Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Funkční styly, slohové postupy a útvary

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FUNKČNÍ STYLY, SLOHOVÉ POSTUPY A ÚTVARY funkční styly (způsoby vyjadřování) se dělí podle: - funkce, kterou plní - účelu, za kterým jsou zpracovány slohový útvar – určitý konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu - uspořádán podle určitých pravidel, má své charakteristické rysy - jednotlivé slohové útvary se liší slohovými postupy, formou zpracování (písemná x ústní), podle počtu mluvčích (monolog x dialog) Prostě sdělovací funkční styl -funkce je prostě sdělná - dorozumět se - je to styl běžné komunikace -projevy mají jednoduchou větnou stavbu slohové útvary: zpráva, upozornění, rozmluva, vyprávění, jednoduchý popis Odborný styl -funkce je odborně sdělná - neuplatňuje se citovost -poskytuje hlubší odborné poučení -požadavky: věcná správnost, objektivnost, úplnost, přesnost, přehlednost -často se vyskytují termíny, jejich vysvětlení, citace z jiné literatury -důkladná připravenost dle míry odbornosti: 1. styl vědecký (teoretický) – výsledky vědeckého výzkumu, přesné poučení 2. prakticky odborný (administrativní) – používá se v úřední a obchodní oblasti 3. popularizační – zjednodušený, pro laiky, termíny jsou vysvětleny Administrativní styl(též úřední nebo jednací) -funkce je hospodářsko-správní - převažuje písemná forma -neutrální výrazy, bez emocí -ustálená forma – urychlení komunikace, texty jsou jednoduché, rychle se zpracovávají -objevují se klišé, fráze -nejčastěji formou předtištěného formuláře -přesnost, jednoznačnost, úplnost, pravdivost údajů -osoba autora ustupuje do pozadí slohové útvary: žádost, úřední dopis, životopis, posudek, formulář, poukázka, protokol, smlouva, objednávka Publicistický styl (též žurnalistický nebo novinářský) -styl hromadných sdělovacích prostředků (novin, rozhlasu, televize) - cílem je informovat o aktuálních věcech, zapůsobit na adresáta, přesvědčit ho o něčem -požadavky: všeobecná přístupnost, srozumitelnost -pravdivost a přesvědčivost -aktuálnost -poutavost a zajímavost v obsahu i ve formě slohové útvary: zpráva, oznámení, inzerát, komentář, článek, recenze, nekrolog, úvodník, fejeton, interview Umělecký styl -především estetická funkce = vyvolání citového prožitku - působí na rozum, na city a fantazii čtenáře – rozšiřování obzorů, poznání světa, pobavení, vžití se do osudů -subjektivita autora -umělecká literatura = beletrie = krásná literatura (poezie, próza, drama) -využití všech forem národního jazyka -jazyku se věnuje velká pozornost – poezie je navíc obohacena o zvukovou stránku Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy slohový postup =způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a rozvádění jednotlivých podtémat, výběr jazykových prostředků). Pro zpracování téhož tématu lze volit různé slohové postupy. V konkrétních projevech se mohou střídat nebo prolínat různé slohové postupy (např. v odborném textu se střídá postup popisný, výkladový a vyprávěcí) Postupy dělíme na: informační vyprávěcí – vypráví nám nějaký děj, událost nebo příběh. Snaha o zajímavost, upoutat čtenáře, napětí, pestrost. Pracuje se zde s dějovými prvky (zachování sledu událostí nebo retrospektiva, rámec atd.) popisný – popisujeme buď vnější znaky nějakého objektu, nebo pracovní postup nějakého děje. Důležitá je volba pořadí při popisu jednotlivých částí (začínáme nejdůležitějším, postupujeme k jednotlivostem). výkladový– tímto postupem vysvětlujeme podstatu jevu, nejenom jeho vnější znaky, ale i vnitřní. Naznačujeme mezi nimi souvislosti a příčinné jevy. úvahový– vyjadřujeme vlastní názory na problém, využíváme srovnání, hodnocení. Snažíme se z daných faktů vyvodit logické závěry, které mohou být ovlivněny našimi city a postoji. V odborných tématech využíváme výkladových postupů, v uměleckých naopak vyprávěcích.

Témata, do kterých materiál patří