Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


genesis-genesis

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (402,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Genesis Kniha Genesis je jednou z pěti Mojžíšových knih – Tóry či Pentateuchu. Pojednává o stvoření světa a vývoji lidstva – se vším všudy. Z teologického, ale hlavně literárního hlediska je víceméně unikátním kusem. Postavy Postavy v Genesis jsou hlavně prototypy postav, které se pak objevují v jakékoliv následující literatuře; a každá postava z Genesis představuje víceméně jen určitý skutek. Bůh je zde popsán v několika podobách; prve jako milující stvořitel, hledající svůj obraz – vzápětí i jako schopný ničit, ale i odpouštět. Adam a Eva jsou první lidé; žili v zahradě v Edenu, dokud nebyli oklamáni hadem a nesnědli jablko ze stromu poznání, které měli Bohem zakázáno. Kain a Ábel, synové Adama, jsou první dvojice vrah – oběť a zároveň první protiklad zemědělec – měšťan (Kain zakládá první město). Noe je čestný muž, který dostane od Boha přikázáno, aby pobral zvířata a rodinu a zachránil se před povodní, aby mohl znovu vytvořit lidstvo. Abrahám uzavře smlouvu s Bohem a stane se praotcem Izraelitů – tedy judaismu, křesťanství i islámu. Izák je Abrahámův syn, kterého jeho otec téměř obětuje, aby dokázal svou věrnost Bohu; na poslední chvíli jej ale zastaví Boží posel. Jákob byl Izákovým potomkem; sám měl dvanáct synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů Izraele. Josef pocházel z dvanácti Jákobových synů; jeho bratrové jej ze závisti prodali do Egypta jako otroka, kde se ale vypracoval na nejmocnějšího muže Egypta hned po faraonovi. Uměl interpretovat sny a předpověděl sedm let hladu. Obsah První část knihy (Genesis 1 – 11) je o pradějinách, a přestože je spíše považována za mýtickou, tak se vedou spory o její historické věrnosti. Genesis začíná Bohem tvořícím svět za 6 dní a následným stvořením Adama a Evy z jeho žebra. Adam a Eva žijí v zahradě v Edenu, dokud neokusí jablko ze stromu poznání a nejsou bohem vyhnáni. Po vyhnání ze zahrady mají Adam a Eva dva syny – Kaina a Ábela. I když svět, který Bůh stvořil, byl zpočátku dobrý, tak se postupem času lidským množením stal zkorumpovaný hříchy a Bůh se rozhodl, že jej zničí a zachová pouze správného muže a jeho rod – pověřil Noema, aby zachránil lidský rod a zvířata na svojí arše před velkou potopou, kterou Bůh na svět seslal. Druhá, rozsáhlejší část (Genesis 12 - 50) je o praotcích Izraelského národa – Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi a jeho 12 synech. Tato část bývá už z historického hlediska uznávána víc, i když jsou nejasnosti v dataci některých událostí a v rodové linii. Začíná Bohem říkajícím Abramovi, ať mu naslouchá a odejde ze své země do Izraele, kde jej učiní otcem nového, velkého národa. Abram uzavřel s Bohem smlouvu, kde se zavázal, že Boha bude uctívat a ten na oplátku rozšíří jeho rod. Tímto také přijal jméno Abraham. Narodí se mu dva synové – jeden s otrokyní, Ismael, a druhý s právoplatnou ženou, Izák. Izraelitská linie pokračuje po Izákovi – který porodí s ženou Rebekou dva syny; Esaua a Jákoba. Jákob má se svými dvěma ženami Rachel a Leou 12 synů, kteří jsou předkové dvanácti kmenů Izraele. Josef, Jákobův „oblíbený“ syn je prodán do otroctví do Egypta svými žárlivými bratry; nicméně v Egyptě se Josefovi daří, ale v důsledku hladomoru se se svou rodinou znovu setká – pozve je všechny do Egypta. Umírající Jákob pozve všechny své syny k posteli a řekne jim o jejich budoucnosti. Josef žije ještě dlouhou dobu a na smrtelné posteli řekne, že kdyby jeho potomci šli z Egypta pryč, ať vezmou jeho kosti s sebou. Kniha Genesis končí uložením Josefa do rakve. Kompozice Genesis je členěna na 50 kapitol, každá z nich má okolo 25 veršů. U každé kapitoly je v bodech vypsáno, čím se zabývá. Překlady Bible Historici tvrdí, že co se týče čistoty jazyka, tak Hebrejci pijí z pramenů, Řekové pijí ze studní a latiníci pijí z kaluží. Proto jakékoliv překlady Bible by měly být z původního jazyka.  Vulgáta – překlad do latiny, který byl po dlouhou dobu standardizován římskokatolickou církví; po dlouhou dobu z ní vznikaly kvazi-překlady do ostatních jazyků  Septuaginta (LXX) – řecký překlad, který byl zhotoven 70-72 mnichy v letech mezi 300-200 př. n. l.  Bible kralická – první kompletní český překlad z originálních jazyků (hebrejština a řečtina)  Ekumenický překlad – překlad, který mohou používat všechny církve, vyšel v 1979  Bible21 – nový ekumenický překlad, který vyšel na přelomu roku 2008 a 2009 Podobná díla  Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium  Tanach  Nový zákon, Korán  Védy

Témata, do kterých materiál patří