Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bible- rozbor (Starý zákon)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29.64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bible: Starý zákon (Tanach)

Literární druh

 • Výňatek- epika (děj), proza

 • Lot mluví s Bohem, prosí ho, aby mohl utéci do Soáru a ne na horu. Bůh mu vyhoví a Lot putuje do nedalekého města.

Zasazení výňatku do kontextu díla

 • Genesis (1. Kniha Mojžíšova) : (Gn 19, 17-29)

Téma a motiv

 • Téma výňatku:

- hranice boží shovívavosti (Hospodin vede s Lotem dialog. Lot nechce utéci na horu, ale raději do blízkého městečka. Lotova prosba je vyslyšena.)

- trest za neuposlechnutí Hospodinova příkazu („Neohlížej se zpět“x Lotova žena se ohlédla ⇒ proměna v solný sloup)

- potrestání zkažených mravů Sodomy a Gomory (Hospodin chrlil na S. a G. oheň a síru. Podvrátil ta města a všechny jejich obyvatele, i co rostlo na rolích.)

 • Motivy v úryvku:-východ slunce- nový začátek

- síra, oheň, podvrátit, vyhladit, zničit,vyvrátit, ze středu zkázy - ničivé prostředky (elementy) a motivy zkázy

-Panovníku, tvůj služebník- podřazenost člověka Hospodinovi

 • Téma Starého zákona: stvoření světa a prvních lidí, vyhnání z ráje, první (bratro)vražda, potopa světa, stavba babylonské věže (touha po bohorovnosti) a zmatení jazyků, život izraelských praotců Abrahama, jeho syna Izáka a jeho vnuka Jákoba, zkáza hříšných měst Sodomy a Gomory (trest za nerespektování pravidel morálky a neúctu k Hospodinovi), putování Židů z Egypta do Zaslíbené země (Palestiny), pravidla chování vůči Bohu a ostatním lidem (desatero Božích přikázání), obětní a obřadní řády, rituální předpisy odlišující Židy od ostatních národů, stavba jeruzalémského chrámu, zápas Davida s Goliášem, zajetí Židů na 70 let v Babylonii

Časoprostor

 • děj se odehrává hlavně ve starověkém Egyptě, Mezopotámii (Babylonii), Kenaánu (země zaslíbená), v pouštích a pláních, městech a domech jednotlivých postav

 • na začátku v Edenu- rajské zahrady

 • období nelze určit přesně, pravděpodobně mezi lety 2 000-100 př. n. l.

 • úryvek: útěk (trvá 2 dny) ze Sodomy (na území dnešní Palestiny, poblíž Mrtvého moře) do Soáru, zřejmě přes poušť kolem r. 1650 př. n. l.

Kompozice

 • Starý zákon deuterokanonické knihy (12)

kanonické (39)

 • knihy kapitoly verše

 • Starý zákon Tora (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronimium) Proroci (Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Ozeáš, Joel, Ámos, Jonáš…) Spisy (Žalmy, Job, Píseň písní, Rút, Pláč, Kazatel, Ester, Daniel…)

 • u epických knih většinou chronologická kompozice

 • kapitoly mají své názvy a čísla, na začátku je vždy shrnutí příběhu

 • úryvek: vertikální členění (využití kurzívy- u slov, která nebyla z původního textu čitelná)

chronologická kompozice

Literární žánr

 • výňatek: příběh/povídka

 • v Bibli obsaženo mnoho žánrů

 • epické žánry:

-mýty – nacházejí se zejména v knize Genesis (stvoření světa, potopa).

-příběhy – ságy (příběhy praotců, Gn 12-38, mnohdy etymologie jmen míst a etnik),

Témata, do kterých materiál patří