Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
BAROKNÍ LITERATURA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (159 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 5 BAROKNÍ LITERATURA JAN ÁMOS KOMENSKÝ PAVEL SKÁLA ZE ZHOŘE PAVEL STRÁNSKÝZE ZÁPSKÉ STRÁNKY JIŘÍ TŘANOVSKÝ – TRANOSCIUS JAN JIŘÍ HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC BEDŘICH BRIEDEL ADAM MICHNA Z OTRADOVIC FELIX KADLINSKÝ BOHUSLAV BALBÍN TOMÁŠ PEŠINA Z ČECHORODU JAN FRANTIŠEK BECHOVSKÝ VÁCLAV JAN ROSA JIŘÍ KONSTANC JAN KOŘÍNEK JAN HAMMERSCHMIDT JIŘÍ PLACHÝ JAN LIBERTIN MATĚJ KOPECKÝ VÁCLAV KOCMÁNEK JIŘÍ VOLNÝ FRANTIŠEK JOSEF VAVÁK „Česká pastorela“ „Selské otčenáše“ „Maréna a Kedrota“ „Satira na čtyři stavy“ „Sprosťák“ „Verše o perníkářství“ - baroko pochází ze Španělska, ze slova„barroco“ (nepravidelná perla), vzniklo v polovině 16.století a dále se šířilo do Evropy, k nám kolem roku 1620 - zaniklo asi v polovině 18.století, u nás fungovalo od roku 1620 do roku 1770 (kdy začíná NO) - situace v Evropě: krize, turecká expanze, soupeření monarchie o moc - války (u nás 30letá válka) epidemie, nemoci, nejistota lidí, hlad a bída lidé začínají pochybovat o člověku, jeho vznešenosti pocity vlastní slabosti, lidé hledají záchranu u Boha – roste moc církve (v jistém smyslu návrat ke středověku) - znaky baroka: nedůvěra v rozum, naopak důvěra v city, fantazii a v Boha odvrácení od reality, příklon k vlastnímu nitru mysticismus monumentalita, patetičnost – ohromení člověka (citový vypjatost, bombastičnost) kontrast (Bůh x ďábel, světlo x stín) mystérium smrti (námět smrti přitahovala umělce) - literatura se vrací ke středověkým žánrům (legenda, traktát, duchovní píseň) - užívání symbolů, metafor (vrstvení), alegorie - dlouhá souvětí, popisnost - lidové baroko – důležitý folklór, životnější - u násbitva na Bílé hoře roku 1620 (katolíci X protestanti) - porážka protihabsbursky a protikatolicky smýšlejících lidí -1627 – Obnovené zřízení zemské – němčina je zrovnoprávněna s češtinou, jediným náboženstvím, které je povolené je katolictví, emigrace nekatolíků (především inteligence) - téměř zaniká česky psaná literatura - barokní literaturu můžeme rozdělit na: Exulantská (nekatolíci mimo naše území, J.A. Komenský, žili většinou v Německu a Polsku) Domácí (ti, kteří zůstali, literatura katolická a prohabsburská) Exulantská literatura JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670) - jedna z nejdůležitějších osobností, latinsky„Comenius“ - narodil se pravděpodobněv Nivnici (na jižní Moravě) v českobratrské rodině, jeho otec byl rychtářem (ten se narodil ve vesnici „Komňa“) - vystudoval dvě nejvýznamnější univerzity v Německu - po návratu domů působil jako učitel a kněz Jednoty bratrské - po roce 1620 se skrýval a poté emigroval do Polska,do Lešna, pobýval několik let v Anglii – kam byl pován parlamentem, aby založil „Akademii věd“ - byl i ve Švédsku, Maďarsku a Holandsku (v Naardenu je pochován) -byl posledním biskupem Jednoty bratrské - byl 2x ženatý (jeho první žena zemřela na mor) - Jan Ámos Komenský byl spisovatelem, básníkem, dramatikem, pedagogem, filozofem, literárním teoretikem a teologem - byl člověkem, který z literárního hlediska stojí na pomezí renesance a baroka - psal česky i latinsky (především po emigraci) - byl hluboce věřící, ale i vědec, avšak spíše nadřazoval víru „Labyrint světa a ráj srdce“ - první román v české literatuře, alegorická skladba, která má 2 části První část - Labyrint světa - zde je hlavní hrdina poutník, který putuje středověkým městem a zkoumá svět, ve městě má dva průvodce „Vševěd a Všudybud“ (kladná postava) a „Mámení“ (záporná postava) – personifikace - mámení nasadí poutníkovi růžové brýle, ale nakřivo (takže když poutník chce může se podívat mimo brýle) - myšlenka: „Život jen pouhé pachtění za čímsi, žádné dobro ani štěstí“ - Labyrint světa a ráj srdce je v určitém smyslu návodem jak žít Druhá část - Ráj srdce - zde chce Komenský vyřešit otázku života, tím, že se člověk uzavře sám do sebe a bude věřit v Boha „Centrum Securitatis“ = Hlubina bezpečnosti - filozofický dodatek k Labyrintu - hlavní myšlenkou je, že bezpečnost je třeba hledat v Bohu Teoretické spisy: „Didaktika magna“ (velká) - didaktika je ta část pedagogiky, která se zabývá tím, jak učit - Komenský rozdělil školy na 4 stupně: škola mateřská ( 0-6 let ), v domě rodičů, toto období dětství alegoricky připodobňoval k jaru škola národní ( 6-12 let ), v každé vesnici, městě, léta chlapecká, alegoricky to připodobňuje k létu škola latinská ( 12-18 let ), v každém větším městě, alegorie na podzim škola akademická ( 18-24 let ), v každé zemi, alegorie na zimu - jeho požadavky na školu a vzdělání: - měla by být přístupna všem bez rozdílu pohlaví, původu - zdarma - měla by rozvíjet rozum a vůli, omezit tělesné tresty - postupovat od jednoduchého k těžšímu - názornost - rozvoj pracovních a tělesných zdatností „Informatorium školy mateřské“ - teoretický spis o výchově těch nejmenších - dodnes má velký význam „Novisima linguarum metodus“ - nejnovější metoda učení se cizího jazyka Praktické spisy: „Brána jazyků otevřená“ - učebnice latiny a zároveň encyklopedie „Svět v obrazech“ (Orbis pictus) - učebnice 4 jazyků: latina, maďarština, čeština, němčina - na každé stránce – určité téma (stromy aj.), obrázky „Škola hrou“ (Schola ludus) - tzv. na jevišti, pomůcka k učení latiny - soubor divadelních her dětem do škol (8-9 rolí) „Moudrost starých Čechů, za (jako) zrcadlo vystavená potomkům“ - sbírka českých pořekadel a přísloví, doplněk k didaktice - Komenský byl pansofik (pansofie = vševěda) a irenik (irenismus = hlásání míru) - domníval se, že celý svět když bude vše vědět, dospěje svět k panharmonii = souladu - tyto názory vyjádřil v dílech: „Předchůdce vševědy“ „Cesta světla“ „Všeobecná porada o nápravě věcí lidských“ – nedokončeno, zemřel Komenský jako biskup Jednoty bratrské: „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“ - závěť, Komenský zde personifikoval Jednotu bratrskou, vidí ji jak umírající matku a jejím jménem píše závěť - odkazuje své duchovní statky českému národu Komenský jako básník: „Kancionál“ -606 písní, 1/6 sám vymyslel – ostatní jsou starší zapomenuté písně, i jiných národů, i parafráze některých písní -

Témata, do kterých materiál patří