Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vývoj spisovné češtiny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. VZNIK A VÝVOJ SPISOVNÉ ČEŠTINY, HUSOVA REFORMA ČESKÉHO PRAVOPISU VÝVOJ SPISOVNÉ ČEŠTINY VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI do roku 1300po období staroslovenštiny a latiny – 1. stopy českého jazykav latinských textech česká slova = BOHEMIKA (např. v Kosmově kronice)GLOSY = slovní spojení v textu nebo na jeho okraji (poznámky v češtině)primitivní pravopis – 13.stol1. z nejstarších českých vět-spřěžkový pravopis –konec 13.stol.-14.stol. - používání spřežek (spojení 2 i více latinských písmen) - czas-čas 14.století- všestranný rozvoj zemí, zvláště zaKarla IV.- slova z němčiny a latiny- rozvoj slovní zásoby a větné skladby (složitější souvětí)-Bartoloměj z Chlumce = mistr Klaret, lékař, učenec- česká lyrická terminologie a 1.česká vědeká terminologie- 3 slovníky –Bohemář, Glosář, Vokabulář gramatický- eposAlexandreida- Dalimilova kronika- legendy o sv.Prokopovi- lidové písně- Hradecký rukopis- 1.drama –Mastičkář- Tomáš Štítný ze Štítného – nejdokonalejší čeština c) husitství – 15.století -rozvoj mluveného jazyka, zlidovění, popularizace češtiny, rozšíření Bible-Mistr Jan Hus - největší zásluha na rozvoji češtiny, dbá na výslovnost- jazyk blízký lidu, bez zastaralých slov, náhrada slov cizích českými- „De orthographia bohemica“– O českém pravopisu, spis-diakritický pravopis – čárka označovala délku samohlásky (fiakr. znamínko) – nabodeníčko krátké a dlouhé- vynálezknihtisku – 1468 – Plzeň – 1.tištěná kniha d) 16.-17.století (humanismus) - čeští humanisté bránili český jazyk – usilovali o to, aby se vyrovnal latině- rozdíl mezi psaným a mluveným jazykem- přejímání slov, zvláště z latiny (puls), francouzštiny (kapitán), němčiny (hoblík)- rozvoj větné stavby – složitá a dlouhá souvětí - tzvhumanistická perioda – 2části oddělené dvojtečkou nebo středníkem - vznik mluvnic:Gramatika Beneše Optáta, Petra Gzela, Václava FilomatesaGramatika česká – Jan BlahoslavDvě knihy mluvnice Václava Benedikta z Nedožer Viktorín Kornel ze Všehrad (1460-1520) – mistr svobodných umění, děkan Pražské univerzity - chtěl vymýtit germanismy a latinismy z českých textů - „O právech, súdiech i dskách země české knihy devatery“ Jan Blahoslav (1523-1571) – jazykovědec, biskup a kněz Jednoty bratrské - vystudoval Univerzitu v Wittenburgu - pracoval na dějinách a zároveň tvořil nová díla - „Musica“ – příručka hudební teorie - „Nový zákon nově do češtiny přeložený“ – překlad Bible kralické do češtiny – vzor dokonalé češtiny -„Gramatika česká“ – 1571, stylistická příručka Vavřinec Benedikt z Nudožer (1555-1615) – psal latinsky -„Dvě knihy české mluvnice“ – 1.ustálená a ucelená česká mluvnice, je tu i mnoho poznatků o nářečí Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599) – profesor histore - podle něho se nazývá 2.pol.16.st. –doba veleslavínská=vrcholná kulturní a jazyková epocha - oženil se s Janou Melantrichovou (dcera tiskaře) – vedl po něm tiskařství a změnil ho na nakladatelství - „Kalendář historický“ – den po dni zachycuje události naší historie - „Slovník latinsko-česko-německý“ - „Slovník latinsko-řecko-německý“ - snažil se ustanovit normu českého spisovného jazyka - navázal na něj v 19. století Josef Dobrovský – snažil se vytvořit moderní český jazyk Jan Ámos Komenský - „Brána jazyků otevřená „– učebnice latiny, - „Orbis pictus“ = Svět v obrazech, pod obrázky byly definice významu slova s podrobným vysvětlením. - „Slovník jazyka českého“ – zničen při požáru polského Lešna -bratrský rukopis – až do doby Národního obrození -Místo teček (krátkých nabodeníček) byl zaveden nad souhláskami háček -Místo „j“ písmeno „g“ (mág = máj) -Ay -> aj; ey -> ej -Místo v se používalo w -V = u (vslyš = uslyš) e) 17. – 18. století – doba pobělohorská - vlivgermanizace, česká inteligence emigrovala, doba temna (píše o tom Jirásek) - čeština se používá především na venkově – vliv nářečí, ústní lidová slovesnost (pověsti, pohádky apod.) - neúspěšné byly zásahypuristů(koncem 18. století) - snažili se o čistotu jazyka Jan Václav Pohl– purista - zaváděl nová slova, která se neuchytila – nosočistoplenka – kapesník, letodník – kalendář… - v českých textech se vyskytují germanismy a latinismy - současně vznikaly různé obrany jazyka českého Bohuslav Balbín -„Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého“ – latinsky, 1672 - v roce 1775 ji vydalFrantišek Martin Pelcl. f) Národní obrození – konec 18.st.-1.pol.19.st. - 1781- zrušeno nevolnictví – počeštění měst, příliv venkovanů Václav Matěj Kramerius – nakladatelství Česká expediceJosef Dobrovský-představitel 1. období NO -zakladatel slavistiky - tvůrce spisovné normy moderní češtiny -„Dějiny české řeči a literatury“ literárně historické díloperiodizace české literatury- - za vrchol označil díla období veleslavínského a vyzdvihl dobu husitskou -„Podrobná mluvnice českého jazyka“ ustanovující kniha bohemistikyv hláskosloví a pravopisu postupoval nováčkovsky - nejkonzervativněji postupoval ve slovní zásobě - někdy byl až příliš opatrný a odmítal pro nás běžná slova (spor, příloha, obsah) -analogická oprava pravopisná – změna tvarů přechodníků, slovesa do tříd, 1.x4.pád - „Německo-český slovník“ – dvoudílný slovník - „Základy jazyka staroslovanského“ - sedmisetstránkový mluvnický popis staroslověnštiny - na základě tohoto díla je pokládán za zakladatele slavistiky Josef Jungmann - vznik české terminologie a jazyka umělecké prozy a poezie - „Slovník česko – německý“ - některá slova přejímal z ruštiny (jablko, příroda), z polštiny (obřad, předmět), - některá slova si sám vytvořil (leden, únor.., uhlík, výrobek)-některá se neujala (otazník=tázanec) g) 2.pol.19.stol. - rozvoj jazyka, školství (1882-osamostatnění české univerzity), pronikání češtiny do úřadů, škol, rozvoj publicistiky - umělecká literatura –májovci (J.Neruda, V.Hálek),ruchovci a lumírovci(J.S.Čech, J.V.Sládek, J.Vrchlický),modernisti(J.S.Machar, O.Březina, K.Hlaváček, A.Sova),anarchistický buřiči(F.Šrámek, K.Toman) Jan Gebauer– jazykovědec - revize kodifikace jazyka Dobrovského, ale dost archaická - autor prvních„Pravidel českého jazyka“ h) od roku 1

Témata, do kterých materiál patří