Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Financni trh l

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. FINANČNÍ TRH Charakteristika, význam, členění Poptávka na finančním trhu a co ji ovlivňuje Charakteristika a členění CP podle různých hledisek CP peněžního trhu – druhy a charakteristika CP kapitálového trhu – druhy a charakteristika Kolektivní investování – definice, význam Podílové fondy CHARAKTERISTIKA - poptávka – ti, kteří peníze nemají a potřebují je (a. s.) - nabídka – ti, kteří peníze mají a nepotřebují je (akcionáři) VÝZNAM ČLENĚNÍ peněžní trh – krátkodobý fin. kapitál – peníze, krátkodobé CP, depozity, úroky kapitálový trh – středně a dlouhodobý fin kapitál – dlouhodobé CP, úvěry, vklady trh drahých kovů devizový trh – založen na nabídce a poptávce v cizí měně devize = cizí měna na účtě x valuta = hotovost v cizí měně POPTÁVKA NA FINANČNÍM TRHU A JEJÍ OVLIVNĚNÍ Poptávka (zde) – pro zajištění běžného chodu firmy, domácnosti Ovlivňuje ji: ziskový motiv – je dána výší úrokové sazby a představuje očekávanou míru zisku bezpečnost – finanční rezerva, udržení nominální hodnoty peněz likvidita – snadná obchodovatelnost CENNÉ PAPÍRY Charakteristika: závazek za pohledávku Členění CP: 1.) podle druhu vlastnického práva: majetkové (akcie, podílové listy) - majitel má podíl na majetku firmy, která CP vydala - má právo podílet se na zisku a na rozhodování úvěrové dluhopisy (hypotéční listy, obligace, všechny krátkodobé CP) - majitel je věřitelem a emitent (výstavce) je dlužníkem 2.) podle převoditelnosti: na majitele (doručitele) - není na něm uvedeno jméno, majitel je vlastník -> ten, kdo CP předloží - snadno převoditelné (převod se uskutečňuje předáním CP jiné osobě) na jméno - na konkrétní osobu či subjekt -> jméno vlastníka uvedeno na CP - obtížně obchodovatelné -> nejsou převoditelné rubopisem (změna vlastníka pouze občanskoprávním způsobem – postoupením pohledávky, děděním, …) na řad - je na nich uvedeno jméno majitele - jsou převoditelné rubopisem (označení nového majitele na rubu CP) 3.) podle podoby: listinné - fyzicky existují, graficky ztvárněné zaknihované = dematerializované - v podobě dat v depozitářích CP (majitel tam má účet a je informován o stavu) 4.) podle emise: individuální – směnky, šeky hromadné – akcie, obligace CP PENĚŽNÍHO TRHU(krátkodobé cenné papíry) 1.) DEPOZITNÍ CERTIFIKÁTY (=vkladové listy) - úvěrový CP, mají listinnou podobu, emitují se individuálně i hromadně, převoditelný většinou nejsou, a když ano tak na jméno nebo na majitele - vystavuje banka (která je dlužníkem) jako potvrzení o přijetí jednorázového termínovaného vkladu od věřitele 2.) SMĚNKY - úvěrový CP, mají listinnou podobu, emitují se individuálně, převoditelný na řad - představují závazek dlužníka a právo věřitele na výplatu směnečné částky (dluh + úrok) - může vystavit a použít PO, FO i občan a může být sepsán kdykoliv a na čemkoli, ale musí obsahovat náležitosti stanovené směnečným zákonem Použití směnek: zástava při jiných typech úvěru můžeme s ní ručit určitou obchodní transakcí platidlo, půjčka peněžních prostředků cizí zdroj krátkodobého financování firmy 3.) POKLADNIČNÍ POUKÁZKY -úvěrový CP, mají listinou či zaknihovanou podobu, emitují se hromadně, převoditelný podle toho jak se emitent rozhodne -> takže na jméno či majitele či na řad - vydává stát a jsou bezpečné (jištěny majetkem státu) - určeny k vyrovnání krátkodobých schodků státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky 4.) ŠEKY - úvěrový CP, mají listinnou podobu, emitují se individuálně, převoditelný na jméno - představují pohledávku majitele vůči výstavci šeku a je to výstavcův písemný příkaz, který dává své bance, aby z jeho účtu vyplatila peněžní prostředky vlastníkovi šeku doba splatnosti – do 8 dnů (splatný a vystavený ve stejné zemi) - do 20 dnů (v různých státech stejného kontinentu) CP KAPITÁLOVÉHO TRHU(dlouhodobé cenné papíry) A) ÚVĚROVÉ CP – DLUHOPISY: - obligace, hypoteční zástavní listy, deriváty CP 1.) OBLIGACE - úvěrový CP, mají listinnou či zaknihovanou podobu, emitují se individuálně, převoditelný na jméno či na majitele - dlužník se zavazuje za určitou dobu vrátit věřiteli vložené peníze zvýšené o úrok - emitenti obligací: stát, města, podniky, banky (obligace musí být schváleny MFČR) 2.) HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY - úvěrový CP, mají listinnou či zaknihovanou podobu, emitují se individuálně, převoditelný na jméno či na majitele - jsou ručeny hypotékou – zástavou nemovitosti (a zástavou hypotečního úvěru) -vydávají banky 1. hypotéka 2. hypoteční zástavní list 4. poskytnutí úvěru 3. peníze B) MAJETKOVÉ CP: - zakládají majiteli právo podílet se na výnosech z podnikání - akcie a podílové listy 1.) AKCIE - majetkový CP, mají listinou a zaknihovanou podobu, emitují se hromadně, převoditelný na majitele a na jméno -> s akcií jsou spojena 4 práva akcionáře: podílet se na zisku podílet se na majetku hlasovat na valné hromadě podílet se na likvidačním zůstatku společnosti - tržní (kurzovní) hodnota je ta, za kterou se akcie prodává na trhu - rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou se nazývá ažio (+) a disážio (-) 2.) PODÍLOVÉ LISTY - majetkový CP, mají listinnou nebo zaknihovanou podobu, emitují se hromadně, převoditelný na jméno nebo na majitele - vydává je podílový fond práva spojená s vlastnictvím podílových listů: právo na výnos KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ - sdružení finančních prostředků a využívání společného postupu při investování za účelem snížení nákladů, minimalizace rizika a získání přístupu na trhy investor nemusí mít znalosti z investičních teorií(jsou tam odborníci, kteří se vyznají) nižší náklady (transakční), výhodnější zdanění zpětný odkup podílových listů podílovým fondem v případě, že je majitel chce prodat malá možnost ovlivnit zaměření investic

Témata, do kterých materiál patří