Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Administrativní styl, úřední korespondence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Administrativní styl, úřední korespondence styl jednací, zaměření na sdělení faktů, na ovlivnění adresáta forma – převážně písemná znaky: schematičnost, stereotypnost (snaha získat jednotné a přesné údaje) anonymita autora i adresáta náročnost na dodržování norem v oblasti věcné i formální (správnost, úplnost, účelnost formulací) věcná výstižnost – pro rychlé zpracování předtištěné formuláře se vyplňují heslovitě jazyk zcela neutrální jazykové prostředky (bez citového zabarvení) termíny, názvy --> jednoznačnost zhuštěné vyjádření (vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí) zkratky a zkratková slova ustálené formulace, obraty několikanásobné větné členy, pasivní slovesné tvary úřední dopis prostředek písemného styku s úřady nebo prostředek styku mezi podniky, institucemi ustálené formulace úvodu, závěru; střední část stručně, jasně, věcně formulována obvyklá forma: záhlaví: vlevo nahoře adresa odesílatele, pod ní adresát (adresát může být i vpravo – pro obálky s okénkem) Věc – tj. obsah žádosti Číslo jednací Místo a datum vlastní text: vyjádření slovesnou větou, zdůvodnění závěr: poděkování za kladné vyřízení, pozdrav, čitelný podpis, adresa (razítko) žádost – forma úředního dopisu, obsah – požadavek, přání, prosba, adresována instituci objednávka plná moc životopis úřední doklad, ustálená forma pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z průběhu života seznamuje s činností, znalostmi, zkušenostmi autora, podává nepřímou charakteristiku je přílohou k přihlášce ke studiu, k žádosti do zaměstnání apod. jazyk: střízlivé, věcné formulace (bez citového zabarvení), nesložitá souvětí, přehlednost (odstavce) forma: nejčastěji stylizovaný text nebo heslové údaje v dotazníku; pečlivé zpracování, úprava (nejlépe strojopis) obvyklé pořadí údajů: Nadpis, účel Jméno, datum a místo narození, stav, trvalé bydliště, pracovní zařazení (nebo studium), údaje o rodině Přehled o školní docházce, prospěchu; znalost jazyků, zvláštní vědomosti a dovednosti Zájmová činnost a úspěchy Dosavadní zaměstnání (studium) – roky, odbornost, zaměstnavatel, jeho adresa Členství v odborových organizacích, veřejná činnost Zdravotní stav Výhledy, záměry, směřování k žádosti, pro kterou je životopis zpracován Vlastnoruční podpis, místo a datum paměti, biografie, deník, vzpomínky – v umělecké a publicistické oblasti posudek – podklad k pracovnímu hodnocení založen na popisném a charakterizačním postupu charakteristika přímá, konstatování, pojmenování vlastností pro administrativní oblast stručnost, konkrétnost, objektivní hodnocení podpis autora a datum zpracování

Témata, do kterých materiál patří