Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ŽIVÁ PŘÍRODA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • přírodní složky zastoupeny v rovnováze -> harmonická krajina (jihočeské pánve)

 • narušená (degradovaná) krajina - sídelní, průmyslové aglomerace

 • ztráta schopnosti autoregulace - těžební krajina (Podkrušnohoří, Ostravsko)

 • krajiny podle reliéfu

 • krajiny údolních niv

 • rovinný reliéf (moravské úvaly, Polabí,...)

 • mírně teplé podnebí

 • lužní lesy s kulturní stepí

 • dostatek pitné vody, zemědělských (hnědých) půd

 • krajiny sníženin

 • pánve, kotliny, brázdy

 • výsledek tektonických poklesů a erozní činnosti

 • 2 výškové stupně

 • rovinný okolo říčních toků

 • výšší směrem k okraji sníženiny

 • častá teplotní inveze ovlivňuje vegetaci

 • koncentrace povrchových i podzemních vod

 • nivní půdy (Třeboňská, Budějovická pánev), zbytky černozemě v Mostecké pánvy

 • původní vegetace vytlačena zemědělstvím

 • některé kotliny silně urbanizované (Liberecká, Karlovarská,...)

 • vznik antropogenního reliéfu v důsledku těžby (Mostecká, Sokolovská pánev)

 • smogové situace

 • krajiny pahorkatin

 • plošná převaha v ČR

 • vnitřní výšková členitost (30-150m)

 • mocný zvětralinový plášť s dobře vyvinutými půdami

 • nížinné pahorkatiny

 • jižní Morava

 • plochý reliéf na sprašových hlínách a spraších na nichž jsou černozemě

 • základ pro zem. činnost

 • pahorkatiny s erozně denudačním povrchem

 • střední Čechy

 • typická hluboká erozní síť

 • pahorkatiny úpatí

 • okraje vrchovin a hornatin (Vizovické vrchoviny)

 • erozně-akumulační typ reliéfu

 • husté, většinou zem. osídlení s dobrou kom. sítí

 • vrchovinné krajiny

 • 150-300m

 • silný zvětralinový plášť s dobrou retencí podzemních vod

 • teplá, mírně teplá, chladná klim. oblast

 • podle polohy reliéfu

 • vrchoviny úpatí

 • Novohradské podůří, Pošumaví

 • dobře vyvinutá říční síť

 • vrchoviny rozvodné

 • Brdy, Hřebeny, Jihlavské a Žďárské vrchy)

 • pramenné oblasti

 • zbtyky starých zarovnaných povrchů

 • pastviny a lesní porosty

 • krajiny hornatin

 • 300-600m

 • dobře vyvinutá výšková vegetační stupňovitost

 • nejvyšší pohraniční pohoří

 • vyšší srážky vyvolávají silné erozní, denudační, svahové procesy

 • větší povrchový odtok -> hustá říční síť

 • mírně chladné - chladné podnebí

 • Děčínské vrchoviny, České středohoří, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy

 • převládají lesy

OCHRANA PŘÍRODY

 • všechny základní typy krajin Evropy (-mořské pobřeží, velehory)

 • roste devastační tlak na přír. sféru -> narušování vztahu mezi jednotlivými přír. složkami

 • nejstarší evropská přírodní rezervace = Novohradské hory - Žofínský prales (1838)

 • Jan Schwarzenberg založil Šumavskou rezervaci Boubínský prales

 • do 1938 v ČR bylo 136 maloplošných chráň. území

 • 2003 - 28 velkoplošných a 2121 maloplošných (15,6% celé ČR)

Témata, do kterých materiál patří