Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Slohový útvar - Úvahový text

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ÚVAHOVÝ TEXT Funkční styl:závisí na konkrétním zadání (prostě sdělovací, odborný, esejistický, úvahový) slohový postup: úvahový Cíl:logicky argumentovat, nahlížet na daný problém z různých úhlů, zpochybnit zaběhlá tvrzení, kladení cílených otázek = slohový útvar, v němž se autor zamýšlí nad určitým problémem - autor řeší vznik jevů, jeho rozvoj, podstatu, následky - vyvozuje určitý závěr na základě logického procesu - je silně subjektivní, prokazuje výši autorova intelektu, životních zkušeností a postojů - vede k zamyšlení - nemusí přinést konkrétní závěr Kompozice - postupuje se od obecného tvrzení k jeho hodnocení - může směřovat k důkazům, argumentům a vyvození závěrů - nutné je vyjadřování logických souvislostí Jazykové prostředky - výstižná pojmenování jevů a problémů - spisovná čeština, převažují neutrální výrazy - ojediněle expresivní výrazy - větší množství hodnotících výrazů – přídavná jména, příslovce (vynikající, prostý, vhodný, velmi, výborně, zcela) - slovesa v rozkazovacím způsobu: zamysleme se, položme si otázku, zeptejme se sami sebe - typické úvahové obraty: Zamyslíme-li se... položme si otázku..., Myslím, že..., Na druhou stranu.... - využití řečnických otázek - metafory Zásady psaní: 1. rozmyslet si svůj názor a rozvést ho 2. působit na čtenáře účelově tak, abychom ho přesvědčili 3. pokládat řečnické otázky (nečeká se na ně odpověď – není důležitá, nebo oslovujeme nepřítomného člověka), avšak neptat se okatě a prvoplánově – neptat se sám sebe 5. ptát se tak, abychom načali další sérii myšlenek nebo text uzavřeli 6. používat slovesa: přemýšlím, domnívám se, upozorňuji, dozvídám se, přemýšlejte, uvažte, dokážete si představit, zkuste posoudit, domyslete 7. používat spojení: jsem zvědavý, můj názor je, jsem zklamaný, překvapený, je pravda, je fakt 8. používáme expresivní prostředky – citově zabarvená slova, místy i silnější výrazy 9. používáme otázky útočící na city čtenáře („Milý čtenáři, necítíš se nepatřičně, když si tak hovíš u televize, zatímco děti v Africe hladoví?!“) Nejčastější chyby: 1. Sklouznutí k výkladu (poučování) 2. Sklouznutí k vyprávění (příběh s dějem, vypisování vlastních zážitků) 3. Odbočování od tématu 4. Nedodržování odstavců (každý odstavec = nová myšlenka) 5. Opakování „tentovacích“ výrazů) – tento, to, toto, tato, tam 6. Začínání vět zájmenem já 7. Opakování stejného slova několikrát za sebou 8. Použití vulgárních a slangových slov – pokud jsou nutná, pište je do uvozovek 9. Vypisování neetických myšlenek, protispolečenských názorů, názorů propagujících poškozování zdraví, vyhraněných názorů Zadání: Máme skype, ICQ, facebook, mobilní telefony, e-mail. Opravdu tak máme k sobě blíž? Zpracování: úvahový text Máme se rádi, ale brát se nechceme... Zpracování: úvahový text o postoji mladých lidí k manželství Počítačové pirátství je zločin?! Výchozí text: Kabelku byste neukradli – Mobil byste neukradli – Film byste neukradli – Pirátství je zločin! (text spotu zaměřeného proti nelegálnímu stahování dat) Zpracování: úvahový text o problematice nelegálního stahování dat Ukázková úvaha: Prolínání kultur Výchozí text:„Nikdo nestačí žít naplno ve dvou zemích, ve dvou kulturách.“ (M. Kundera) Zpracování: úvaha Co je vlastně kultura? Z hlediska různých vědeckých oborů existuje různý výklad. Jinak si kulturu vykládá sociologie či psychologie a jinak například archeologie. Člověk zcela určitě tvoří materiální i duchovní hodnoty, ale na druhé straně je jimi ovlivňován. Když jdeme za kulturou, kam vlastně jdeme? Můžeme jít do kina, divadla, na koncert nebo výstavu. Zde by s prolínáním problém být nemusel, každý přeci dělá to, co ho baví a co má rád. „To je ale kultura!“ Co máme na mysli touhle větou? Pohoršujeme se nad cizími zvyky, které jsou pro nás nepřijatelné. Pro někoho jiného mohou být naprosto normální. Tohle vše závisí na historických kořenech kultury, které zase záleží na tom, jak byl jedinec nebo skupina materiálně zajištěn. Vezmeme na mysl určitou skupinu lidí, která má nějakou kulturu. Co je důležité pro to, aby skupina přežila do budoucna? Předávání vzorů chování, návyků a dovedností novým generacím, ať už slovně, nebo zkušenostmi. Globalizace také určitě hraje významnou roli v prolínání kultur. Vždyť díky ní se stírají rozdíly a postupně se všechny zvyklosti prolínají. Podívejme se na naši matičku vlast. Kde jsou všechny zvyklosti, které tu byly např. před 100 lety? Ať už souvisely s krajinou, popřípadě místem života. Zanikají nářečí, zvyky, krajové recepty a jsou nahrazovány novými, někdy lehce, někdy dramaticky. Národní menšiny jako Romové či muslimové to určitě nemají jednoduché, jestliže je žijící většina nepřijme. Přece to ale není její povinnost! Přemýšlejte, proč by se v Evropě měly stavět muslimům synagogy, když oni by jen s těží postavili křesťanský klášter tam u nich! Kultura je stabilní a odolná, ale ne neměnná. Je nutné se přizpůsobit a hledat způsoby chování, které umožní přežití skupin v daných podmínkách. Je tedy vzájemná tolerance v dnešním světě nutnost, nebo dobrá vůle? Pokud nechceme 3. světovou válku, řekl bych, že nutnost, alespoň z části.

Témata, do kterých materiál patří