Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Svalová soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (715 B)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Svalová soustava: -je tvoøena kosterním svalstvem -svalstvo se ke kostøe upíná šlachami -nejobjemnìjší soustava èlovìka -tvoøí 40% celkovì tìlesné hmotnosti èlovìka -v tìle až 600 svalù -rozvoji svalstva pøispívá pøimìøená tìlesná aktivita,sport a práce -pøi nedostatku pohybu svalstvo ochabuje -zdrojem energie pro èinnosti je pøemìnìna chemické energie v energii mechanickou Názvy svalù podle 1)Funkce-ohybaèe,natahovaèe,odtahovaèe pøitahovaèe,zdvihaèe,svìraèe,rozvìraèe 2)Svalových snopcù-pøíme,šikmé,pøíèné 3)Krajiny, kde leží-spanková,prsní,èelní...... 4)Stavby-dojhlavý,trojhlavý a ètyøhlavý sval 5)vzhledu-krátký,dlouhý,plochý,kruhovitý -nejdelší sval je sval krejèovskí

Témata, do kterých materiál patří