Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Didaktický test - teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Literární moderna (symbolismus, impresionismus, dekadence) - 19. st. – 80. léta 20. st. – Fin de sieclé - kontext: - vývoj kapitalismu, společnosti, hospodářství peněžní vztahy společnosti, bohatí X chudí - boj o peníze, zákazníky - rozšiřování soc. rozdílů - pesimismus, krize, beznaděj - vznik nových politických stran, radikálních skupin – anarchie - rysy: - dominuje poezie - individualismus - zájem o nitro člověka - zobrazování svobody - volný verš(nerýmuje se, rozdílný počet slabik, nemelodický verš) - nové um. směry: Symbolismus – rce na naturalismus, realismus, impresionismus - nečitelné, obrazné pojmenování (metafory, metonymie), volný verš, eufonie - všichni prokletí básníci, Otokar Březina Impresionismus – snaha zapůsobit, vytvořit dojem; vnitřní pocity autora, subjektivní dojmy; zvukomalba, převládá přírodní lyrika, lyrizace prózy - Paul Verlaine Dekadence – sex, smrt, deprese, krev - naturalistický popis - tvorba vlastního světa - halucinace, fantazie autora - lartpourlartismus = umění pro umění, důležitost estetiky, potlačení vzdělávací fce - Charles Baudelaire 1. PROKLETÍ BÁSNÍCI - francouzští nekonformní básníci CHARLES BAUDELAIRE JEAN ARTHUR RIMBAUD OSCAR WILDE - bohém - básně o dojmech z cest - provokace otevřeností - hledání krásy v ošklivosti - homosexuál - odpor k měšťákům - obdiv revoluci - Anglie (Irsko), homosexuál - dandy(vyčleňující se oblečení, milostné avantýry) - konverzační komedie– založeno na kráse jazyka(Strašidlo Cantervillské, Jak je důležité míti Filipa) Květy zla– lyrická sbírka, symbolismus Opilý koráb– název popisuje lyr. Subjekt Iluminace Sezona v pekle Slavík a růže, Šťastný princ(pohádky) Obraz Doriana Graye 2. ČESKÁ MODERNA Generace buřičů - navazuje na modernu a dekadenty - autory spojuje věk, bohémský život, anarchie, satanismus - Nový Kult Dekadenti - nespokojenost s technickým pokrokem, útěky do vnitra, křesťanství - Moderní Revue - halucinace, sex, krev Katolíci - 80. léta 18. st. – 20. léta 19. století -manifest České moderny – boj za individualismus, svobodu, … - kontext: - celospolečenská krize – bohatí, chudí - rozvoj kapitalismu, tržního hospodářství - kritika národních tradic ANTONÍN SOVA PETR BEZRUČ OTOKAR BŘEZINA - básník podzimu(melancholie, tesknost) - impresionismus, symbolismus - česká moderna(negace vládnoucí třídy, proti lumírovcům a realismu) - buřič - slezský bard – ochránce okrajové společnosti(utiskována Habsburky, útlak z Vídně, doly, chudoba) - sociální balady – tragické příběhy postihující problémy Slezska - symbolismus, česká moderna -alexandrínský verš – 14 mužských veršů, 13 ženských verěů, jamb - motivy Boha Květy intimních nálad Zlomená duše Slezské písně– Ostrava, Maryčka Magdonová Stavitelé chrámů STANISLAV KOSTKA NEUMANN VIKTOR DYK FRÁŇA ŠRÁMEK - dekadence, symbolismus, buřič - Nový Kult - naturismus – opěvování návratu k nezkažené přírodě - civilismus – obdiv technickým pokrokům - buřič - časopis Lumír - aforistická úsečnost – krátká myšlenka vyjádřena vtipem - paradoxy - antimilitarista - impresionismus, buřič - Nový Kult Nové zpěvy Kniha lesů, vod a strání Milá sedmi loupežníků, Marnosti(poezie) Krysař(novela) – Hammeln, Kopel, Agnes Života bído, přec tě mám rád(buřič) Stříbrný vítr– Jan Ratkin (imp.) Modernismus a avantgarda (expresionismus, dadaismus, futurismus, poetismus, surrealismus) GUILLAUME APOLLINAIRE - kubofuturismus - polytematické básně – skládání témat na sebe bez návaznosti - princip asociace – proud vědomí autora Alkoholy Kaligramy– básně v obrazcích Pásmo– volný proud myšlenek SVĚTOVÁ AVATGARDA - 1. pol. 20. století - nové neotřelé směry - vnitřní pochody mysli - nové postupy, formy - experimentální směry Kubismus – krychle, malířství Kubofuturismus – složitá, polytematická díla - vulgarismy, neologismy, forma Futurismus - vznik v Itálii - propagace odpoutání od minulosti - podpora anarchie, bez interpunkce a předložek -osvobozená slova – teorie - inklinace k fašismu - Filippo Tommaso Marinetti Surrealismus - cílem nadrealita, osvobození mysli - průnik do nitra, sny - S. Freud Dadaismus - nihilistické hnutí – popírá všechny společensky zažité pravdy - hledání smyslu v nesmyslu - princip náhody - Tristan Tzara Expresionismus - Německo - citové stavy, projevy psychiky, pesimismus, katastrofa, prázdnota, bolest - Georg Trakl ČESKÁ AVANTGARDA - navazuje na generaci buřičů a českou modernu 1. PROLETÁŘSKÁ LITERATURA - proletariát – dělnická třída, vykořisťováni buržoazií (kapitalisti) - potřeba revoluce(vyvlastnit výrobní prostředky, zrušit vykořisťování) - sdružení: - Devětsil – základna levicových autorů; zakladatel Vladislav Vančura, Karel Teige, radikální - Literární skupina – kult srdce, umírnění - rysy: - v duchu socialismu - princip kolektivismu – odmítání individualit - optimismus - Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, S.K. Neumann 2. POETISMUS - moderní výhradně československý směr 1. pol. 20. st. - Karel Teige, Vítězslav Nezval - spojen s Devětsilem - měl lidi přimět k užívání života - rysy: - vliv Apollianaira - apolitický, asociace, asonance (shoda samohlásek na konci veršů bez ohledu na souhlásky) - technický pokrok, velkoměsto, exotika, cirkusy, groteska, zábava - odmítá konvence - manifesty: - Poetismus – Teige - Papoušek na motocyklu – Nezval - autoři: - Nezval, Konstantin Biebel ,Jaroslav Seifert 3. SURREALISMUS - vliv Freuda a jeho psychoanalýzy - automatické psaní, asociace, podvědomí, sny - proti pravidlům verše - spontánnost - autoři: Nezval, Teige, Biebl JIŘÍ WOLKER VÍTĚZSLAV NEZVAL JAROSLAV SEIFERT FRANTIŠEK HALAS - proletářská lit. - člen Lit. skupiny, Devětsilu - KSČ - tuberkulóza epitaf - 1922 – manifest proletářského umění - poetismus a surrealismus, po válce oficiální proud poezie - mluvčí surrealismu - proletářská lit., Poetismus - Devětsil - 1984 – Nobelova cena za literaturu - Charta 77 - meditativní/spirituální poezie, existencionalismus - KSČ - zakázaný autor - protinacistický postoj Těžká hodina - soc. balady Host do domu Balada o očích topičových– Antonín Svatý kopeček– 1

Témata, do kterých materiál patří