Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jazykový styl a slohotvotní činitelé

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 25 JAZYKOVÝ STYL A SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ Sloh (styl) = způsob výstavby jazykového projevu (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků). Stylistika = nauka o slohu a jeho druzích. Prvky podílející se na výstavbě textu: a/ Ujasnění cíle sdělení; b/ výběr faktů; c/ rozvržení obsahu; d/ jazyková formulace; e/ realizace textu (písemná nebo mluvená forma). Slohotvorní činitelé Styl individuální (osobní) Má individuální slovní zásobu. Zobrazuje osobnost autora (vzdělání, zkušenosti, zájmy, povolání). Je subjektivní. Styly obecné platnosti Jsou objektivní. Je jich velmi mnoho, záleží na: a/ veřejný x neveřejný (soukromý) projev; b/ mluvený (ústní) x písemný projev; c/ účelu projevu citovém zaujetí; d/ připravenost x nepřipravenost projevu; e/ monolog x dialog. Vyjadřování spisovná čeština – v písemných i mluvených projevech.  nespisovná čeština – jen v mluvených projevech, nevyskytují se knižní slova, volnost ve stavbě vět. Písemný projev je přehledný, členěný na odstavce; má hutnější větnou stavbu a používá více termínů než projev ústní; není zapojen do situace; neexistuje přímé spojení se čtenářem nutné úplnější vyjádření. Mluvený projev umožňuje bezprostřední styk s posluchači; je úzce spojen se situací; vyjadřuje se mj. zvukovými prostředky řeči – tempo řeči, zabarvení hlasu, mimika, gesta; je méně přehledný než písemný projev. Funkční styly – každý projev má určitou funkci, dle které je dělíme: a/ Styl prostě sdělovací – běžná slovní zásoba, jednoduché věty; výskyt v běžných rozmluvách, zprávách, upozorněních, vyprávěních. b/ Odborný styl – termíny, ustálené slovní obraty; používá se v úředním a obchodním styku a v administrativě.  praktický odborný styl  vědecký, naučný styl – obsahuje vědecké termíny a náročné pojmy, není určen laikům popularizační práce pro laiky. c/ Publicistický styl – obsahuje citově zabarvená, obrazná slova; vyskytuje se v novinách, časopisech, publikacích o společenských otázkách, rozhlasových a televizních žánrech; vyznačuje se zajímavými nadpisy článků; v mluveném projevu důraz a spád řeči. d/ Umělecký styl – používá spisovný jazyk, nářečí i obecnou češtinu – v závislosti na autorovi; výskyt v žánrech uměleckého stylu (viz. ot. 14). Slohové postupy a slohové útvary Slohové postupy = způsob uspořádání a výběru jazykových prostředků z hlediska slohu; užívá se buď jeden postup, nebo se kombinují dva i více. a/Informační – prosté podávání informace; zpráva, oznámení. b/Vyprávěcí – vystižení události, sled děje. c/ Popisný – uvádíme části určitého celku, jejich vlastnosti a jejich místní a časovou souvislost. d/ Výkladový a úvahový – vysvětlujeme příčiny, logické závěry. Slohové útvary = typy jazykových projevů; v dorozumívání je jich velké množství, dělíme je na: a/ Útvary slohového postupu – např. novinový úvodník založený na úvaze, návod (popis, výklad), reportáž (vyprávění + popis). b/ Útvary funkčního stylu – v každém je hodně slohových útvarů, nejvíce v prakticky odborném stylu (např. vyhláška, zákony, návody, úvodník, zpráva, komentář, fejeton). c/ Útvary psané formy – forma článku. d/ Útvary mluvené formy – v televizi n. rozhlase spojeny s hudbou a zpěvem.  dialog (rozhovor, diskuse, debata).  monolog (přednáška, referát).

Témata, do kterých materiál patří