH STAVBA, VLASTNOSTI, DRUHY A FUNKCE - kvalita enzymu kvalita reakce kvalita organismu - gen = 1 bílkovina (geny- inf. v bílkovinách) - gen. informace – v jádře – DNA – nikdy jádro neopouští - nositelé gen. informací, slouží k uchov. a přenosu dědičných znaků z genu na gen, genetická informace je z nich přepisována - patří mezi biopolymery, tvoří dlouhé vláknité molekuly - existují 2 typy NK: DNA - dvoušroubovice – 2 paralelní vlákna z nukleotidů spirálovitě zatočená -nukleotid ( stavební kámen) – cukr – deoxiribózau maturity - model - zbytek H3PO4černý = H3PO4 - dusíkatá báze – A adeninšedý = deoxiribóza - T tyminspojky = dus. báze - G guanin - C cytosin - kvalita nukl. kyseliny dána pořadím nukleotidů – 4 druhy - dusíkaté báze ( vždy 2 proti sobě) spojeny na zákl.-PRINCIPU KOMPLEMENTARITY A = T, G ≡ C - párování nukleotidů, komplementární báze - mezi kompl. nukleotidy –VODÍKOVÉ MŮSTKY – A-T (2 vod. můstky) ; C-G (3 vazby) - dvoušroubovice – aby s nepoškodila gen. informace - malá pravděpodobnost poruchy ve stejném místě proti sobě nukleosid = (N-glykosid) – část nukleotidu - vzniká spojením pentózy s bázemi N-glykosidickou vazbou  N- glykosidy – zvl. případ glykosidů - místo (O) se dvěma vazbami je N se třemi vazbami - primární stavba DNA – pořadí nukleotidů - sekundární stavba – 3rozměrná - zkroucení do pravotočivé šroubovice drží pohromadě (patra pevně spojená dalšími vazbami) - terciární stavba – šroubovice se naskládá ještě víc 1868 – objeveny NK 1953 – objasnění struktury NK – Watson, Crick – 1962 – obdrželi Nobelovu cenu RNA - obsahuje v nukleotidech ribózu - místo tyminu – uracil A – U , C – G - šroubovice – 1 vlákno 3 typy –r RNA – ribozomální – v ribozómech, tvoří hmotu ribozómu, „čtecí zařízení“ – umožňuje přečtení gen. informace a realizace ve stavbě bílkovin m RNA – mediátorová – dočasný nosič gen. informace t RNA – transferová – k transportu aminokyselin – aby byla ve správném místě v řetězci bílkoviny - pořadí nukleotidů v DNA určuje stavbu bílkovin (pořadí am., a tím i tvar a funkci molekuly bílkoviny) - při dělení buněk je zabezpečeno předání úplné genetické informace do nově vzniklé buňky - toto předání umožňuje schopnost DNA kopírovat své molekuly = REPLIKACE= předání gen. informace,zajištěno principem komplementarity - vlákna se působením enzymů od sebe oddálí – rozplétání DNA, v jádře volné nukleotidy  tvoří se paralelní vlákno – 1 molekula 2  1 si nechá, 2. přejde do nové buňky - dochází před dělením buňky - gen. informace základem syntézy bílkovin = PROTEOSYNTÉZA - realizace gen. inf., překlad DNA do stavby - 2 kroky 1 ) transkripce - přepis - vznik m RNA - v jádře - po ukončení transkripce se m RNA dostává jadernými póry do cytoplazmy - kopie se používá, aby nedošlo k poškození cenné gen. inf. v DNA - vyhledá ribozóm a naváže se na něj 1 ) translace – překlad - v ribozómech - ribozóm podle inf. v DNA staví bílkovinu, skládá za sebou aminokyseliny, aby byly podle gen. informace - překlad pořadí tripletů (nukleotidů) do pořadí aminokyselin - hl. roli – TRIPLET = tři po sobě jdoucí nukleotidy, 64 možností kódující význam – kódují aminokyseliny ( víc tripletů než am.) několik tripletů má stejný význam – kódují stejnou aminokyselinu - degenerovaný genetický kód, ale je univerzální - gen. inženýrství – úsek DNA plazmid do kvasinky nebo bakterie inzulín začátek nebo konec čtení– při vzniku bílkoviny na začátku vždy metionin bez významu translace – - triplety – hl. roli - t RNA – molekuly tvořeny 1 tripletem - specifické dopravní prostředky, doprava aminokyselin - m RNA – nositelka zápisu o pořadí am. - t RNA – nesou triplet ke kodónu am. = ANTIKODÓN - ribozóm tvořen velkou a malou podjednotkou - na povrchu se zachytí t RNA s navázanými am. am. se spojí peptidovými vazbami a t RNA se uvolní nárůst peptidového řetězce bílkovinná molekula GENETIKA A ZÁKLADNÍ GENETIC. POJMY GENETIKA = nauka o dědičnosti a proměnlivosti GEN = úsek DNA kódující právě jednu bílkovinu GENOVÝ LOKUS= umístění genu – místo na chr., kde je urč. gen GENOTYP = soubor genů v organismu ( jádro+ mitochondrie, plastidy, plazmidy) GENOM = soubor genů v jádře ZNAK = vnější projev genu – nějaká vlastnost FENOTYP = soubor znaků - vnější projev genotypu – je širší – ne všechno, co mám v sobě, je vidět - vliv genotypu a vnějšího prostředí ALELA = konkrétní forma genu - gen má různé formy – alely - 2 – funkční (enzym se tvoří) a nefunkční (vlastnost není) -tzv. mnohotný alelismus– ex. řada funkčních alel, kt. garantují různé kvality znaku - 2 alely jednoho znaku v buňce HOMOZYGOT = stejné alely HETEROZYGOT = různé alely - vztahy alel – ÚPLNÁ DOMINANCE– vztah dominance – recesivita, 1 alela je dominantní - pokud v je v genotypu aspoň v jedné kopii projeví se ve fenotypu zcela – přebije recesivní alelu - používá se symbolika písmen – dominantní – velké písmenoA recesivní – malé písmeno, stejnéa - mnohotný alelismus – stejné písmeno s indexem NEÚPLNÁ DOMINANCE– u heterozygoty se ani jedna alela neprojeví úplně - červená + bílá růžový květ KODOMINANCE = různé alely v genotypu ve fenotypu se projeví současně, aniž by se ovlivňovaly - krevní skupiny HYBRID = kříženec 1 znak sledovaný u hybrida –MONOHYPBRID 2 znaky -DIHYBRID GENOFOND = soubor genů v populaci GENY VELKÉHO A MALÉHO ÚČINKU variabilita – jedinci 1 druhu se liší a) dědičná složka – růz. fenotypy, určeny různými genotypy b) nedědičná složka – vlivem prostředí - st. genotyp může být prostředím modifikován a rozvinout se do různých fenotypů GENY VELKÉHO ÚČINKU - MONOGENY - velký projev, nedědičná složka vůbec, jen dána dědičnou složkou =dědičnost kvalitativní povahy urč. kvalitu - větš. 2 alely – funkční nebo nefunkční - jeden gen určuje 1 znak, zanedbatelný vliv prostředí – barva květu, listu GENY MALÉHO ÚČINKU – POLYGENY - mírný fenotypový projev, na projev 1 znaku vliv více genů = polygeny =polygenní typ dědičnosti - kvantitativní znaky – dají se změřit ( délka, výška, hmotnost)

Témata, do kterých materiál patří