Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Umělecký styl, vypravování, líčení, charakteristika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Umělecký styl. Vypravování, líčení, charakteristika Umělecký styl je styl umělecké prózy, dramatu a poezie. Společná pro všechny tyto umělecké oblasti je především dvojí funkce, funkce poznávací a funkce estetická. Estetická povaha uměleckého díla je v jeho estetické působivosti. V uměleckém stylu se využívá všech jazykových prostředků spisovných, ve vhodné míře i prostředků a podob nespisovných, archaismů a neologismů. Vypravování útvar slohového postupu vyprávěcího v běžných hovorech – prosté vypravování událostí, zážitků v umělecké literatuře – základ epických děl v publicistice – fejeton, reportáž, črta v odborných pracích důležitost zápletky (x dějový popis – bez zápletky) požadavek názornosti a živosti vypravování kompozice – vedle postupu vyprávěcího i postup popisný, charakterizační, úvahový i informační vyprávěcí postup – události v pohybu, vývoji a čase; základní čas vypravování je čas minulý možnosti: vytváření postupné dějové linie (zachován časový sled dějů) dodatečné podání dějové složky (např. v detektivce) retrospektivní postup (zvl. vzpomínky) – vyprávění s rámcem (vychází se z konce událostí a pak se vyprávění vrací k začátku) odbočení od základní dějové linie – retardační účinek (zpomaluje vypravování, zvyšuje napětí) popisný postup prostředí v souvislosti s událostmi subjektivní popis (líčení) – lyrický popis, obrazné prostředky, dějová slovesa, personifikace, volný sled smyslového vnímání dějový popis (bez zápletky), hromadění informací, výčet x statický popis (zeslabena dějovost, v popředí stav popisovaného objektu) rychlost vnímání – využití vět jednočlenných jmenných charakterizační postup charakteristika postav, prostředí výkladový postup objasňuje vnitřní příčinné vztahy řeč vypravěče a řeč postav původně (v starší próze) – objektivnost vypravěče, subjektivnost jednajících postav později (v novější próze) – subjektivizace vypravěče řeč přímá, nevlastní přímá, polopřímá; vnitřní monolog jazyk vypravování – názorný a živý syntax maximální rozmanitost, nepříliš složitá větná stavba dějové napětí krátké, souřadně spojované věty opakování spojek, zvláště souřadících, anebo bezespoječné věty prézens historický při uvádění děje probíhajícího v minulosti střídání přímé řeči postav uvolnění dějového napětí – delší věty, složitější větná stavba Popis útvar slohového postupu popisného obsahuje sled informací; vystihuje části předmětu, jejich vzájemné vztahy předmět popisu: osoba, zvíře, věc, činnost, přírodní jev druhy popisu prostý (úsilí o názornost, vlastnosti nápadné) x odborný (úsilí o přesnost, vlastnosti podstatné) statický (popis předmětu) x dynamický (popis děje) umělecký (líčení) – umělecký styl kompozice vhodný postup z hlediska cíle (podat ucelený obraz částí a vlastností nebo popis jednotlivých fází a děje) přehlednost, uspořádanost (např. od částem k celku, od důležitých k méně důležitým) jazyk popisu převaha podstatných jmen (pojmenování), přídavných jmen (vlastnosti); příslovce místa, času, způsobu, číslovky, předložky, spojky, slovesa (dynamický popis) Charakteristika útvar slohového postupu charakterizačního týká se zejména charakteristiky osoby podává duševní vlastnosti (vnitřní znaky) – povahové rysy, schopnosti, zájmy duševní vlastnosti člověka se projevují ve vztahu k lidem, v jednání, ve vztahu k práci vlastnosti se vyjadřují přímo (konstatováním), nepřímo (konkrétní příklady jednání), srovnáním (s jinou osobou) + prvky popisu (stručně o vnější podobě) kompozice stáří, celkový zevnějšek, zaměstnání rysy povahy temperament, nadání, schopnosti vnější projevy povahy (popisné prvky – výraz obličeje, pohyby, gesta, způsob řeči, chůze) způsob jednání s lidmi, vztah k lidem

Témata, do kterých materiál patří