Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Věta jednoduchá, vztahy mezi větnými členy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Věta jednoduchá, vztahy mezi větnými členy VĚTA JEDNODUCHÁ = jednoduchý větný celek vyjadřující jednu myšlenku -holá (jen podmět s přísudkem) nebo rozvitá (s rozvíjejícími větnými členy) -podmětová a přísudková část Část: podmětovou – podmět + jeho rozvíjející větné členypřísudkovou – přísudek + jeho rozvíjející větné členy Věta– celek slov mluvnicky spojených, slovní vyjádření myšlenky, jednotka sdělení má stránku: významovou = je významově ucelenamluvnickou = soustava vztahů mezi větnými členyzvukovou = uzavřený zvukový celekgrafickou = začíná velkým písmenem, končí interpunkčním znaménkem syntax – nauka o větě Dělení vět jednoduchých A) podle členitosti: dvojčlenné – obsahují část podmětovou i přísudkovou, můžeme určit podmět i přísudek a patří sem i věty s podmětem nevyjádřeným:např. Slunce hřeje. Píšu dopis. jednočlenné – nemají část podmětovou a přísudkovou, obsah věty je vyjádřen jedním základním větným členem, který může být holý nebo rozvinutý.věty slovesné, jen citoslovce, nápisy, nadpisy, názvy, pozdravy, oslovení, pokyny, povely, tělesné pocity, duševní stavy, přírodní jevy, slovesné – Sněží. Bolí mě v krku. Je slyšet hudbu.jmenné – Ředitelna, Nouzový východ, Psohlavciinfinitivní – Sedět. Odbočit vlevo.příslovečné – Vpřed! Pozor! Dobře!citoslovečné – Ach. Br! Pst! Nate! B) podle postoje mluvčího: oznamovací– předávají informaci posluchači nebo čtenáři tázacízjišťovací – zjišťují správnost nebo nesprávnost informací (ano – ne)vylučovací - uvádějí několik možností ( ... nebo ...)doplňovací – žádají o doplnění informace (Kdo mi poradí?) žádacírozkazovací – vyjadřují příkaz nebo zákaz, pokyn, prosbu ... Pomoz mi! Nechoď sem!přací – vyjadřují přání, ale nikdo se neoslovuje Kéž bych! Ať! Nechť! zvolací– jde o věty oznamovací nebo tázací, které mají silné citové zabarvení, za větou se píše vykřičník. Jakou ty máš smůlu! Dáš už konečně pokoj! ČLENY MEZI VĚTNÝMI ČLENY větný člen = nejmenší jednotka větné stavbysyntaktické vztahy (=vztahy mezi slovy-větnými členy ve větě):syntaktická (skladební) dvojice=2 slova, která k sobě ve větě mluvnicky i významově patřízákladní skladební dvojice=spojení podmětu a přísudku (základ dvojčlenných vět)člen řídící a závislý syntaktické vztahy významové: 1. v syntaktické dvojici a)predikace= přisuzování: mezi podmětem a přísudkem, vyjadřuje se shodou b)determinace = určování: mezi členy ostatních dvojic ve větě, člen závislý zpřesňuje význam řídícího členu, vyjadřuje se shodou nebo přimykáním 2. v syntaktické skupině (tj.spojení více členů navzájem nezávislých) a) koordinace = přiřazování: mezi několikanásobnými větnými členy vztah: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodový (neboli příčinný), důsledkový b) apozice = přistavování=označení téhož jevu dvojím způsobem substantivní:Jan Neruda, básník a prozaik 19.století, zemřel v roce1891.adjektivní:Byl slušný, neschopný hrubosti.adverbiálníslovesná význam přístavku: hodnotící, shrnující, zpřesňující, výčturozvitý nebo několikanásobnýpřístavkem je paralelismus formální vyjadřování syntaktických vztahů: 1.v syntaktické dvojici a) shoda = kongruence, člen závislý se shoduje s řídícím v rodě nebo osobě, čísle, pádě; v přísudku, přívlastku, doplňku b) řízenost = rekce, řídící člen určuje pád závislého jména; v předmětu, neshodném přívlastku, nesh.doplňku c) přimykání = adjunkce, jen významový vztah; u přísl.určení, nesh.přívlastku 2.v syntaktických skupinách a) vztah souřadící = parataxe, vztah mezi členy koordinační skupiny, spojení volné spojkové spojení: otec a matkabezespoječné: otec, matka, dětis více spojkami: otec i matka i děti b) vztah podřadící = hypotaxe, nerovné spojení členů, jeden je druhému podřízen, spojení těsné otec s matkou

Témata, do kterých materiál patří