Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stylistika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

STYLISTIKA - NAUKA O SLOHU Slohotvorní činitelé Subjektivní slohotvorní činitelé Pohlaví Věk Všeobecné vzdělání Odborné vzdělání Psychický typ Stanovisko autora Objektivní slohotvorní činitelé Funkce projevu Situace, časový prostor- projevy připravené, nepřipravené Druh - dialog x monolog Zřetel k adresátovi Činitel jazykový- projevy mluvené x písemné Styl projevů mluvených a písemných Mluvený projev Přímý(kontakt s adresátem)xNepřímý(v rozhlase, televizi…) Bezprostřední styk s posluchači -působivost a přesvědčivost, úzká spojitost se situací Prostředky jazykové- spisovné hovorové prostředky, prvky nespisovných útvarů - Běžně mluvený jazyk, jazyková neúplnost, jednoduché věty Prostředky mimojazykové- posunky, gesta, mimika obličeje, postoj mluvčího Písemný projev bez kontaktu se čtenáři, připravenost Kontaktmezi autorem a adresátemnení přímý Prostředky jazykové spisovné, stylově neutrální až knižní promyšlená a přiměřená stylizace přehledné členění textu složitější větné celky Slohové rozvrstvení jazykových a syntaktických prostředků Prostředky stylově bezpříznakové (neutrální) Jádro slovní zásoby- slova využitelná ve všech funkčních stylech(cukr, žena, město, pět) Syntaktické prostředky- kratší větné celky(2-3 věty), nejfrekventovanější VV přívlastková Prostředky stylově příznakové (zabarvené) = citová angažovanost Hovorové- muzika, cérečko, uherák, koukat Knižní- nechť, plamének, dlít, pakliže Citově zabarvené- miláček, hajat x hulvát, dědek Odborné- atribut, neon, zrcadlovka, konektor Funkční styly spisovného jazyka Styl prostěsdělovací styl běžné komunikace(projevy v rodině, ve škole) podávání informací, konverzace ve společnosti, osobní korespondence Styl odborný projevy psané a připravené sdělení odborných poznatků(ve vědeckých publikacích, odborných časopisech, učebnicích) odborné termíny, dlouhá souvětí, strukturovaný text Styl administrativní komunikace s úřady, připravené projevy, heslovité vyjadřování dokumenty, formuláře, zákony Styl publicistický styl novin, časopisů, aj. hromadných sdělovacích prostředků → styl novinářský, rozhlasový a televizní spisovný jazyk, srozumitelnost, poutavost funkce získávací, přesvědčovací a sdělovací Styl umělecký styl literární komunikace mezi autorem a čtenářem funkce esteticky sdělná povídky, básně, tragédie, činohry Styl řečnický funkce přesvědčovací uplatňuje se v politice, kultuře, ekonomice apod. Slohové postupy a slohové útvary Informační podává fakta sdělení ve věcných, nebo formálních souvislostech konstatování, ne vysvětlování oznámení, zpráva, dopis, inzerát, reklama Vyprávěcí vypravuje příběhy práce s dějovými prvky dějová linie od zápletky k vyvrcholení děje s překvapivými momenty, pointou novinové reportáže, vzpomínky, povídky Popisný a charakterizační- systématický vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje vystižení vnitřních znaků objektu, a to přímo nebo nepřímo seznam, odborný popis, popis postav, životopis Výkladový vysvětlení podstaty jevu seznamuje se souvislostmi, příčinami a důsledky odborné publikace, učebnice, přednáška, odborný referát, proslov, projev Úvahový vyjádření názorů autora, zamyšlení, hodnocení, srovnávání, vyvozování logických závěrů úvaha v odborných publikacích, odborná diskuse, rozhlasová a televizní beseda Styl prostěsdělovací a jeho útvary Každodenní mluvený dialog Telefonní hovor rychlé sdělení informace společenské zdvořilostní zásady: pozdrav a představení volajícího, pak volaného krátké sdělení, přesně formulované a vyslovené ukončení volajícím - poděkování a rozloučení Běžný společenský styk přivítání, představování, omluvy, odmítnutí, vyjadřování soustrasti, přípitek a blahopřání Psané útvary prostěsdělovacího stylu Dopis osobní nebo úřední neformální x formální podle tématu: milostný, rodinný, přátelský, pracovní Telegram dražší, ale rychlý způsob informace, zvláštní formulář na poště Krátké informační útvary útvary oznamovací- oznámení, zpráva útvary dokumentární útvary heslové Oznámení informace o veřejné události, k níž teprve dojde, připravuje se, uskuteční se v budoucnu spisovná čeština Zpráva, hlášení informace o veřejné události, která se již stala, její obsah je minulostí, mívá i hodnocení U oznámení a zprávy nesmíme zapomenout na:název akce, místo konání, časovou informaci, obsah akce a zvláštní oznámení pořadatele Pozvánka pořádající organizace, název akce, program, účinkující referent, místo, datum, hodina začátku akce, zvací formule Inzerát maximální úspornost vyjádření Jízdní řády Tiskopisy Poštovní poukázka Dotazník Testy

Témata, do kterých materiál patří