Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Tvoření slov 2

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 16 TVOŘENÍ SLOV 1/ Tvoření nových slov Odvozováním: používáme slovotvorný základ a slovotvorný prostředek (koncovka, přípona, předpona). Kmen = část slova, která zbude po oddělení koncovky; může a nemusí být dále dělitelný. Kořen = nejmenší část slova již dále nedělitelná. Slova příbuzná = slova se stejným kmenem =slovní čeleď. Substantiva Činitelská – od sloves učitel, listonoš. Konatelská – od substantiv nástrojař, revizor. Jména prostředků – od sloves: vysílat vysílačka. Přechýlená – ženská utvořená od mužských příponami –ka, -ice, -yně, -ová, -á. Jména jako výsledek děje – od sloves výhonek. Pojmenovaná dle vlastností – od adjektiv dobrák. Pojmenování míst dle toho, co se v nich koná – od substantiv holubník, nemocnice. Další skupiny představují obměny významu základového substantivajména přechýlená, jména mláďat, jména zdrobnělá a zhrubělá, hromadná, abstraktní. Adjektiva – odvozena od substantiv. Vyjadřují vztah někoho nebo něčeho k osobě či věci označené základním substantivem.Vztahy: k jedinci Evin byt. k druhům živých bytostí a/ osob dětské šaty. b/ zvířat ptačí budka. k druhům věcí neživých a k abstraktním pojmům obchodní dům, oční lékař. k místůma/ tvoření ze jmen obecných horský vzduch. b/ odvozeniny ze jmen vlastních americký. Jiná odvozená adjektiva vyjadřují: a/ hojnost něčeho kamenitý. b/ podobnost něčemu čtvercový. c/ složeniny jihočeský. Adjektiva odvozená od adjektiv vyjadřují míru vlastnosti. Adjektiva odvozená od sloves: a/ dějová -telný. b/ účelová -cí. c/ adjektivizované přechodníky. Slovesa Nejčastěji se odvozují proto, aby sevytvořil dokonavý nebo nedokonavý protějšekk slovesu základovému; někdy se změní význam. Odvozená od substantiv vyjadřují:a/ stav nebo chování a jeho změnu zedničit, spřátelit se. b/ vztahy místní stolovat. c/ časové nocovat. d/ předmětné strachovat se. Odvozená od adjektiv mají významy:a/ stávat se nějakým žloutnout. b/ činit nějakým oslabit. c/ být nějakým churavět. Skládáním: vytváření nového slova ze dvou či více slovních základů. Složeniny pravé (vlastní): dva základy spojené spojovacím vokálem (o, e, i); po rozložení nejsou slovemvodovod,desetiboj. Složeniny nepravé (nevlastní) – spřežky: lze je rozdělit na dvě slova okamžik, zeměkoule. Složeniny slučovací (kopulativní)- vztah souřadnosti a vzájemnosti. a/ podstatná jména lesostep. b/ přídavná jména sladkokyselý. Složeniny určovací (determinativní) - vztah podřadnosti; jedna složka závislá syntakticky na druhé. a/ podstatná jména velkoměsto. b/ přídavná jména černovlasý. Složeniny vazebné (reakční) – vztah podřadnosti; se slovesnou vazbou. a/ podstatná jména teploměr. b/ přídavná jména samočinný. Složeniny predikační– vztah predikace hromobití. Hybridní složeniny – jedna část je cizího a druhá domácího původu elektroléčba. Zkracováním: spojování dvou i více zkrácených slovních základů. Iniciálové zkratky: z počátečních písmen slov, vyslovují se po písmenech ČR, ODS; vzniklé překladem do češtiny OSN; přejímány v původní podobě UNESCO. Zkratková slova: z počátečních slabik nebo písmen; skloňují se dle běžných vzorů Čedok. Zkratky frekventovaných slov a slovních spojení: a/ Symboly např. pro matematické pojmy m2, ha. b/ Zkratky akademických a vědeckých titulů CSc., Ing. c/ Praktické zkratky atd., např., a.s., apod. 2/ Spojování slov v sousloví Univerbizace = vytváření jednoho slova, proces v běžné mluvě, většinou slova nespisovná. Př. bytová jednotka bytovka. Multiverbizace = z jednoslovného pojmenování se tvoří víceslovné. Př. rychle rychlým způsobem. 3/ Přenášení významu Metaforicky jehla, jádro. Metonymicky – vnitřní souvislost stavba. 4/ Přejímání slov z cizích jazyků Viz. otázka č. 7.

Témata, do kterých materiál patří