Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LITERATURA Materiálně- praktickýVědecko- teoretickýa) estetický požitek b) tvůrčí činnost Základní estetické kvality (kategorie) Vnímáme subjektivněČasto protikladnéZákladní: vysoké X nízké littera= písmeno -> písemnictvíLiteratura se dělí:Věcná- odborná literatura, knihy, časopisy,…Umělecká (krásná)- básnictví, dramata,…Literární věda- 1.literární teorie (struktura literárního díla) Struktura literárního díla: Složky literárního díla, které lze objektivně popsatUmělecké prostředky, které to dílo tvoří1. Tématika (soubor témat)- typy a druhy 3. Jazykové prostředky TÉMATIKA - vložka- děj KOMPOZICE Uspořádání témat v prostoru a čase V ČASE: ChronologickáRetrospektivníProlínavá V PROSTORU: Spojení- těsné/ volné / koláž/ kontrast/ asociace/ gradace/ opakování Nejdůležitější prostředky kompoziční stavby: Próza- věta, odstavec, kapitolaPoezie- verš, sloka/ strofa, báseňDrama- replika, výstup, scéna, dějství/jednání Umělecké jazykové prostředky: Základem- spisovný jazyk+ záměrné využití jiných jazykových prostředkůTýká se všech stránek jazyka, zvukové prostředkyUžití slova slouží k charakteristice postav a prostředí Spisovná č. + hovorová č. Nespisovná č. + obecná č. + nářečí (dialekt) +slang + profesní mluv + argot (lidi na okraji společnosti (feťáci)) - záporné- hanlivé výrazy, vulgarismy, zveličelá (ák- barák) - historismy - termín (slova odborná) OBRAZOVÉ POJEMNOVÁNÍ Vznikají na základě přeneseníEpiteton (básnický přívlastek)Příměr (básnické přirovnání)TROPY: metafora (přenesení významu, na základě vnější podobnosti)Personifikace (zživotnění= sluníčko se smálo)Metonymie (vnitřní souvislost)Synekdocha (záměna části za celek) (př. uběhla 3 léta)Oxymóron (spojení slov, která si odporují= živá mrtvola)Eufemismus (zjemnění, umřel- odešel na věky)Ironie, sakrasmusPerifráze (básnická figura, opis pomocí výrazných znaků) SYNTAKTICKÉ PROSTŘEDKY Zvláštnosti ve větné stavbě Anakolut- vyšinutí z větné stavby Inverze+slovosled Elipsa- záměrné vynechání části věty Aposiopeze- ukončená výpověď (naznačená) Vyznačený větný člen Osamostatněný větný člen Figury- opakování slov na určitém místě básněEpizeuxis- opakování slov po sobě jdoucí (jede, jede,…)AnaforaEpiforaEpanastrofa ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY Euronie (libozvuk) X kakofonie (nelibozvuk)Zvukomalba X aliterace (potkal potkana potkane pojď) ZVLÁŠTNOSTI POEZIE Zápis ve veršíchVýrazná intonaceRým, rytmus, metrumVázaný verš (pravidelně členěný text na sloky)Volný verš VYRAZOVÁ FORMA LITERATURY Próza- větyPoezie- verše Literární druhy: Lyrika (pocity)Epika (vypráví příběh)Drama (převádějí děj na jevišti) Literární žánry: Próza:Povídka (krátký příběh, méně postav)NovelaRománDrama:Tragédie (tragické vyústění)KomedieČinohraLyrikaPřírodníMilostnáÚvahová (reflexní) POČÁTKY SLOVESNÉHO UMĚNÍ Nejstarší nepsaná slovesnostPravěkZaklínadla, zaříkadla, zažehnávání -> magické obřady -> postupný vznik mýtůFantastický výklad světa (názory a představy o vzniku světa a fungování)Mýti 1 národa= mytologiePranostiky (týká se ročního období)Přísloví (obsahuje poučení)Pořekadla Folklor (ústní lidová slovesnost) Slovesná kultura, která vznikla před vynálezem písma a později nezávisle na psané kultuřeZnaky: ústní podání, anonymita autora, kolektivní charakter, variabilita VZNIK PÍSMA A NEJSTARŠÍ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE Písmo vzniká cca 3000 př.n.l., souvisí s formováním nejstarších států je potřeba písemných záznamů (obchodování…)Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Hebrejská kultura…Typy písma: -obrázkové (jeden obrázek je jedno slovo) -klínové (Mezopotámie) -hieroglyfy (Egypt) -znakové (Čína, Japonsko) -hláskové (hebrejština) MEZOPOTÁMIE Kultura Sumerská, babylonská a akkadskáOd 4. tis př. n. l.Klínové písmo na hliněné destičky, psalo se rákosovým rydlemEpos o Gilgamešovi- první dochovaná písemná památka EGYPT 4. tis. př. n. l.Psalo se hieroglyfy na papyrus třtinovým perem, texty také na stěnách pyramid a dalších náhrobků, většinou milostné písně, oslavy FaraonaKniha mrtvých- rady pro zemřeléPovídka o Sinuhetovi HEBREJSKÁ KULTURA 1 tis. př. n. l.Výrazně ovlivnila celou evropskou kulturuHebrejská bible - soubor textů, pravidla náboženství a morálky -jako starý zákon přešla do Křesťanské bible -dělí se na 3 části: -Tóra -Proroci -Svaté spisy INDIE Posvátné knihy, védy, Eposy-Mahábhárata -Rámájama ČÍNA Psalo se znakovým písmem na papír, nebo hedvábí, štětcem (tuží)Na literaturu má veliký vliv filozofieSoubor básnictví-Kniha písní

Témata, do kterých materiál patří