Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bible- rozbor (Starý zákon)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bible: Starý zákon (Tanach) Literární druh Výňatek- epika (děj), prozaLot mluví s Bohem, prosí ho, aby mohl utéci do Soáru a ne na horu. Bůh mu vyhoví a Lot putuje do nedalekého města. Zasazení výňatku do kontextu díla Genesis (1. Kniha Mojžíšova) : (Gn 19, 17-29) Téma a motiv Téma výňatku: -hranice boží shovívavosti (Hospodin vede s Lotem dialog. Lot nechce utéci na horu, ale raději do blízkého městečka. Lotova prosba je vyslyšena.) -trest za neuposlechnutí Hospodinova příkazu („Neohlížej se zpět“x Lotova žena se ohlédla⇒proměna v solný sloup) -potrestání zkažených mravů Sodomy a Gomory (Hospodin chrlil na S. a G. oheň a síru. Podvrátil ta města a všechny jejich obyvatele, i co rostlo na rolích.) Motivy v úryvku:-východ slunce- nový začátek - síra, oheň, podvrátit, vyhladit, zničit,vyvrátit, ze středu zkázy - ničivé prostředky (elementy) a motivy zkázy -Panovníku, tvůj služebník- podřazenost člověka Hospodinovi Téma Starého zákona: stvoření světa a prvních lidí, vyhnání z ráje, první (bratro)vražda, potopa světa, stavba babylonské věže (touha po bohorovnosti) a zmatení jazyků, život izraelských praotců Abrahama, jeho syna Izáka a jeho vnuka Jákoba, zkáza hříšných měst Sodomy a Gomory (trest za nerespektování pravidel morálky a neúctu k Hospodinovi), putování Židů z Egypta do Zaslíbené země (Palestiny), pravidla chování vůči Bohu a ostatním lidem (desatero Božích přikázání), obětní a obřadní řády, rituální předpisy odlišující Židy od ostatních národů, stavba jeruzalémského chrámu, zápas Davida s Goliášem, zajetí Židů na 70 let v Babylonii Časoprostor děj se odehrává hlavně ve starověkém Egyptě, Mezopotámii (Babylonii), Kenaánu (země zaslíbená), v pouštích a pláních, městech a domech jednotlivých postavna začátku v Edenu- rajské zahradyobdobí nelze určit přesně, pravděpodobně mezi lety 2 000-100 př. n. l.úryvek: útěk (trvá 2 dny) ze Sodomy (na území dnešní Palestiny, poblíž Mrtvého moře) do Soáru, zřejmě přes poušť kolem r. 1650 př. n. l. Kompozice Starý zákon deuterokanonické knihy (12) kanonické (39) knihy kapitoly verše Starý zákon Tora (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronimium) Proroci (Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Ozeáš, Joel, Ámos, Jonáš…) Spisy (Žalmy, Job, Píseň písní, Rút, Pláč, Kazatel, Ester, Daniel…)u epických knih většinou chronologická kompozicekapitoly mají své názvy a čísla, na začátku je vždy shrnutí příběhuúryvek: vertikální členění (využití kurzívy- u slov, která nebyla z původního textu čitelná) chronologická kompozice Literární žánr výňatek: příběh/povídkav Bibli obsaženo mnoho žánrůepické žánry: -mýty – nacházejí se zejména v knizeGenesis (stvoření světa,potopa). -příběhy –ságy (příběhy praotců,Gn 12-38, mnohdy etymologie jmen míst a etnik), -legendy -novely (Josefův příběhGn 39-50,Rút,Ester), -podobenství (Sd 9,2 Kr 14). -hádanky (Sd 14),přísloví. -legislativní texty – obsažena zejména v kniháchExodus,Leviticus aDeuteronomium lyrické žánry: -písně –hymny, prosby,ódy -písně – válečné a vítězné, pracovní, satirické,milostná píseň (Píseň písní), žalozpěvy -žalmy – modlitba, někdy také vysloveně píseň (doprovázena hudebními nástroji) -žalozpěvy – zejménakniha Pláč – nářek nad zničením Jeruzaléma -mudrosloví -prorocké texty Vypravěč vypravěč všudypřítomný a vševědoucíautorský, pravděpodobně mužneprojevuje svůj vlastní názor, nekomentuje chování postavvypravěč ve Starém zákoně většinou není ze stejné doby jako příběhynež byly příběhy zapsány, předávaly se ústní tradicíhorizontální členění- pásmo postav a vypravěče není graficky odděleno Postavy Hospodin- nepochopitelný, blízký i vzdálený -s člověkem (Lotem) má dobrý vztah - na rozdíl od jiných bohů té doby není k lidem zlý, nedělá jim naschvály -trestá hříšné -má rád zbožné a spravedlivé lidi, kteří mu obětují oběti (např. zvířata, klasy obilí) - je milosrdný a shovívavý, nad ledasčím dokáže „přimhouřit oko“ -většinou usiluje o nápravu lidí a dává jim druhou šanci -s člověkem (Lotem) mluví, a dokonce s ním diskutuje a někdy mu vyhoví Lot -troufalý, s Hospodinem diskutuje -poslušný Hospodinovy -pohostinný, váhavý (radši by v Sodomě zůstal, kdyby ho andělé nepopadli za ruku) Lotova žena- zvědavá Vyprávěcí způsoby er-formavyprávěcí slohový postup Typy promluv přímá řeč (Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: „Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém okrsku se nezastavuj.“)Lot sobě v jedné větě přímé řeči mluví v er-formě (Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi…) Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku spisovná češtinaoriginál v hebrejštině, v malé míře v aramejštiněexpresivně zabarvená slova- zdrobněliny: maličké -fce zdůrazňovací archaismy/knižní: hle, neboť, utéci, jenž, učinit, role (pole) -fce: dodává textu vznešenost, pomáhá charakterizovat dobu přirovnání: vystupuje ze země dým jako dým z hutě -fce: pomáhá utvořit lepší představu (o podobě dýmu) syntax:text původně určen k veřejnému předčítání v textu se nevyskytují složitější souvětí, spíše krátké, srozumitelné věty Kontext autorovy tvorby na textu Tanachu se podílelo asi 30 autorůautoři Starého zákona mohli inspirovat z mezopotamské literatury naopak Bible poté byla sama inspirací mnoha národníchliteratur Literární obecně kulturní kontext nejrozšířenější knih světa- přeložena do 1 800 jazykůnejstarší překlad: Septuaginta (do řečtiny, kolem 3. stol. př. n. l.)nejznámější překlad do latiny: Vulgata (kolem r. 400), autorem sv. Jeronýmve 20. století pořízena revidovaná verze Neovulgata1. překlad do slovanského jazyka: Cyril a Metoděj (pro potřeby misie na Velké Moravě)Nejvýznamnější překlad v době českého humanismu: Bible Kralická (Jan Blahoslav)Bible (zejména Starý zákon) ovlivnila veškerou literární tvorbu středověku a v různé i v dobách následujícíchovlivnila veškeré umění (malířství, sochařství…) Souvislost mezi výňatky neumělecký text vysvětluje význam a původ biblismu „zůstat stát jako solný sloup“, který pochází právě z příběhu Záchrana Lota Hlavní myšlenka textu Rčení „zůstat stát jako solný sloup“ označující nejvyšší možný ú

Témata, do kterých materiál patří