Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CHEMICKÁ KINETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHEMICKÁ KINETIKA

 • studuje rychlost chemických reakcí a faktory, které ji ovlivňují

 1. izolované - v dané soustavě probíhá sama

 2. simultánní (současný) - v daný okamžik, v dané soustavě probíhá vedle sebe několik reakcí

 1. VRATNÉ REAKCE

 • z reaktantů vznikají produkty, které jsou schopny se zase přeměnit v reaktanty

 1. BOČNÉ REAKCE

 • vzniká více produktů v závislosti na reakčních podmínkách

 1. NÁSLEDNÉ REAKCE

 • mají řetězový mechanismus

 • produkt reakce se stává reaktantem pro následující reakci

SRÁŽKOVÁ TEORIE

 • aby výchozí látky zreagovali na produkt, musí se srazit

 • srážka - účinná

- neúčinná

PODMÍNKY K ÚČINNÉ SRÁŽCE

 • dostatečná kinetická energie ( aktivační energie) EA

- aby srážka byla účinná (částice musí mít EA)

 • vhodná orientace

GRAF PŘEMĚNY REAKTANTŮ NA PRODUKTY

 • průběh reakce, při které se teplo uvolňuje -> proto je exotermická

 • reakce, při které se teplo spotřebovává ->proto je endotermická

TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU

 • bližší skutečnosti

 • z kovalentní vazby vzniká aktivovaný komplex = přechodné uspořádání částic, které má největší energii v průběhu přeměny R na P

- značíme *

- rozdíl energie aktivovaného komplexu a energie reaktantu

 • vytvoření aktivního komplexu vede k oslabení původních vazeb a současně k tvorbě nových vazeb

 • teorie aktivovaného komplexu je bližší skutečnosti, protože EA nutná k vytvoření aktiv. komplexu je mnohem nižší, než aktivační energie nutná k účinné srážce

REAKČNÍ RYCHLOST

 • značka: v [mol/s]

aA + bB -> cC+dD

- a,b,c,d - stechiometrické koeficienty, které udávají látkové množství

 • reakce musí být vyčíslená3

 1. pro reaktanty

- v je čas. úbytek koncentrace reaktantů
- v je děleno příslušným stech. vzorcem, krát deltou času

 1. pro produkty

 • napiš výraz pro SO2 a SO3

2SO2 + O2 -> 2SO3

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ REAKČNÍ RYCHLOST
 1. KONCENTRACE

KINETICKÁ ROVNICE = reakční rychlost je přímo úměrná součinu okamžitých koncentračních látek

RYCHLOSTNÍ KONSTANTA - k

 1. TEPLOTA

 • teplota má vliv na rychlostní konstantu -> ARHENIOVA ROVNICE

 • malá změna teploty vyvolá velkou změnu rychlostní konstanty (platí mezi nimi exponencionální pravidla)

VANT HOFFOVO pravidlo

 • zvýšením teploty o 10°C se reakční rychlost zvýší 2x, až 4x

- platí pro všechny systémy

 1. KATALYZÁTOR

 • katalýza = ovlivňování reakční rychlosti katalyzátorem

 • katalyzátor = látka, které zvyšuje rychlost chem. reakce, protože snižuje EA

 • v průběhu reakce se katalyzátor nijak nezměnil, jen reakci urychlil

 • katalyzátor se v průměhu reakce nespotřebovává, vystupuje z reakce ve stejné podobě, v jaké do ni vstoupil

DĚLENÍ KATALYZÁTORŮ

 1. POZITIVNÍ

- zvyšují reakční rychlost a snižují EA

 1. NEGATIVNÍ (inhybitor)

- snižuje reakční rychlost a snižuje EA

TYPY KATALÝZY

 1. HOMOGENNÍ

Témata, do kterých materiál patří