Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Administrativní styl, úřední korespondence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Administrativní styl, úřední korespondence

 • styl jednací, zaměření na sdělení faktů, na ovlivnění adresáta

 • forma – převážně písemná

 • znaky:

 • schematičnost, stereotypnost (snaha získat jednotné a přesné údaje)

 • anonymita autora i adresáta

 • náročnost na dodržování norem v oblasti věcné i formální (správnost, úplnost, účelnost formulací)

 • věcná výstižnost – pro rychlé zpracování

 • předtištěné formuláře se vyplňují heslovitě

 • jazyk

 • zcela neutrální jazykové prostředky (bez citového zabarvení)

 • termíny, názvy --> jednoznačnost

 • zhuštěné vyjádření (vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí)

 • zkratky a zkratková slova

 • ustálené formulace, obraty

 • několikanásobné větné členy, pasivní slovesné tvary

úřední dopis

 • prostředek písemného styku s úřady nebo prostředek styku mezi podniky, institucemi

 • ustálené formulace úvodu, závěru; střední část stručně, jasně, věcně formulována

 • obvyklá forma:

 1. záhlaví:

vlevo nahoře adresa odesílatele, pod ní adresát (adresát může být i vpravo – pro obálky s okénkem)

Věc – tj. obsah žádosti

Číslo jednací

Místo a datum

 1. vlastní text: vyjádření slovesnou větou, zdůvodnění

 2. závěr: poděkování za kladné vyřízení, pozdrav, čitelný podpis, adresa (razítko)

žádost – forma úředního dopisu, obsah – požadavek, přání, prosba, adresována instituci

objednávka

plná moc

životopis

 • úřední doklad, ustálená forma

 • pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z průběhu života

 • seznamuje s činností, znalostmi, zkušenostmi autora, podává nepřímou charakteristiku

 • je přílohou k přihlášce ke studiu, k žádosti do zaměstnání apod.

 • jazyk: střízlivé, věcné formulace (bez citového zabarvení), nesložitá souvětí, přehlednost (odstavce)

 • forma: nejčastěji stylizovaný text nebo heslové údaje v dotazníku; pečlivé zpracování, úprava (nejlépe strojopis)

 • obvyklé pořadí údajů:

 1. Nadpis, účel

 2. Jméno, datum a místo narození, stav, trvalé bydliště, pracovní zařazení (nebo studium), údaje o rodině

 3. Přehled o školní docházce, prospěchu; znalost jazyků, zvláštní vědomosti a dovednosti

 4. Zájmová činnost a úspěchy

 5. Dosavadní zaměstnání (studium) – roky, odbornost, zaměstnavatel, jeho adresa

 6. Členství v odborových organizacích, veřejná činnost

 7. Zdravotní stav

 8. Výhledy, záměry, směřování k žádosti, pro kterou je životopis zpracován

 9. Vlastnoruční podpis, místo a datum

paměti, biografie, deník, vzpomínky – v umělecké a publicistické oblasti

posudek – podklad k pracovnímu hodnocení

 • založen na popisném a charakterizačním postupu

 • charakteristika přímá, konstatování, pojmenování vlastností

 • pro administrativní oblast

 • stručnost, konkrétnost, objektivní hodnocení

 • podpis autora a datum zpracování

Témata, do kterých materiál patří