Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Povinná četba - Dyk, Viktor - Krysař

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Viktor Dyk Krysař Bibliografie: DYK, Viktor.Krysař. 2. vyd. Praha: Maťa, 2005. Literární druh Epika – základní literární druh, který se vyznačuje dějovostí a časovými a příčinnými souvislostmi (Portál věnovaný českému jazyku, 2016). Literární žánr Novela — žánr epiky vyznačující se krátkostí, prozaickou formou a reálným postojem ke skutečnosti. Děj směřuje přímočaře k jeho pointě, charaktery postav jsou neměnné a hlavní dějová linie nebývá přerušována (Hánová, et al., 2004). LITERÁRNĚ A SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT V roce 1908 byl vydán poslední díl Otova slovníku naučného a hojně se překládalo z francouzštiny, angličtiny a němčiny. Společnost byla pod vlivem anarchismu (politická ideologie na konci 19. století v západní Evropě, odmítala všechny formy nadvlády, usilovala o beztřídní společnost, která se obejde bez zákonů a hierarchie). Poezie se odklonila od symbolismu, objevují se vulgarismy, hovorová slova, volný verš je nahrazen veršem pravidelným, tématem básní je většinou vztah muže a ženy, popisuje se volná láska. Převažuje realismus, který je ovlivněn impresionismem a secesí, přiklání se k subjektivnější ich-formě. Vzniká hnutí anarchističtí buřiči, tj. básníci života a vzdoru – milovali život a zároveň si na něj stěžovali a odsuzovali jej. Byla to mladá generace navazující na českou modernu. Soustředili se kolem časopisu Nový kult (S. K. Neumann). Vedli bohémský život, scházeli se u Neumanna, kde diskutovali a tvořili. Měli odpor k soudobé společnosti. Pojem anarchističtí buřiči zavedl František Buriánek. Kontext autorovy tvorby Viktor Dyk byl jedním z anarchistických buřičů píšící v duchu symbolismu. Byl básník, dramatik, novinář. Ostře vystupoval proti T. G. Masarykovi a angažoval se politicky. Jeho tvorba je na pomezí symbolismu, realismu a surrealismu. Vyskytuje se u něj rozpor mezi snem a skutečností, ironie, skepse, rozčarování ze soudobé společnosti. Tragikomicky pojímá život, má zálibu v paradoxních rýmech, sebeironii. Mezi básnické sbírky ovlivněné dekadencí patří Marnosti a Síla života, balada Milá sedmi loupežníků popisuje sedm vyvrženců a jejich milenku. Sbírka satir se jmenuje Satiry a sarkasmy. KOMPOZIČNÍ PLÁN: Vnější kompozice Kapitoly (26), odstavce Vnitřní kompozice Chronologická kompozice, částečně retrospektivní (krysař vzpomíná na Ágnes), opakování, gradace, paralely, kontrasty JAZYKOVÝ PLÁN: Jazyk. prostředky Jen spisovný jazyk, častá inverze, dramatičnost, rytmus vět, jednoduché věty, dialog, archaismy, postavy se vyjadřují přímou řečí, opakováním se zdůrazňuje osudovost a dramatičnost děje, personifikace, přechodníky, epiteta, symboly (píšťala – krysařův život, dítě – nový život, naděje, Sedmihradské království – ráj), bez cizích výrazů (pouze německá jména). Tropy a figury „ženich byl bledý jako stěna“ (přirovnání), „znělo to jako zvony vzkříšení“ (přirovnání), „znělo to vážně a varovně jako hrana“ (přirovnání), figury: „Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím?“ (řečnická otázka), „ale kdybych ho viděl…“ (aposiopese), „ale je-li tou tak, nepomyslí nikdo na krysaře. Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde.“ (epanastrofa) TEMATICKÝ PLÁN: Téma, motivy téma = rozpor mezi snem a skutečností motivy = láska, maloměšťáctví, hrubost, oddanost, iluze, lhostejnost, sebestřednost, poutník, rybář, loď, kopec Časoprostor Německo, město Hameln a okolí, vrch Koppel Minulost, čas blíže neurčen (předloha příběhu se odehrává ve 13. století), je vnímán podle toho, jak se mění život hlavní postavy. Děj (fabule, syžet) Do města Hammeln přichází Krysař se svou píšťalou, aby dělal to, co obvykle- vyhnal krysy. To se mu skutečně podaří- krysy následují neslyšný ton jeho píšťaly. Zamiluje se do krásné Ágnes, kvůli ní zůstává ve městě déle. Když mu konšelé odmítnou vyplatit smluvenou částku, rozhořčeně odchází. Poté je ale přiváben jakousi silou zpět a setkává se se záhadným Faustem, který mu říká, že může dělat větší věci, než je vyhánění krys. Krysař zjišťuje, že Ágnes je těhotná s jejím milencem, Kristiánem. Ágnes ale miluje krysaře, v zoufalství páchá sebevraždu. Zhroucený Krysař vidí kolem sebe jen špatnost. Poprvé zapěl na píšťalu tak silně, že zvuk byl slyšet. Probudil v obyvatelích krásné představy o zemi sedmihradské a všichni Krysaře následovali až k propasti, do které omámeni vstoupili. Krysařovi na konci spadla do propasti i jeho píšťala. Ztratil tak smysl svého života a následoval ji. Jedinými, kdo zůstali ve městě, bylo nemluvně, a prostý rybář Sepp Jorgen. Ten se svou prostoduchostí nebyl schopen Krysaře následovat. Malé dítě v něm probudí city a vydává se na cestu, aby mu našel matku. Typ vypravěče / lyrický subjekt - er-forma - vševědoucí vypravěč Postavy Krysař — vyděděnec, zná realitu, když se zamiluje, prožívá rozpor mezi láskou a realitou života, moudrý, zkušený, je posledním představitelem starého světa Ágnes — milá, krásná, s příchodem Krysaře poznává lásku, čeká ale Kristiánovo dítě, ze zoufalství páchá sebevraždu Dlouhý Kristián — milenec Ágnes, dodržuje společenské konvence, myslí, že agnes získá pomocí peněz Sepp Jorgen — chudý rybář, velmi jednoduchý, prostoduchý, stojí mimo společnost- je neschopen se k ní přidat, realita jeho života jej zachrání, spolu s dítětem jsou jediní, kteří zůstanou, vydává se hledat matku dítěti. Stává se poutníkem Gottlieb Frosch, Bonifác Strumm — radní, využívají svou moc k vlastnímu obohacení Katchen, Lora — dívky, vysmívají se Seppovi Konrád Roger, Líza — vedou krčmu, symboly hrubosti a podlézání Faustus z Wittenberka — kouzelník, podle jeho slov pracuje pro ďábla, říká Krysaři, co všechno by mohl svou píšťalou dokázat Vyprávěcí způsoby přímá řeč, polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč, nepřímá řeč Typy promluv monolog, dialog er-forma Interpretace a vlastní hodnocení Krysař chce ušetřit město pro lásku, pro zbytečnost jakéhokoli snažení však nechá svou píšťalu zaznít naplno, zničí Hamelnské obyvatele. Přitom ztrácí svou píšťalu, tím i sám sebe a opouští měnící se svět, do kterého už

Témata, do kterých materiál patří