Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daniel Defoe - Robinson Crusoe

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ DANIEL DEFOE - ROBINSON CRUSOE (VERZE OD J.V. PLEVY) LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: dobrodružný román (próza, epika) Literární směr: poprvé vydáno r. 1719 – spíše střední období autorovy tvorby, nicméně šlo o autorův první velký literární úspěch; anglické osvícenství Slovní zásoba: spisovný jazyk s občasnými zastaralými výrazy či zastaralým slovosledem (“ponejvíce”, “na prvý pohled”, apod.); v textu se objevují místopisné názvy (Ohnivá hora, hora Zklamání, Rajské údolí, Banánová zátoka) i názvy cizokrajných rostlin a živočichů; nezvyklé jsou názvy jednotlivých kapitol, které jsou tvořeny často několika větami a označují konkrétní události, činnosti nebo dokonce předměty (např. “VII. Robinson si opatří zbraně. Marné pokusy rozdělat oheň. Slunečník. Hrozná bouře. Oheň. Příchod dešťů” nebo “XVIII. Zkáza korábu přinese Robinsonovi mnoho dobrého”) Stylistická charakteristika textu: forma (slohový postup) vyprávění ve 3. osobě; převažuje autorův monolog a výrazné realistické prvky, dialogy se objevují méně; propracované popisy prostředí (zdání opravdovosti příběhu) i konkrétních pracovních činností (často do nejmenších podrobností); občas se objevuje také úvaha (např. vzpomínky na domov v Angli ) X původní verze od D. Defoea je psána deníkovou formou, neboli formou deníkových záznamů (zde převažuje strohý a jednoduchý jazyk) Vypravěč: vypravěčem je sám autor - v případě české verze Josef Věromír Pleva (er-forma neboli vyprávění ve 3.osobě) – vnější nezávislý pozorovatel děje X v původní verzi je vypravěčem samotný hl. hrdina (Robinson Crusoe), je zde tedy použita ich-forma, neboli vyprávění v 1. osobě Postavy: ROBINSON CRUSOE: mladý námořník z anglické měšťanské rodiny; svobodomyslný, odolný a vynalézavý; schopný jít svou vlastní cestou (navzdory tlaku rodiny) a postavit se nepřízni osudu; PÁTEK: negramotný divoch; je schopen naučit se poměrně rychle anglicky a stane se věrným Robinsonovým služebníkem a přítelem (i přes počáteční oboustranné předsudky) Děj: do Yorku se přestěhuje obchodník, který se zde ožení a vychová 3 syny → jeho třetím synem je právě Robinson Crusoe → otec z něho chce mít úředníka, ale Robinson chce být námořníkem → utíká z domova a dostává se na loď, která pluje do Londýna → loď ztroskotá, ale všichni přežijí → Robinson se nepoučí a z Londýna se brzy vydává na další plavby, tentokrát do Tichomoří → loď je přepadena piráty a Robinson prodán do otroctví → po čase se mu podaří uniknout, utíká do Brazílie, kde se živí na plantážích → brzy se znovu vrací na moře, jeho loď však znovu ztroskotá → tentokrát zůstává Robinson jediným přeživším → dlouhý život na opuštěném ostrově (úkryt v podobě jeskyně, vybudování pece, ochočení zvířat, kultivace plodin) → po čase objevuje lidské stopy → ze spárů domorodých divochů vysvobodí jejich zajatce, člena domorodého kmene → podle dnu jeho záchrany mu dává jméno Pátek → žijí spolu (i přes některé spory) na ostrově → po 11 letech připlouvá na ostrov anglická loď (X v originále stráví Robinson na ostrově celkem 28 let) → Robinson pomůže kapitánovi s potlačením vzpoury → ten ho za odměnu dopraví i s věrným Pátkem zpět do Anglie → zde je Robinson rozčarován ze stavu společnosti, mezitím mu navíc zemřel otec Kompozice: kompozice vyprávění (posloupnost děje) je chronologická = jednotlivé části děje na sebe časově navazují; kniha je rozdělena na předmluvu (její autorkou je Jarmila Glazarová), 22 kapitol a končí vysvětlivkami (vysvětlení některých použitých cizích názvů) Prostor a čas: anglický přístav York + odlehlý a opuštěný ostrov; 17. století Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): lidské hrdinství a houževnatost; schopnost člověka překonat nepřízeň osudu; síla a význam přátelství jako silného pouta LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): probíhá Severní válka mezi Švédskem a koalicí Ruska, Dánska, Norska a Saska (1700-1721); války o španělské dědictví – ztráta postavení velmoci, na trůn dosedli Bourboni (1701-1714); vznik Velké Británie (1707) Základní principy fungování společnosti v dané době: konec feudalistické společnosti, charakteristické tvrdou prací nevolníků (většinou 1492-1789); rozvíjí se kolonialismus (silná spojitost s knihou); jednou z hlavních charakteristik doby je také rozvoj individualismu Kontext dalších druhů umění a literárního vývoje v umění obecně stále převládá baroko (zejména 17. století, ale také 1. polovina 18. století); v literatuře (i jinde) se začíná prosazovat osvícenství AUTOR Život autora: Daniel Defoe (1660?-1731) – anglický spisovatel a novinář, představitel osvícenství a předchůdce moderní britské (nejen ekonomické) žurnalistiky; narozen jako Daniel Foe, otec byl londýnským obchodníkem → styděl se za svůj prostý původ → v 90.letech 17.stol. si k příjmení přidal aristokratické De- (což mělo být nejspíše Daniel De Foe) → r. 1684 se oženil → začátek tvorby → vězněn → r. 1704 začal vydávat časopis The Review (až do r. 1713) → za ironický náboženský pamflet byl odsouzen → získán do státních služeb → jeho nejslavnější román Robinson Crusoe byl vydán r. 1719 → zemřel r. 1731; ZAJÍMAVOSTI: r. 1707 jako tajný agent (ve státních službách) připravoval sjednocení anglického a skotského parlamentu Vlivy na dané dílo: osvícenství (Robinson se řídí rozumem a spoléhá se sám na sebe - individualismus); jednou z inspirací byl zřejmě příběh (skutečný) trosečníka Alexandra Selkirka a jeho 4-letého pobytu na ostrově Juan Fernandez (autorem upravený) Vlivy na jeho tvorbu: osvícenství; skutečné události; zájem o ekonomiku (a v té době vzkvétající kapitalismus); zájem o dobrodružství Další autorova tvorba: byl i novinářem (dokonce je považován za jednoho ze zakladatelů moderní novinařiny), tvořil pamflety a v pozdním věku začal tvořit zejména prózu; např. Mol Flandersová; Dobrodružný život kapitána Singletona; Roxana Inspirace daným literárním dílem (film, dramatizace, aj.)

Témata, do kterých materiál patří