Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Slovesné třídy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SLOVESA (VERBA) - jsou ohebná, časují se rozdělují se do pěti tříd podle koncovky ve 3. osobě jednotného čísla (on, ona, ono dělá) 1. třída zakončení na -e n e s e (infinitiv - n é s t, n é s t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já nesu nesl jsem budu nést, (ponesu) 2. os. sg. ty neseš nesl jsi budeš nést, (poneseš) 3. os. sg. on nese nesl bude nést, (ponese) 1. os. pl. my neseme nesli jsme budeme nést, (poneseme) 2. os. pl. vy nesete nesli jste budete nést, (ponesete) 3. os. pl. oni nesou nesli budou nést, (ponesou) (ony nesly, ona nesla) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas já bych nesl byl bych (býval) nesl ty bys nesl byl bys (býval) nesl nes! on by nesl byl by (býval) nesl my bychom nesli byli bychom (bývali) nesli nesme! vy byste nesli byli byste (bývali) nesli neste! oni by nesli byli by (bývali) nesli (ony..nesly, ona...nesla) (byly....nesly, byla....nesla) patří sem i sloveso j d e (šel, infinitiv jít, jíti), j e d e (jel, infinitiv jet, jeti) b e r e (infinitiv - b r á t, b r á t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já beru bral jsem budu brát 2. os. sg. ty bereš bral jsi budeš brát 3. os. sg. on bere bral bude brát 1. os. pl. my bereme brali jsme budeme brát 2. os. pl. vy berete brali jste budete brát 3. os. pl. oni berou brali budou brát (ony braly, ona brala) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas bral bych byl bych (býval) bral bral bys byl bys (býval) bral ber! bral by byl by (býval) bral brali bychom byli bychom (bývali) brali berme! brali byste byli byste (bývali) brali berte! brali by byli by (bývali) brali (ony by braly, ona by brala) (ony...braly, ona...brala) patří sem i sloveso ž e n e (hnal, infinitiv - h n á t, h n á t i) m a ž e (infinitiv - m a z a t, m a z a t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já mažu, maži mazal jsem budu mazat 2. os. sg. ty mažeš mazal jsi budeš mazat 3. os. sg. on maže mazal bude mazat 1. os. pl. my mažeme mazali jsme budeme mazat 2. os. pl. vy mažete mazali jste budete mazat 3. os. pl. oni mažou, maží mazali budou mazat (ony mazaly, ona mazala) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas mazal bych byl bych (býval) mazal mazal bys byl bys (býval) mazal maž! mazal by byl by (býval) mazal mazali bychom byli bychom (bývali) mazali mažme! mazali byste byli byste (bývali) mazali mažte! mazali by byli by (bývali) mazali (ony by mazaly, ona...mazala) (ony byly...mazaly, ona byla...mazala) p e č e (infinitiv - p é c i, p é c t) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já peču pekl jsem budu péci (-ct) 2. os. sg. ty pečeš pekl jsi budeš péci (-ct) 3. os. sg. on peče pekl bude péci (-ct) 1. os. pl. my pečeme pekli jsme budeme péci (-ct) 2. os. pl. vy pečete pekli jste budete péci (-ct) 3. os. pl. oni pečou pekli budou péci (-ct) (ony pekly, ona pekla) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas pekl bych byl bych (býval) pekl pekl bys byl bys (býval) pekl peč! pekl by byl by (býval) pekl pekli bychom byli bychom (bývali) pekli pečme! pekli byste byli byste (bývali) pekli pečte! pekli by byli by (bývali) pekli (ony by pekly, ona by pekla) (ony byly...pekly, ona byla...pekla) patří sem i slovesa p o m ů ž e (pomohl, infinitiv- p o m o c i, pomoz!), m ů ž e (mohl, infinitiv m o c i) t ř e (infinitiv t ř í t, t ř í t i), u m ř e (infinitiv u m ř í t, u m ř í t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já třu třel jsem budu třít 2. os. sg. ty třeš třel jsi budeš třít 3. os. sg. on tře třel bude třít 1. os. pl. my třeme třeli jsme budeme třít 2. os. pl. vy třete třeli jste budete třít 3. os. pl. oni třou třeli budou třít (ony třely, ona třela) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas třel bych byl bych (býval) třel třel bys byl bys (býval) třel tři! třel by byl by (býval) třel třeli bychom byli bychom (bývali) třeli třeme! třeli byste byli byste (bývali) třeli třete! třeli by byli by (bývali) třeli (ony ...třely, ona...třela) (ony byly...třely, ona byla...třela) 2. třída zakončení na -ne t i s k n e (infinitiv - t i s k n o u t, t i s k n o u t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1.os. sg. já tisknu tiskl jsem budu tisknout 2. os. sg. ty tiskneš tiskl jsi budeš tisknout 3. os. sg. on tiskne tiskl bude tisknout 1.os. pl. my tiskneme tiskli jsme budeme tisknout 2. os. pl. vy tisknete tiskli jste budete tisknout 3. os. pl. oni tisknou tiskli budou tisknout (ony tiskly, ona tiskla) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas tiskl bych byl bych (býval) tiskl tiskl bys byl bys (býval) tiskl tiskni! tiskl by byl by (býval) tiskl tiskli bychom byl bychom (bývali) tiskli tiskněme! tiskli byste byli byste (bývali) tiskli tiskněte! tiskli by byli by (bývali) tiskli (ony by tiskly, ona by tiskla) (ony byly...tiskly, ona byla..tiskla) m i n e (infinitiv - m i n o u t, m i n o u t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já minu minul jsem 2. os. sg. ty mineš minul jsi 3. os. sg. on mine minul 1. os. pl. my mineme minuli jsme 2. os. pl. vy minete minuli jste 3. os. pl. oni minou minuli (ony minuly, ona minula) podmiňovací způsob rozkazovací způsob přítomný čas minulý čas minul bych byl bych (býval) minul minul bys byl bys (býval) minul miň! minul by byl by (býval) minul minuli bychom byli bychom (bývali) minuli miňme! minuli byste byli byste (bývali) minuli miňte! minuli by byli by (bývali) minuli (ony by minuly, ona by minula) (ony byly...minuly, ona byla...minula) patří sem i slovesa plyne (infinitiv plynout), hne (infinitiv hnout), mne (infinitiv mnout), lne (infinitiv lnout), usne (infinitiv usnout), zapomene (zapomenout) z a č n e (infinitiv z a č í t, z a č í t i) oznamovací způsob přítomný čas minulý čas budoucí čas 1. os. sg. já začnu začal jsem 2. os. sg. ty začneš začal jsi 3. os. sg. on začne začal 1. os. pl. my začneme začali jsme 2. os. pl. v

Témata, do kterých materiál patří