Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Národní obrození ZNAKY NÁRODNÍHO OBROZENÍ: velké společenské hnutí, které se týká všechnárodně osvobozenecký boj od Habsburkůformování novodobého českého národapočátky nového českého kulturního životaje označováno za vzkříšení nebo také probuzení českého národa obrozenci Periodizace Členění – vývojové fáze NO 1. fáze - OBRANNÁ do počátku 19. stol.vliv osvícenstvíhl. vědci – jazykovědci (Dobrovský) – historici (Dobner, Pelcl) + vznik novočeského divadla (Thám) + počátky č. novinářství a vydávání č. knih (Kramerius) 2. fáze – OFENZIVNÍ do konce 20. let 19. stol.vliv preromantismuvědci i umělci – a) věda - jazykovědci (Jungmann) - historici (Palacký, Šafařík) b) umělci – básníci (Kollár, Čelakovský) – divadelníci (Klicpera, Štěpánek) 3. + 4. fáze – VRCHOL NO umělci 3. fáze (30. léta) – vliv romantismu (Mácha, Tyl, Erben) 4. fáze (40. léta) – počátky realismu (Havlíček Borovský, Němcová) -F.M.Pecl –*Obrana jazyka slovenského, zvláště českéhoKarel Ignác Thám*Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům Jazyková obrana – je pojmenování pro obvyklé publicistický text, který vyzdvihoval slávu Čechů v minulosti, naříkal nad neblahým stavem národa a jazyka v součastnosti a zároveň prostestoval proti tomuto jakože bezpráví. Později obrany poukazovaly i na praktičnost a nutnost češtiny. *Geschichte der bohmischen Sprache und Literarur (Dějiny české řeči a literatury) *Ausfuhrliches Lehrgebaude der bohmischen Sprache (shrnuje mluvnické zásady Dobrovského. Zevrubná mluvnice jazya českého) *Bohmische Prosodie (Česká prozodie, stať v niž Dobrovský stanovil zásady správné české prozodie) *Institutiones linguae slavice dialecti veteris (základy jazyka staroslověnského, základní dílo slavistiky) *Deutsch-bohmisches Worterbuch Věda Gelasius Dobner-je považován za zakladatele českého moderního kritického dějepisu -* Nová kronika česká -populární čtyřdílná kronika, která měla nahradit stále populární, ale nepřesnou kroniku Hájkovu Novinářství -Tam vyšlo první číslo Pražských poštovských novin Václav Matěj Kramerius -autor* Dobré rady v potřebě- centrum vědecké činnosti = Česká společnost nauk - centrum literární činnosti = nakladatelství a knihkupectví Česká expedice – zásluhaVáclava Matěje Krameria: - vydávání českých knih, kalendářů a prvních českých novin - Krameriusovy c. – k. vlastenecké noviny => rozvoj žurnalistiky *Kníže HonzíkNosticovo divadlo (dnes stavovské)Vlastenecké divadlo – tzv. Bouda – pravidelná česká představení*Odběhlec z lásky synovské*Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera Václav Thám Prokop Šedivý *Pražští sládci aneb Kubíček dostane za vyučenou Druhá etapa národního obrození ( počátek 19. stol. až rok 1830 ) - jejím cílem bylo vytvořit základy české vědy a umělecky náročnou literaturu vznik literárních padělků – rukopisných podvrhů : o rukopis královédvorský o srovnání s evropskou kulturou --Byl iniciátorem prvního českého vědeckého časopisu*O jazyku českém*Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu – učebnice teorie literatury, čítanka s ukázkami z literatury (domácí, cizí, starší i současné) a zároveň učebnice slohu *Historie literatury české*Slovník česko-německý- Čerpá z mluveného jazyka, ze staročeských památek, přímá slova z jiných slovenských jazyků, tvoří nová slova František Palacký -Založil* Časopis Českého muzea *Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (byly psány německy, vrcholné dílo českého obrozeneckého dějepisectví Pavel Josef Šafařík --Zabýval se slovanskými otázkami *Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí*Slovanské starožitnosti -nejvýznamnější, zakladatelské dílo v oblasti slovanské prehistorie a archeologie, psané česky Ján Kollár*O literárnej vzájemnosti mezi kmenem a nářečím slávskými Všeslovanská myšlenka- Jan Kollár hlavní představitel myšlenky slovanské vzájemnos t František Ladislav Čelakovský -vyhovovalo mu psát básně s náměty lidové slovesnosti, sběratel slovanských lidových písní, badatel, básník * Slovanské národní písně – třídílná sbírka, vytvořeno z jeho sběratelské činnosti, * Mudrosloví národu slovanského ve příslovích – sbíral slovanská přísloví a rčení - ohlasová poezie, chtěl psát básně podle nápodoby lidové poezie, ale nedařilo se mu to, zapojoval tam témata své doby * Ohlasy písní ruských – přesné napodobení ruské lyriky, oslava Ruska v duchu slovanské vzájemnosti, připomíná hrdinství bojovníku v bitvě s Napoleonem * Ohlas písní českých – sbírka, více satiry a humoru, nejznámější balada Toman a lesní panna Ohlasová poezie -česká básnická škola, jejímž zakladatelem a hlavním představitelem byl F. L. Čelakovský. -Ohlasová poezie napodobovala obsah ivýraz lidové písně a vznikla jako součást širšího procesuvčleňování folkloru do literatury Divadlo -ve svých veselohrách kritizoval lidské slabosti a nedostatky (nafoukanost, sobectví) Dílo: *Divotvorný klobouk *Rohovín Čtverrohý *Hadrián z Římsů *Veselohra na mostě Jan Nepomuk Štěpánek -herec, dramatik a překladatel divadelních her-Vedl česká představení ve Stavovském divadle Dílo: *Břetislav I., český Achilles aneb Vítězství u Domažlic – historická hra *Čech a Němec a * Berounské koláče – veselohry 4.FÁZE(40.léta)- počátky realismu(Havlíček,Borovský, Němcová)Třetí + čtvrtá etapa národního obrození (1830-1848) -vliv romantismu-- přechod od jazykových cílů k politickým cílům = boj za politická práva českého národa: politický program – 2 formy: · liberální proud: Palacký, Rieger, Brauner – austroslavismus, nutnost zachovat rakouskou monarchii, požadavek rovných pol. práv pro všechny občany · radikálně demokratický proud: Sabina, Kampelík, Frič – svržení monarchie, zrušení roboty, rozbít Rakousko Biedermeier – je životní styl měšťanských vrstev ve střední Evropě, kladl důraz na osobní, především rodinné zájmy, oslavoval pohodu a klid rodinného prostředí (Domácí kuchařka) Karel Jaromír Erben básník –zakladatel české moderní balady ,historik, folklorista, překladatel Dílo: nauková činnost!!sběratelství!!– folklor nejen zaznamenává, ale i dále zpracovává –Prostonáro

Témata, do kterých materiál patří