Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KYTICE KAREL JAROMÍR ERBEN •*1811 v Podkrkonoší v Miletíně -†•básník, historik, sběratel lidové slovesnosti, vydavatel staročeských literárních památek, překladatel a novinář•vystudoval práva a filozofii, v době studií se seznámil s Františkem Palackým• po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, při tom se věnovalvydávání památek staršího písemnictví (zejména české spisy Mistra Jana Husa),překládání ze slovanských jazyků a lidové slovesnosti• jako sekretář Českého muzea sbíral po venkovských archivech studijní materiál -látku k historii českých rodů a také lidové písně a pohádky• redigoval ( = vykonával funkci redaktora)Pražské noviny• roku 1851 se stalarchivářem města Prahy• vedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben věnoval vědecké práci;byl spolutvůrcem Riegrova slovníku naučného• vedle vědecké práce takésbíral lidovou slovesnost• díky svémuhudebnímu nadání• Erben jezakladatelem české moderní balady; Kytice je jedinoupůvodní Erbenovou tvorbou•sbírky folklóru:Prostonárodní české písně a říkadla,Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních•pohádky:nedokončený soubor českých povídek, ve kterých najdeme pohádkyZlatovláska, Tři zlaté vlasy děda VševědaneboDlouhý, Široký a BystrozrakýLITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT • Erbena řadíme doromantismu - umělecký směr, který se ve světové literatuře objevil na počátku 19. století, do české literatury přicházíve 20. letech 19. století a• znaky romantismu: hlavní hrdina je netypický, zvláštní;autoři romanistických děl žili neobvyklým životem, často brzy umírali, jako by sepodobali svým hrdinům; děj se odehráváv netypickém prostředí (zvonice, věznice); hrdinové prožívajínešťastnou lásku; autoři maji obdiv na hradech,díla působí na náš cit (předchozí období klasicismus měl působit na rozum); autoři přistupují k dílu subjektivně •Josef Kajetán Tyl- Strakonický dudák,Fidlovačka aneb žádný řev a žádná rvačka•Božena Němcová-V zámku a v podzámčí, Národní báchorky a pověsti,Divá Bára,Karla,Babička,•George Gordon Byron-Childe Haroldova pouť•Victor Hugo-Legenda věků, Bídníci, Chrám Matky Boží v Paříži•Alexandr Sergejevič Puškin-Evžen Oněgin •Národní obrození jekulturní a politické hnutí, které se rozvíjelo u menších evropských národů - tytonárody byly v područí jiných velkých národů• v průběhu Národního obrození se národy (konkrétně Češi) začínajínárodně uvědomovat, jazykově osamostatňovat, kulturně rozvíjet, vytvářet si své vlastní světové spolky a vzdělávací instituce→ to všechno mělo vyústit ve snahuvytvořit vlastnÍ stát tři etapy: I. ETAPA - PŘÍPRAVNÁ / DEFENZIVNÍ OBDOBÍ•1770 - 1805• všichni jazykovědci a vědci se snažilibránit českou národní historii, český jazyk• vůdčí osobnost:Josef Dobrovský II. ETAPA - ÚTOČNÁ / OFENZIVNÍ OBDOBÍ•1805 - 1830• vznikala vědecká díla,psalo se česky• vznikalapůvodní tvorba• vůdčí osobnost:Josef Jungmann III. ETAPA•1830 - 1850 • vznikajívrcholové tvorby•doba romantismu• vůdčí osobnosti:Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben KYTICE ČASOPROSTOR • čas není blíže určen, místa se mění, ale často se děj odehráváve vesnici, chalupě, lese nebo jezeře VYPRAVĚČ •er - forma i ich - forma LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR • druh:lyriko - epika• žánr:balada - lyricko-epická báseň s dramatickým, pochmurným dějem a tragickým koncem, nejdůležitější jedialog - zvyšuje dramatičnost a zrychluje děj; objevují se ale i znaky pohádky (Zlatý kolovrat), znaky pověsti (Věštkyně), znaky legendy (Záhořovo lóže) TÉMA• balady majívyhrocený děj, vyplývající z nějakéhohrůzného činu, jehož se někdo dopustil JAZYK• veršovaná výstavba:gnomický verš (typická krátkost a hutnost), sdružený a střídavý rým, obkročný, přerývaný• jazykové prostředky spjaté s obsahem:• popis osob i krajiny -stručný, ale názorný TROPY A FIGURY••metonymie•anafora•epifora•epizeuxis KOMPOZICE •13 balad (původně 12) - básně s tragickým koncem • většinou psányformou dialogů •Kytice je stěžejní a další na ni navazují, jako květy • ke sbírce patří iErbenovy poznámky (tzv. Poznamenání), ze kterých čerpal, a 14 krátkých Písní • v původní sestavě dvanácti básní, jejichž děj se odehrává na venkově, vynikádůmyslné řazení -balady jsou postaveny tak, aby byly zrcadlově shodné určitými vlastnostmi (první s poslední, druhá s předposlední...) HLAVNÍ POSTAVY •ženy, převážněmatky• postavy se liší od většiny hrdinů této doby - narozdíl od romantických, bouřlivých, po svobodě toužících jedinců jsoumírné a pokorně přijímají svůj osud, stejně jako trest za úmyslný či neúmyslný prohřešek DĚJ první a první odzadu (tj. poslední): KYTICE A VĚŠTKYNĚ•upomínají nalidovou•dávají naději a víru v lepší budoucnost vlastencům KYTICE Matka zemře, děti pláčou na hrobě, tak se vtělí do květiny - mateřídoušky. Matka představuje vlast, děti národ. VĚŠTKYNĚSkládá se z úryvků šesti lidových pověstí o české zemi. O Libuši, jež pošle pro Přemysla Oráče a na zem dopadne hlad, dokud on nedoorá své pole. O Libuši, která věští založení Prahy a položí svého prvorozeného syna do vody, než nastanou dobré časy. O Karlu IV. a kolébce. O kostelu se zlatým zvonem, který se zaryje do země, dokud se neobnoví ctnosti, láska, víra a naděje. O tom, že by se Češi měli sjednotit k jednomu náboženství. O půlce sochy, která by potřebovala hlavu (rozum) a srdce, aby bylo dobře. druhá a druhá odzadu (tj. předposlední): POKLAD A DCEŘINA KLETBA•oporušenívztahu matka-dítě POKLADVdova s dítětem jde na Velký pátek do kostela a cestou narazí na otevřenou skálu, v níž je síň plná pokladů. Matka tak položí dítě a běží domů se stříbrem, pak se vrací, bere zlato. Když doběhne domů, zjistí, že se poklad změnil v kamení a hlínu. Skála mezitím zmizela s pokladem i dítětem. Další rok opět na Velký pátek se skála zase otevírá a matka nalézá své dítě. Bere si ho a nic nedbá pokladu. DCEŘINA KLETBADívka říká, že zabila holoubátko, dítě a od žalu jí může pomoci jen oprátka. Přitom proklíná svého milého i svou matku, že za její neštěstí mohou oni. třetí a třetí odzadu: SVATEBNÍ KOŠILE A VRBA•v novém vydání je namísto

Témata, do kterých materiál patří