Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Dlouhodoby majetek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DHM Oceňování, pořizování, evidence a vyřazování DHM Opotřebení DHM, odpisy Výrobní kapacita – výpočty kapacity a jejího využití Investice – výběr a hodnocení efektivity Zdroje investování investic CHARAKTERISTIKA DHM - doba použitelnosti nebo držení je delší než 1 rok - není určen k prodeji, ale k dlouhodobému užívání v podniku - nemění svoji formu a postupně se opotřebovává - je dána výše vstupní ceny (hmotný 40 000; nehmotný 60 000; finanční není stanoven) ČLENĚNÍ DHM 1.)Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) odpisovaný neodpisovaný – pozemek movitý – stroj,… nemovitý – pozemky, budovy… 2.) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - software, licence, autorská práva 3.) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) - akcie a podíly jiných účetních jednotek s úmyslem držet je déle než 1 rok Členění podle velikosti podílu: účet061 – akcie a podíly s rozhodujícím vlivem = podíl větší než 50% účet062–akcie a podíly s podstatným vlivem = 20-50% účet063– realizovatelné akcie a podíly (např. při obchodování na burzách) = 0-20% POŘÍZENÍ DHM KDY - je-li nedostatečná kapacita - začínáme-li podnikat - při rozšíření firmy - náhrada za vyřazený, opotřebovaný, poškozený - nařízené investice (bezpečnost) JAK nákupem vlastní výrobou bezúplatným nabytím (darem) vkladem společníka či přeřazením z osobního užívání do podnikání finančním leasingem OCEŇOVÁNÍ DHM - oceňuje se vstupní cenou (cena, ve které majetek vstupuje do účetnictví) a)pořizovací cena – při dodavatelském pořízení (cenu známe z faktury) cena pořízení – cena fakturovaná dodavatelem vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, pojištění) b)reprodukční PC – při bezúplatném nabytí DM (dar, inventurní nález pozemku) - cena je stanovena kvalifikovaným odhadem (soudním znalcem) c)vlastní náklady – při vytvoření DM vlastní činností - zahrnuje součet všech nákladů na výrobu EVIDENCE DHM slouží pro:- kontrolu majetku – inventarizace - odepisování maj. – účetnictví a daně - přehled o finanční hodnotě firmy a) inventární karta – stručný tech popis DM – vstupní cena, datum pořízení a start používání povinně karta musí obsahovat -> inventární číslo, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy b) zápis o pořízení DM (o převzetí) – při zařazení do používání c) zápis o vyřazení DM – při vyřazení z používání VYŘAZOVÁNÍ DHM důvody vyřazení: nepotřebnost poškození poruchovost fyzické opotřebení (odepsaný) morální zastaralost (technická zastaralost) způsob vyřazení: darem prodej fyzická likvidace převedení do osobního vlastnictví OPOTŘEBENÍ DHM = odpisy -fce odpisů: nákladová ¨ zdrojová – odpis se promítne v kalk vzorci a tím i v ceně, za každý prodej se nám vrátí část pořizovací ceny DM a tím šetříme na další potencionální nákup - DM se používáním opotřebovává a postupně předává svou hodnotu do hodnoty výrobku – předávání této hodnoty se v účetnictví zachycuje formouodpisů(- náklady) odpis – finanční vyjádření opotřebení DM za jedno účetní období oprávky – součet odpisů za dobu odepisování zůstatková cen – cena DM snížená o oprávky druhy opotřebení: a) fyzické – zhoršení vlastností funkcí, vzniká v důsledku užívání b) morální – technické zastarávání ODPISY DHM ÚČETNÍ – vyjadřují skutečné opotřebení - dobu použitelnosti (odepisování) si firma stanovuje sama podle toho, jak majetek využívá (hodně – kratší, málo – delší) -odpisová sazba-roční odpis = vstupní cena x odpisová sazba / 100 (vyjde v Kč) DAŇOVÉ – doba použitelnosti a způsob výpočtu je stanoven v zákoně o dani z příjmu - daňové odpisy musí firma použít pro výpočet základu daně - firma si může stanovit, jestli bude odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně odepisování: 1.) ROVNOMĚRNÉ ODPISY: odpis = pořizovací cena * sazba v % - v prvním roce se použije koeficient pro první rok pro další roky koeficient pro další roky 2.) ZRYCHLENÉ ODPISY: - zrychleně odepisujeme tehdy, když víme, že předmět odepisován nebudu mít ve vlastnictví po celou dobu odepisování (plánovaný prodej), proto odepisujeme zrychleně, abychom do nákladů dostali co nejvíce Kč VÝROBNÍ KAPACITA = maximální množství výrobků, které je možné vyrobit na výrobním zařízení za určitou dobu za optimálních podmínek (kvalitní materiál, udržování stroje, kvalifikovaní pracovníci) výpočet kapacity: kapacitní norma času (NČ) = čas potřebný k vytvoření jednotky produkce nebo služby kapacitní norma výkonu (NV) = kolik výrobků nebo služeb se za určitou dobu vyrobí počet jednotek výrobního zařízení využitelný časový fond (VČF) = maximální doba, kdy je zařízení v chodu (-prost,dov) 1)výrobní kapacita = VČF/NČ 2)výrobni kapacita=VČF*NVn = počet strojů využití kapacity: z hlediska výkonu Kint = skutečný výkon / kapacita * 100 - vyjadřuje, na kolik procent využíváme výkonu stroje oproti optimu z hlediska času Kext = skutečná doba provozu / VČF * 100 - vyjadřuje, na kolik procent využíváme pracovní čas stroje oproti optimu INVESTICE investice = náklady na pořízení dlouhodobého majetku druhy = stavební, finanční VÝBĚR INVESTICE 1.) stanovení potřeby investice – na základě požadavků jednotlivých útvarů podniku 2.) zpracování několika variant investičních projektů 3.) posouzení reálnosti projektu – z různých hledisek (finančního, ekologického, …) 4.) výběr nejvhodnější varianty – brát v úvahu výnosy investic a možnost rizika HODNOCENÍ INVESTICE a) ekonomická efektivnost (výnosnost investice) – vyjadřuje kolik Kč čistého výnosu (po dani) nám přinese investovaná jedna koruna VI = čistý roční zisk z investice / investiční náklady (v Kč) b) návratnost investic – vyjadřuje za, jak dlouho se vrátí vložené (investované) peníze - neměla by být delší než životnost investice NI = investiční náklady (PC) / čistý zisk(roky) ZDROJE INVESTOVÁNÍ INVESTIC vlastní zdroje – základní kapitál (vklady společníků), nerozdělený zisk, odpisy cizí zdroje – úvěry, koupě na splátky, leasing Leasing -finanční -v smlouvě kalendář, 1. velká splátka, pravidelné splátky (po odečtení 1. velké), datum převzetí věci

Témata, do kterých materiál patří