Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozbor neuměleckého textu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Určete útvar, funkční styl a slohový postup Začít lze tím, že řeknete, co budete rozebírat. Máte před sebou pozvánku na ples? Úryvek z reportáže? Úřední dopis? V jakém funkčním stylu je napsán?Připomeňte si styly a útvary funkčního stylu Prostěsdělovací (pozvánka, plakát, osobní korespondence, inzerát, anketa)Publicistický (zpráva, komentář, reportáž, recenze, interview)Odborný (odborný popis, popis pracovního postupu, výklad, přednáška)Administrativní (životopis, žádost, stížnost, úřední dopis, objednávka)Umělecký (nebude v této části maturity; vypravování, líčení, charakteristika) Dále určete slohový postup. Často se jich v textu prolíná více, zdůrazněte tedy ten převládající a zmiňte, že v některých pasážích autor uplatnil jiný. Podívejte se, jaké slohové postupy znáte ze školy: Informační (je nejjednodušší, podává nám fakta ve věcných souvislostech (místo, čas)Popisný (popisujeme buď vnější znaky nějakého objektu, nebo pracovní postup nějakého děje)Výkladový (tímto postupem vysvětlujeme podstatu jevu, nejenom jeho vnější znaky, ale i vnitřní.)Vyprávěcí (vypráví nám nějaký děj, událost nebo příběh. napětí, pestrost.)Úvahový (vyjadřujeme vlastní názory na problém, využíváme srovnání, hodnocení) !!! Při rozboru neuměleckého textu vše důsledně zdůvodňujte !!!! Administrativní funkční styl se vyznačuje stručností, objektivitou a standardizací. To znamená, že text a jeho uspořádání není kreativní, řídí se podle zavedené normy. Jazyk je vždy spisovný, používají se neosobní konstrukce a trpné rody (je dlužen, byl přepsán, byl zamítnut), ustálené formulace (obracet se s žádostí, vstupovat v platnost) a specifické termíny (lhůta, faktura). Nejčastěji používaný slohový postup je informační. Odborný funkční styl předává přesné informace z různých oborů. Je objektivní, přehledný, jednoznačný a věcný. Kompozice textu je logická a promyšlená, v psané formě často obsahuje ilustrační obrázky. Autor v něm používá odbornou terminologii (monitor,objektiv, kondenzátor), stupně odbornosti se ale liší podle příjemce (pro laiky i specialisty v oboru). Jazyk je spisovný, nejčastější slohový postup je popisný nebo výkladový. Rada! Jazyková stránka je v rozboru důležitá. Už při prvním čtení si všímejte, zda je text psán spisovnou formou nebo obecnou češtinou a zda jsou v něm například archaismy, termíny, citově zabarvené výrazy nebo publicismy. Publicistický funkční styl má agitační, sdělnou nebo rekreační funkci. Je aktuální, dynamický (častější výskyt krátkých vět než složitých souvětí) a srozumitelný. Součástí publicistického textu jsou titulky, mezititulky a podtitulky, fotografie a popisky k nim a perex (krátký odstavec na začátku textu, často tučně nebo kurzívou). Převládá spisovný jazyk, častý je výskyt publicismů (ochlazení vztahů, politická scéna, stín pochybnosti, zmapovat situaci). Uplatňuje se slohový postup informační, ale i výkladový a úvahový. Prostěsdělovací funkční styl je styl běžné denní komunikace, jeho cílem je sdělit informaci nebo citový postoj. Forma je uvolněná, nepodléhá žádným normám. Nejčastěji se používá obecná čeština (děsnej, kupujem) nebo slang (komp, hákovat, ájina), časté jsou částice, citoslovce nebo zájmena, vatová (prostě, hele, tak) a citově zabarvené slova. Běžné jsou i odchylky od větné stavby. Slohový postup může být informační, popisný nebo vyprávěcí. Další krok je určení slohotvorných činitelů. Rozlišují se dva druhy: objektivní a subjektivní. Subjektivní činitel je například věk autora, jeho životní zkušenosti nebo povahové rysy. Mezi objektivní slohotvorné činitele se řadí prostředí a situace, kontakt s adresátem, připravenost či nepřipravenost autora a oficiálnost nebo neoficiálnost textu. Vaším úkolem je posoudit, který z činitelů v textu převládá a do jaké míry ovlivňuje jeho celkové vyznění. Co je to horizontální a vertikální členění textu? Jedná se o dva grafické typy členění charakteristické pro různé funkční styly. Horizontální členění textu se může vyskytovat u všech funkčních stylů, typické je ale hlavně pro umělecký, publicistický a prostěsdělovací. Text je dělen na odstavce a zarovnán většinou k levému okraji, má obvykle titulek nebo název kapitoly. Vertikální členění textu nejčastěji najdeme u funkčního stylu odborného nebo administrativního, občas u publicistického. Pozná se podle odrážek, číslování, různých formátů písma nebo ilustračních obrázků. Text může být zarovnán na střed (například u pozvánek). Toto členění se používá pro zpřehlednění textu a nejčastěji na něj narazíte v učebnicích. Nakonec zbývá určit výskyt a předpokládaného příjemce textu. Kde byste na zadaný text mohli v běžném životě narazit a pro koho je nejspíš určen? Pro středoškoláky, maminky na mateřské dovolené, odborníky na jadernou fyziku, obyvatele určitého města či regionu?

Témata, do kterých materiál patří