Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Monetární, vnější měnová a obchodní politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (197,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. Monetární politika, vnější měnová a obchodní politika a) přímé a nepřímé nástroje monetární politiky, koordinace monetární a fiskální politiky Nástroje a cíle MP MP– je představována opatřeními, kterými je ovlivňován vývoj peněžního trhu, a to nabídky peněz (peněžní zásoby) Nepřímé nástroje MP 1) operace na otevřeném (volném) trhu- dvoutýdenní repo-operace,součas. reposazba 1,00% 2) změna sazby povinných minimálních rezerv,PMR= 2% 3) diskontní politika – CB ovlivňuje úvěrové schopnosti KB, tyto úvěry bezprostředně zvyšují rezervy KB, jejich přebytečná část-zdroj úvěrové expanze, tyto úvěry úročeny diskontní sazbou, disk. Sazba =0,25% Přímé (administrativní) nástroje MP úvěrové limity, tj. stanovení max. možného objemu úvěrů, které může KB poskytnout omezení objemu úvěrů, kt. poskytuje CB komerčním bankám administrativní omezení přílivu nebo odlivu ze nebo do zahraničí převádění depozit vlád.jednotek z KB na účty u CB stanovení max.výše úrokových sazeb Cíle MP jde okonečné cíle mae pol. → ovlivňovánívývoje zaměstnanosti (s tím spojené vyhlazování cyklických výkyvů eko aktivity) cenové hladiny(tedy snižování míry inflace) CB nemůže tyto cíle ovlivňovat přímo → ovlivnění prostřednictvím peněžního trhu, na kt.působí prostřednictvím svých nástrojů → zprostředkující cíle zprostředkující cíle- ovlivnitelné pomocí nástrojů CB - jejich vývoj úzce spojen s konečnými cíly, je operativně zjistitelný - těmito cíly jsounabídka peněz a úroková sazba - zaměření naoperativní kritérium– je to např. vývoj měnové báze nebo vývoj krátkodobých mezibankovních úrokových sazeb Monetární vs. fiskální politika (s. 284) Nezávislé orgány- vláda a CB spolu spolupracují…. Tyto politiky lze koordinovat např. v těchto situacích: řízení agregátní poptávky řízení struktury produktu Řízení agr. poptávky: buď se popt. stimuluje (růst zaměstnanosti a produktu) nebo omezuje (potlačování inflace) expanzivní fiskální politika: vláda zvyšuje G nebo snižuje daně- exp. měnová politika pomáhá minimalizovat efekt vytěsňování (sníží úr. sazbu), v případě restriktivní FP zase restrik. monet. politika brzdí pokles úr. míry potřeba přizpůsobení se monetární politiky politice fiskální je velká zejm. v ekonomice s plovoucími měn. kurzy monet. politika: potřebuje pomoc od FP v případě fixních měnových kurzů, kde je neúčinná Řízení struktury produktu: jde o ovlivnění struktury produktu exp. měnová politiku stimuluje výdaje citlivé na úrokovou sazbu, zejména I exp. fiskální politika vede k růstu úrokové sazby (omezení I) stimuluje G a TR exp. Měnová politika a restriktivní fiskální politika (pokles G) umožní pokles úrokové sazby a tím růst I exp. Fiskální politika v podobě růstu TR či G s měnovou restrikcí umožní zvýšení podílu spotřebních výdajů domácnosti (nebo G) při poklesu I b) keynesiánský přístup - keynesiánský transmisní mechanismus, účinnost v různých kurzových režimech (s. 248) Keynesiánský přístup k MP aktivistická politika - CB aktivně reaguje na vývoj eko, v podobě„jemného dolaďování“eko uskutečnění prostřednictvím politiky s volností rozhodování (formou diskreční politiky) Keynesiánský transmisní mechanismus= vazba mezi nástroji, zprostředkovatelskými cíly a konečnými cíly měnové politiky- má dva stupně: 1) změna rovnováhy na peněžním trhu se promítne do vývoje AD 2) změna AD vede ke změně zaměstnanosti, produktu a cenové hladiny ■1. stupeň tohoto procesu – tj. monetární část transmisního mechanismu(celkově jdeo přímý vztah peněžní zásoby a AD= transmisní mechanismus): 1) CB mění svými nástroji S peněz - MP – expanzivní, neutrální nebo restriktivní charakter - expanzivní MP – je-li tempo ↑ S nabídky peněz > tempo ↑ poptávky D po penězích-pokles úr.míry - restriktivní MP - je-li tempo ↑ nabídky S peněz < tempo ↑ poptávky D po penězích; (tempo ↑ D po penězích ztotožňováno s tempem ↑ HDP nom) - zprostředkujícím cílem je zde pokles nebo růst úrokové sazby - účinnost měn. politiky je závislá na citlivosti poptávky po penězích MD na úr. míře- na sklonu MD 2) na změnu úrokové sazby reagují výdaje (zejména I, příp.G,C nebo NX) 3) změna těchto výdajů znamená ↑ AD ■2. stupeň tohoto procesu–tj. keynesiánská část transmisního mechanismu- interakcezměněné AD s AS v podmínkách nevyužitých VF dochází k slabému ↑ cenové hladiny při výrazném ↑ reálného produktu a zaměstnanosti ↑ AD probíhá při plné zaměstnanosti (kdy Y=Y*), důsledek: pouze slabé zvýšení produktu,ale silný růst cenové hladiny hl.dopadmonetární expanze – inflace tažená D s následným přizpůsobením očekávané inflace (zrychlení posunu křivky SRAS nahoru) monetární restrikce – snížení cenové hladiny, posun křivky AD doleva s následným posunem křivky SRAS dolů celkově lze shrnout keynesiánský transmisní mechanismus schématem: ∆ Y, ∆ L ∆ M → ∆ i → ∆ I (C,G,NX) → ∆ AD → < ∆ P Dlouhodobý účinek MP neutralita peněz = výlučný ↑ cenové hladiny při opakovaném návratu Y k Y* (MP ovlivňuje nominální produkt) - kromě posunu křivky SRAS nahoru v důsledku růstu míry očekávané inflace je třeba počítat s dlouhodobým ↑ Y* (posun křivek SRAS a LRAS doprava) - inflační účinek dlouhodobé měnové expanze v příp.plné zaměstnanosti je závislý na tempu růstu peněž. zásoby Bariéry účinnosti 1) nejistá citlivostD po penězíchna změnu úrokové sazby 2) nejistá citlivostinvestičních výdajůna změnu úrokové sazby 3) zpětný vliv růstu nominálního produktu na D po penězích a tím i narůst úrokové sazby 4)celkové plánované výdajereagují na změnureálné úrokové sazby (zatímco na peněžním trhu sazba nominální) 5)časová zpoždění - vnitřní zpoždění – rozpoznávací, tj. období od vzniku určité nestability do jejího rozpoznání tvůrci politik - rozhodovací, kt. trvá do přijetí rozhodnutí o určitém opatření - akční, tj. prodleva do realizace daného opatření - vnější zpoždění, tj. období mezi provedením stabilizačního opatření a jeho účinkem - v příp. MP jde spíše o vnější zpoždění, plný účinek např. měnové expanze tak může nastat až v době, kdy bude fáze recese již překonaná a bude tedy mít vliv převážně na zvýšení míry inf

Témata, do kterých materiál patří