Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22. Daně a daňová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. Daně a daňová soustava =soubor daní, které jsou pravidelným příjmem do veřejných (státní, krajský, obecní) rozpočtů -daňová soustava v ČR v dnešní podobě vznikla 1. 1. 1993 1, PŘÍMÉ daně - plátce a poplatník jsou jedna osoba - plátce odvádí daň správci daně, zatímco poplatník platí daň -př. daň z příjmu FO a PO, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí 2, NEPŘÍMÉ daně - plátce a poplatník není 1 stejná osoba, př. DPH-poplatníkem je ten, kdo nakupuje (je obsažena v ceně zboží), odvádí ji plátce; spotřební daň; ekologická daň Správce daně: finanční úřad, celní úřad, který spravuje a vybírá daň, uděluje pokuty Zdaňovací období:může býtměsíční, čtvrtletní, roční Základ daně: částka ke zdanění nebo kvantitativní vymezení části předmětu daně Předmět daně: finanční hodnota, na jejímž základě je stanovena daňová povinnost Správní poplatky a, Soudní: za podání žádosti o zahájení soudního řízení b, Místní: vybírány Obecnímu úřady- za psa, komunální odpad c, Správní: poplatky placené na úřadech (př. zařizování pasu, obč.průkazu) PŘÍMÉ DANĚ daň z příjmů FO a PO=důchodová daň daň z příjmů FO – je po DPH nejdůležitějším zdrojem příjmů stát. rozpočtu; základem daně z příjmu FO je obecně částka, o kterou příjmy převyšují výdaje; sazba daně je 15%, od r. 2014 existuje solidární daň (7 %)-ta se platí z rozdílu součtu příjmů a 48násobkem průměrné mzdy; zdaňovací období je 1 rok; platí se zálohově a správcem daně je finanční úřad; předmětem daně jsou:příjmy ze závislé činnosti =povolání na základě prac. smlouvy nebo dohodypříjem z podnikatelské činnosti-živnosti, zemědělské činnostipříjem z kapitálového majetku-př. podíl na ziskupříjem z nájmuostatní příjmy-nahodilé nebo nepravidelné příjmy, příjmy z loterií, bezúplatný příjem (dar)daň z příjmů PO – předmětem daně jsou veškeré výnosy z podnik. činnosti; základem daně jsou příjmy nebo výnosy upravené o nákladové (výdajové) položky; sazba z daně z příjmů PO je 19%; zdaňovací období je 1 rok a správcem daně je finanční úřad Majetkové daně: daň z nemovitých věcí-dřívější název „daň z nemovitostí“; je to přímá daň ->plátce=poplatník a to je osoba zapsaná jako vlastník v katastru nemovitostí; rozlišuje dvě dílčí daně: daň z pozemkudaň ze stavby -sazba daně je určena dle předmětu daně (předmětem daně je pozemek nebo stavba) – u stavby dána půdorysem (v m2) a charakterem (obytná, garáž, chata..), u pozemků dána výměrou, bonitou a charakterem -daňové přiznání se podává pouze jednou při nabytí nemovitosti, pokud nedojde ke změně vlastníka nebo nemovitosti, opakovaně znovu se nepodává; finanční úřad na základě daňového přiznání předepíše daňovou povinnost tzv. daňovým výměrem; zdaňovací období je 1 rok a správcem daně je finanční úřad daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací– od 1. 1. 2014 je daň dědická a darovací zrušena, daň z převodu nemovitostí je nahrazenadaní z nabytí nemovitých věcí-je to přímá daň; poplatníkem je prodávající, ale je smluvní možnost, že poplatníkem může být i kupující; předmětem daně je prodej nemovitosti; sazba daně je 4 % a základem daně je hodnota nemovitosti snížená o uznatelný výdaj; správcem daně je finanční úřad daň silniční– plátce=poplatník (FO i PO, která je zapsána jako vlastník ve Velkém technickém průkazu jako majitel vozidla a využívá toto vozidlo k podnikatelské činnosti)

Témata, do kterých materiál patří