Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Staroslovenština

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. STAROSLOVENŠTINA – PRVNÍ SLOVANSKÝ SPISOVNÝ JAZYK NA NAŠEM ÚZEMÍ církevní slovanština spisovná norma vznikla na základě nářečí používaného v okolí Soluně v 9. století.s určitými změnami se používá dodnes, ne už však jako živý jazyk, nýbrž jako bohoslužebný jazyk církví byzantského obřadu (řeckokatolická, pravoslavná)staroslověnštinu nelze zaměňovat s praslovanštinou - zatímco z praslovanštiny se vyvinuly všechny slovanské jazyky, staroslověnština už leží na jedné ze tří vývojových větví, které z praslovanštiny vycházejí: na větvi jihoslovanské. Název původní název byl starobulharština, což vyjadřovalo názor, že se jedná o původní variantu bulharštinys tím nesouhlasil jiný směr bádání, který tento jazyk označil za staroslověnštinu, tedy původní variantu slovinštiny.později byla odmítnuta i tato teze a byl zvolen neutrální název církevní slovanština Historie staroslověnština má ze všech slovanských jazyků nejstarší písemné památky (9. století)věrozvěstové Cyril a Metoděj přeložili do staroslověnštiny řadu křesťanských textů, když se připravovali na svou misi na Velkou Moravupo pádu Velkomoravské říše (10. století) vytlačila staroslověnštinu jako liturgický jazyk z moravského území latina.staroslověnština se však udržela na Balkáně díky žákům Cyrila a MetodějeKliment Ochridský se podílel na jejím zavedení jako liturgického jazyka v nově osamostatněném Bulharsku, kde nahradila řečtinu. S pravoslavím se pak šířila do Srbska, Rumunska a Kyjevské Rusi -Kyjev se stal novým centrem církevněslovanského písemnictví, z něj se staroslověnština šířila dále po Ruskustaroslověnština fungovala i jako jazyk úřední (podobně jako latina v západní Evropě) - národní jazyky ještě neměly své spisovné normy, proto jim spisovným jazykem byla staroslověnština. Rozšíření církevní slovanština již po staletí nefunguje jako mateřský jazyk.její uživatelé ji mají jako druhý jazyk, který navíc již ztratil funkci jazyka dorozumívacího a používá se více méně jen při bohoslužbách Písmo a hláskosloví Cyril pro staroslověnštinu nejprve vyvinul nové písmo, hlaholicihlaholice se používala na Velké Moravě, epizodně ještě ve 11. století v Sázavském klášteře v Čechách, nejdéle se však udržela v Chorvatsku, a to přesto, že tam se po rozkolu církve přiklonili k římskokatolickému směru a přijali latinu.zhruba o půl století později vznikla v Bulharsku cyrilice, kterou pravděpodobně sestavili Cyrilovi žáciCyrilice byla praktičtější, protože její písmena byla jednodušší a hlavně se více podobala svým řeckým vzorům, a řeckou abecedu tehdejší gramotná vrstva (tj. duchovní) v Bulharsku ovládala dobře Slovní zásoba slovní zásoba staroslověnštiny v převážné míře navazuje na všeslovanskou slovní zásobu praslovanštiny, částečně je obohacena novými slovy z domácích základů a hojnými přejímkami z jiných jazyků.domácí slovní zásoba zahrnuje především slova pro výrazy z oblastí, které souvisely s běžným životem Slovanů - slova z okruhu příbuzenského a vůbec popisující společnost a společenské vztahy v předstátní době, slova popisující lidské tělo, živou i neživou přírodu, hospodaření a slova popisující většinu dějů souvisejících s těmito oblastmikromě toho obsahuje praslovanština i slova přejatá, jednak z předindoevropských jazyků původních obyvatel Evropy (většinou slova pro rostliny a živočichy), už v předstaroslověnském období pak přijímala i slova z jiných indoevropských jazyků Náboženský jazyk staroslověnština byla převážně jazyk náboženský, proto specifika její slovní zásoby odrážejí především tuto oblast.jazyk mytologických a básnických výtvorů, který se v ústní podobě u Slovanů vytvořil, nestačil k vyjádření pojmů, které s sebou přinášelo křesťanství, proto bylo nutno staroslověnštinu přizpůsobit doplněním slovní zásoby. To se dělo jednak přehodnocováním významu již existujících slov, jednak (a to mnohem častěji) tvorbou nových slov podle cizích vzorů nebo rovnou jejich přejímáním.některá slova byla přejata z latiny nebo románských jazyků, občas germánským prostřednictvím staroslověnština Rozšíření pravoslavná a katolická církev ve východní Evropě (Rusko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Severní Makedonie, dříve též Chorvatsko, Velkomoravská říše aj.) Počet mluvčích vymřelý, ale pravoslavnou a katolickou církví dosud užívaný jako liturgický jazyk Klasifikace Indoevropské jazyky Slovanské jazyky Jihoslovanské jazyky Písmo Hlaholice, Cyrilice Postavení Regulátor není stanoven Úřední jazyk 10. – 16. století – Rusko, rumunské Valašsko a Moldávie

Témata, do kterých materiál patří