Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vypracované otázky z EKO a UCS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,01 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázky Školní rok 2019/2020 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ Základní ekonomické pojmy Daňová evidence Tržní ekonomika Účetní uzávěrka a závěrka Živnosti Náklady a výnosy Obchodní společnosti Vlastní kapitál a cizí zdroje Spol. s ručením omezeným, akciová spol. Výsledek hospodaření Majetek podniku Účtování mezd Dlouhodobý majetek Závazky a pohledávky z obchodního styku Pracovní poměr Zúčtování daní Pracovní smlouva, dohody o práci konané mimo pracovní poměr Vyřazení dlouhodobého majetku Odměňování zaměstnanců Odepisování dlouhodobého majetku Nezaměstnanost a Úřad práce Pořízení dlouhodobého majetku Marketing Inventarizace majetku a závazků Management a jeho funkce Účtování materiálu Daňová soustava v ČR, majetkové a spotřební daně Účtování zásob metodou A a B Daň z přidané hodnoty Peněžní prostředky a ceniny Daně z příjmů Krátkodobý finanční majetek Finanční řízení podniku, kalkulace Účetní doklady Finanční trh Účet Bankovní soustava v ČR Rozvaha Národní hospodářství Předmět a význam účetnictví, právní úprava, zásady DAŇOVÁ EVIDENCE ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie –tržní subjekty – dělení:mikroekonomiemakroekonomie = věda, která zkoumá ekonomiku jako celek, chování státu, –ekonomika = hospodářství, zabývá se ekonomickými teoriemi v praxi Potřeby – dělení: a)podle povahy –hmotné –nehmotné b)podle důležitosti –nezbytné – ost. (internet, číst, posilovat) –zbytné c)podle počtu osob –individuální (WC, volný čas),skupinové škole),společenské d)podle čas. hlediska–současné –budoucí(autoškola, postavit dům) Statek =a)podle povahy –hmotné –nehmotné b)podle použití –spotřební– kapitálové auto, mouka, nábytek do kanceláře)Služba = a)osobní b)věcné = obnova a vylepšení hmotných statků (opravy)Práce = a)duševníX b) jednoducháX c) kvalifikovanáX nekvalifikovanáPracovní síla =souhrn fyzických i duševních schopností člověka konat určitou práciVýrobní proces = – vstupy se mění na výstupyVýrobní faktory –1.práce 2.příroda/přírodní zdroje 3.kapitál – majetek – vlastní, cizíHospodaření =–2 principy hospodárnosti2. získat potřebný výsledek s minimálními zdroji1.výroba–2.rozdělování–3.směna4.spotřeba a)podle účelu spotřeby –výrobní– konečná b)podle formy spotřeby –jednorázová– postupná – drogerie, auto, PC DAŇOVÁ EVIDENCE zjednodušená forma Únavazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004slouží ke zjištění ZD, ale poskytuje i informace využitelné pro další rozhodování a řízení firmyvedou ji FO nezapsaní v obchodním rejstříku s ročním obratem pod 15 mil. Kč, kteří nevedou podvojné Únevedou ji POje upravena Zákonem o daních z příjmůmusí obsahovat info o: a)příjmech a výdajích b)majetku a závazcíchnejdůležitější kniha –deník příjmů a výdajů (zapisuje se pouze příjem a vydání peněžních prostředků, NEzapisují údaje o hospodářských operacích jako např. FAV, FAP)není stanovena forma, způsob a technika vedení toho deníku Daňově uznatelné příjmy (daňové příjmy) povinností podnikatele je evidovat všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí (např. tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb),mezi tyto příjmy nepatří některé druhy příjmů, které si může podnikatel v daňovém přiznání odečíst (např. vklady podnikatele, přijaté půjčky a úvěry). Daňově uznatelné výdaje (daňové výdaje) jsou výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a snižují daňový základ pro daň z příjmů (např. nákupy zásob a vedlejší výdaje spojené s pořízením zásob, elektrická energie, voda, plyn, výplata mezd, telefonní poplatky, jízdné, nákupy drobného majetku, nájemné a další provozní režie),finanční úřad uzná výdaje, ke kterým má podnikatel doklady, jež archivuje a které zaplatil v roce, za který je uplatňuje (tj. výdaje musí být zaevidované v daňové evidenci),mezi daňové výdaje nepatří zejména:splátky úvěru,nákup DM,stravné při pracovních cestách zaměstnanců a nápoje pro zaměstnance,reklamní předměty a reprezentace,pojistné na zdravotní a sociální pojištění aj.výdaje sloužící zároveň pro osobní spotřebu (např. auto, počítač, telefon) mohou být uplatněny jen poměrnou částí připadající na podnikání,pokud podnikatel nemůže nebo nechce doložit své výdaje doklady, může uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů. Paušální výdaje představují výdaje uplatňované paušálně (paušálem), výdaje se stanoví procentem z dosažených příjmů,jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání,podnikatel při daňové evidenci nevede údaje o výdajích, ale dostačující pro spolehlivé stanovení základu daně je pouze vést evidenci příjmů,záleží však také na skutečnosti, zda je podnikatelem plátcem DPH nebo není. Rozdíly při vedení daňové evidence plátce a neplátce DPH jestliže podnikatel není plátcem DPH, eviduje pouze příjmy, výdaje (pokud uplatňuje výdaje paušálně, tak výdaje nemusí evidovat), majetek apod.,jestliže je však podnikatel plátcem DPH (ať už dobrovolně nebo ze zákona při překročení stanoveného obratu), musí vést i evidenci o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění podle zákona o DPH, aby byl schopný správně stanovit daňovou povinnost (z evidence musí být zřetelné, které daně jsou osvobozené od DPH nebo které nejsou předmětem daně),plátce DPH tedy musí vést dvě evidence (pro daň z příjmů za kalendářní rok a pro účely zákona o DPH). Při zahájení podnikatelské činnosti vkládá podnikatel do své firmy obchodní jmění určené trvale k podnikání. Součástí jmění podnikatele jeobchodní majetek: peněžní prostředky v hotovosti,peněžní prostředky na účtech u bank,pohledávky,zásoby,dlouhodobý majetek. Obchodní jmění je pak souhrnem obchodního majetku podnikatele vyjádřeného v penězích po odečtení úvěrů podnikatele. Čisté obchodní jmění je obchodní majetek po odečtení úvěrů a závazků z podnikání. Evidence jmění se provádí vždy na počátku a na konci účetního období. Podnikatel je povinen k datu zahájení podnikání: sestavit výkaz majetku a závazků,otevřít knihy daňové evidence (deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, karty DM, karty zásob, osobní a mzdové listy) Účetní uzávěrka a závěr

Témata, do kterých materiál patří