Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká jazykověda v 17. a 18. století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Česká jazykověda v 17. a 18. Století POČÁTEK 17. STOLETÍ pravopis v psaném projevu není jednotný, jde převážně o různé podoby spřežkového pravopisu po vynálezu knihtisku se v tištěných dílech však ustálil jednotný tzv. bratrský pravopis (tradičně nazývaný podle listů vydávaných Jednotou bratrskou), který byl převážně diakritický se zachováním několika spřežek JAZYKOVĚDA původní tečka nad měkkými konsonanty se změnila v háček, kterého se užívalo u č, ď, ň, ř, ť, ždélka vokálů se označovala čárkou, kromě ů vzniklého z původního ó dlouhé í se z technických důvodů nejprve zdvojovalo (ii), později se zapisovalo ij, nakonec jvyslovované [j] se zapisovalo jako g nebo y, pro zápis [g] se někdy používal grafém ǧ (např. slovo „její“ se tak bratrským pravopisem zapisovalo jako gegj)uchovalo se psaní dvojitého w, jednoduché v označovalo u na začátku slova. diftong [ou] se zapisoval au („louka“ jako lauka apod., dnešní zápis „ou“ jako ou byl zaveden až ve 40. letech 19. století)Po c, s, z se vždy psalo y (cyzý) komplikovaná syntax, ovlivněná latinskými texty, si vyžádala zdokonalení interpunkce -čárka se však používala podle pauz ve výslovnosti, nikoliv podle syntaxe.začala se používat i tečka, dvojtečka, otazník a vykřičníkbyla dokončena i diftongizace ú > ou (v grafice však i nadále zůstalo au), na začátku slova však pronikla jen v nižším a odborném stylu (ouřad(a), ouvoz)psané mě [mje] se začalo vyslovovat [mňe]nastala změna stejnoslabičného aj > ej (daj > dej, vajce > vejce)v morfologii bylo dovršeno rozlišení životných a neživotných maskulin (vidím psa x vidím strom).standardem spisovného jazyka pro další období se stal nový překlad Bible, známý jako Bible kralická – její jazyk, tzv. bibličtina se později stal nejen vzorem pro jazykovou reformu národního obrození a potažmo tak i na současnou spisovnou češtinu, ale hrál roli i v dějinách vývoje spisovné slovenštiny POLOVINA 17. STOLETÍ -18. období od poloviny 17. století do druhé třetiny 18. století bylo poznamenáno konfiskacemi a vynucenou emigrací české nekatolické inteligence po bitvě na Bílé hořeod konce 17. století docházelo k omezení fungování spisovného jazyka, který nejdříve ustoupil z oblasti vědy, postupně i z větší části náročné literatury a nakonec i z oblasti administrativní pobělohorská literatura je typická svou žánrovou omezenostíjedním z vrcholů rozvoje vysokého stylu je tvorba J. A. Komenskéhozměny hláskosloví a tvarosloví spisovné češtiny byly víceméně završeny již v předchozím období, dokončuje se všakvývoj obecné češtiny vespisovném jazyce je zřejmá také velká rozkolísanost v délce samohlásek, další změny probíhaly především vlidovém jazyce na venkově v důsledku značné izolovanosti docházelo k velké diferenciaci nářečí, zejména moravských a slezských, která se vyvíjela odchylně od obecné češtinyve městech, kde docházelo k intenzivnějšímu styku s němčinou, pronikaly do češtiny četné germanismy JAZYKOVĚDA tištěné texty používají pravopis předchozího období, pouze se přestává graficky rozlišovat dvojí l.objevuje se středník jako interpunkční znaménko ke zpřehlednění přebujelých souvětí v psaném textu se i nadále používajíspřežky s nesoustavně uplatňovanými diakritickými prvkyobjevují se ve větším počtu a soustavněji obrany českého jazykaObrana jazyka slovanského, obzvlášť českého -Bohuslava Balbína Obsáhlou oficiální obranou v pravém slova smyslu je tzv. jazykový zákon z r. 1615. Okřik na nedbalého Čecha učiněný Pavla Stránského ze Zap má mnoho společných rysů s Balbínovou rozpravou.[5]

Témata, do kterých materiál patří