Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
LITERATURA OBDOBÍ HUSITSTVÍ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (131 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 3 LITERATURA OBDOBÍ HUSITSTVÍ KONRÁD WALDHAUSER JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE MATĚJ Z JANOVA TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO „Knížky šestery o obecných věcech křesťanských“ „Knihy naučení křesťanského“ „Knížky o šašijech“ „Řeči besední“ „Řeči sváteční a nedělní“ MISTR JAN HUS „De ecclesia“ (O církvi) „Knížky o svatokupectví“ „Dcerka“ „O českém jazyce“ „O šesti bludiech“ „Postila“ „Listy“ „Výklad viery desatera a páteře“ „Čtyři artikuly pražské“ „Budyšínský rukopis“ „Žaloba Koruny české“ „Porok (výtka) Koruny české“ „Hádání Prahy s Kutnou Horou“ „Žižkův vojenský řád“ „Jistebnický kancionál“ „Ktož jsú boží bojovníci“ „Povstaň, povstaň velké město pražské“ „Bekyně a Viklefice“ „Václav, Havel a Tábor“ VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ „Latinská kronika/ Husitská kronika“ „Píseň o vítězství u Domažlic/ Píseň vznešené Koruny české“ „Kompaktáta“ PAVEL ŽÍDEK „Jiří Správovna“ CTIBOR TOVAČOVSKÝ Z CIMBURKA „Kniha Tovačovská“ „Hádání pravdy a lži“ VÁCLAV ŠAŠEK Z BÍŘKOVA „Cestopis“ PETR CHELČICKÝ „O trojím lidu“ „O boji duchovním“ „Postila“ „Sieť viery pravé“ ŘEHOŘ KRAJČÍ Z JELENÍ - 60.léta 15. století, předchůdci Mistra Jana Husa: KONRÁD WALDHAUSER - Němec z Prahy, kázal k německým občanům JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE - český kazatel, který kázal chudině - zřídil 1.ústav pro prostituci MATĚJ Z JANOVA - pocházel z Čech, byl latiníkem TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO - šlechtic, zchudlý zeman, nedostudoval, byl laikem - žul v Praze, chtěl popularizovat církevní nauku - vytvořil kompiláty „Knížky šestery o obecných věcech křesťanských“ „Knihy naučení křesťanského“ „Knížky o šašijech“ „Řeči besední“ „Řeči sváteční a nedělní“ MISTR JAN HUS (1371 – 1415) - rektor univerzity, kazatel, kázal česky, byl neoblíben u církve - uvržen na něj interdikt a 6.7.1415 upálen „De ecclesia“ (O církvi) - psáno v latině „Knížky o svatokupectví“ - kritika církve, prodávání odpustků „Dcerka“ - spis o výchově dívky „O českém jazyce“ - lingvistická příručka - reforma pravopisu, zavedení tzv. “diakritického pravopisu“ „O šesti bludiech“ - zde napadá šest výroků církve „Postila“ - „post ila verba“ = po oněch slovech - soubor kázání „Listy“ - z Kostnice, otevřené dopisy lidu „Výklad viery desatera a páteře“ - desatero přikázání „Otče náš“ - 1419 – počátek husitských válek, až do roku 1434 – velký vliv na literaturu traktát - učené pojednání s náboženskou tématikou píseň - utužovala sebevědomí, vznikaly zpěvníky – tzv. kancionály, náboženské zaměření polemika - něco mezi traktátem a hádáním, diskuse na odborné úrovni kázání - „Postila“ je souborem kázání „Čtyři artikuly pražské“ - artikul = článek, shrnutí programu Husitů požadavek přijímání podobojí svobodné kázání božího slova zrušení církevního majetku zákaz těžkých hříchů církevních hodnostářů, zákaz odpustků „Budyšínský rukopis“ - Bautzen = město v Sasku (zde byl tento rukopis nalezen) - skládá se ze tří částí : „Žaloba Koruny české“ „Porok (výtka) Koruny české“ - popis dění v Čechách „Hádání Prahy s Kutnou Horou“ - krásná dívka x stařena „Žižkův vojenský řád“ - zákoník husitských vojsk - autorem byl nejspíš Žižka „Jistebnický kancionál“ - nejcennější soubor husitských písní Husité:„Ktož jsú boží bojovníci“ (jejich hymna) Pražané:„Povstaň, povstaň velké město pražské“ Katolíci: „Bekyně a Viklefice“ „Václav, Havel a Tábor“ - dlouhá veršovaná skladba - psáno z hlediska katolíka, Václav vytýká Táboritovi násilí a nestálost Pražanovi Havlovi VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ - katolický kronikář „Latinská kronika/ Husitská kronika“ „Píseň o vítězství u Domažlic/ Píseň vznešené Koruny české“ „Kompaktáta“ - program z husitského hnutí (artikule) – jen co z něj zbylo po bitvách PAVEL ŽÍDEK „Jiří Správovna“ - ponaučení pro krále, jak má žít a vládnout ( z pozice šlechty ) CTIBOR TOVAČOVSKÝ Z CIMBURKA - moravský hejtman „Kniha Tovačovská“ (právní předpisy) „Hádání pravdy a lži“(pravda – názory Jiřího z Poděbrad x lež – katolické názory) VÁCLAV ŠAŠEK Z BÍŘKOVA - zúčastnil se diplomatické cesty po Z Evropě (vyslal ho Jiřík z Poděbrad) „Cestopis“ - pro mládež zadaptoval Alois Jirásek jako dílo:„Z Čech až na konec světa“ PETR CHELČICKÝ - žil v jižních Čechách, o jeho původu se příliš neví, neměl univerzitní vzdělání - latinu znal jen povrchně - byl to drobný zeman, sedlák - většinu děl napsal v 40.letech 15.století - psal česky, především traktáty odmítal násilí, války odmítal autority (stát aj.) odmítal vzdělání, vědu odmítal uctívání svatých odmítal středověkou společnost „O trojím lidu“ - zde odsoudil středověkou společnost, rozdělenou na tři stavy - poukazoval na Bibli, ve které je rovnost lidí „O boji duchovním“ - odsoudil husitské války - říkal, že se má bojovat jen slovy „Postila“ „Sieť viery pravé“ - síť pravé víry = náboženství - v této době vznikáJednota bratrská – původně náboženská sekta, v 50.letech 15.století pronásledováni! -1467 se z Jednoty stává oficiální církev, ale nesměli být v Praze, žili v Kunvaldu u Žamberka ŘEHOŘ KRAJČÍ Z JELENÍ - byl v čele sekty, příbuzný Jana Rokycany (ten byl spřízněncem Jiřího z Poděbrad)

Témata, do kterých materiál patří