Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nervová soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Nervová soustava: funkce: -øídí a kontroluje èinnost všech orgánù v ledském tìle -NS spolu se smyslovou soustavou získávají informace o svém okolí a dovede na tyto informace reagovat -NS øídí èinnost-kosterního svalstva -vnitøních orgánù neuron(nervová buòka) -základní stavební jednotka nervové soustavi nervy: -svazky vláken, které jsou souèastí periferního systemu typy: -a)dostøedivé(senzorincké,smyslové)-vedou vzruchy do mozku a míchy b)odstøedívé(motorické,hybné)-vedou podmìt z mozku a míchy do svalù(øídí èinnost svalù) Nervový obvod: -je seskupení neuronù,které spoèívá v pøíjmu,zpracovaní,ukládání a vydávání informací Reflex: =okamžitá odpovìd organismu na podmìty z vnitøního a vnìjšího prosøedí -nervový dìj,pøi kterém se pøenáší signál z èidla nervovou drahou k vykonnému orgánu typy: 1.nepodmínìné(vrozený)-napø.dýchání,sání,polikaní,mrkaní,kašlaní 2.podmínìné(získaný)-získany až prubìhu života jedince uèením a jsou doèasné -vzniká uèením -vyhasíná zapomínáním -objeven ruským fyziologem I.P Pavlovem Stavba NS: a)centralní nervová soustava (cns)-mozek,mícha b)odvodová(periferní)nervová sostava(ons) -vlákna smyslová a motoricka -vlakna vegetativní(autonomní)-sympatikus -parasympatikus Mícha: -je nervová trubice uložená v pateøním kanálku -dlouhá 40-45cm -je ustøedí základních reflexù -z míchy vystupuje 31 párù mišních nervù,které obsahují vlákna ons -èást vzruchù je zpracovaná v míše a èást v mozku -porušení nervových drah mezi míchou a mozkem vedou k omezení hybnosti èlovìka .èásteèné ochrnutí svalù(paréze) .úplná ztráta svalové èinnosti(plegie) Mozek: -nejsložitìjší a nejdùležitìjší orgán v lidském tìle -je chranìna lebkou -v mozku je uložena pamì a probíhají v nìm myšlenkové pochody -zpracovává pøijaté signály ze smyslových orgánù a vytváøí signály výstupní -vznikl zvìtšováním nervové trubice v hlavové úseku -hmotnost 1 500g(u novorozence 400g) èasti mozku: pøední èást: koncový mozek: -èelní lalok-motorická,asociaèní a senzorická oblast -temení lalok-centrum pro signály z receptorù kožních a svalových -týlní lalok-zrakové centrum -spánkový lalok-sluchové centrum mezimozek: -podporuje funkce dýchaní,obìhové,travicí soustavy,tìlesnou teplotu i rozmnožovaní Støední èást: støední mozek: -centrum zrakových a sluchových reflexu,kontroluje pohyby oèí Zadní èást: prodložená mícha: -uložena centra,která øídi dýchaní,krevní tlak,èinnost srdce -centra reflexù pro kychaní,saní,slinìní,polikaní,zvracení mozeèek: -zpracovává informace z rovnovážného ústrojí a pohybových center most

Témata, do kterých materiál patří