Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CHEMICKÁ KINETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CHEMICKÁ KINETIKA studuje rychlost chemických reakcí a faktory, které ji ovlivňují izolované - v dané soustavě probíhá samasimultánní (současný) - v daný okamžik, v dané soustavě probíhá vedle sebe několik reakcíVRATNÉ REAKCEz reaktantů vznikají produkty, které jsou schopny se zase přeměnit v reaktanty BOČNÉ REAKCEvzniká více produktů v závislosti na reakčních podmínkách NÁSLEDNÉ REAKCEmají řetězový mechanismusprodukt reakce se stává reaktantem pro následující reakci SRÁŽKOVÁ TEORIEaby výchozí látky zreagovali na produkt, musí se srazitsrážka - účinná - neúčinná PODMÍNKY K ÚČINNÉ SRÁŽCE dostatečná kinetická energie ( aktivační energie)EA -aby srážka byla účinná (částice musí mít EA) vhodná orientace GRAF PŘEMĚNY REAKTANTŮ NA PRODUKTY průběh reakce, při které se teplo uvolňuje -> proto je exotermická reakce, při které se teplo spotřebovává ->proto je endotermická TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU bližší skutečnostiz kovalentní vazby vzniká aktivovaný komplex = přechodné uspořádání částic, které má největší energii v průběhu přeměny R na P - značíme * - rozdíl energie aktivovaného komplexu a energie reaktantu vytvoření aktivního komplexu vede k oslabení původních vazeb a současně k tvorbě nových vazeb teorie aktivovaného komplexu je bližší skutečnosti, protože EA nutná k vytvoření aktiv. komplexu je mnohem nižší, než aktivační energie nutná k účinné srážce REAKČNÍ RYCHLOST značka: v [mol/s] aA + bB -> cC+dD -a,b,c,d - stechiometrické koeficienty, které udávají látkové množství reakce musí být vyčíslená3 pro reaktanty - v je děleno příslušným stech. vzorcem, krát deltou času pro produkty napiš výraz pro SO2 a SO3 2SO2 + O2 -> 2SO3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ REAKČNÍ RYCHLOST KONCENTRACE KINETICKÁ ROVNICE = reakční rychlost je přímo úměrná součinu okamžitých koncentračních látek RYCHLOSTNÍ KONSTANTA - k TEPLOTAteplota má vliv na rychlostní konstantu ->ARHENIOVA ROVNICE malá změna teploty vyvolá velkou změnu rychlostní konstanty (platí mezi nimi exponencionální pravidla) VANT HOFFOVO pravidlo zvýšením teploty o 10°C se reakční rychlost zvýší 2x, až 4x - platí pro všechny systémy KATALYZÁTORkatalýza = ovlivňování reakční rychlosti katalyzátoremkatalyzátor = látka, které zvyšuje rychlost chem. reakce, protože snižuje EA v průběhu reakce se katalyzátor nijak nezměnil, jen reakci urychlilkatalyzátor se v průměhu reakce nespotřebovává, vystupuje z reakce ve stejné podobě, v jaké do ni vstoupil DĚLENÍ KATALYZÁTORŮ POZITIVNÍ - zvyšují reakční rychlost a snižují EA NEGATIVNÍ (inhybitor) - snižuje reakční rychlost a snižuje EA TYPY KATALÝZY HOMOGENNÍ - reaktant a katalyzátor jsou ve stejné fázy (ve stejném skupenském stavu HETEROGENNÍ (90%) = kontaktní - nejsou ve stejném skupenství - katalyzátor je v pevném skupenství - kontaktní = katalyzátor je na povrchu

Témata, do kterých materiál patří