Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kapitálové a osobní společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přeměny společnosti

 • fůzí (sloučení dvou či více firem)

 • rozdělením (z jedné firmy vniknou dvě)

 • změna právní formy společnosti (pokud to umožňuje zákon)

Ukončení podnikání

 1. zrušení OS

  1. s likvidací = bankrot, ukončení podnikání

  2. bez likvidace = prodej, fůze, rozdělení

  3. insolvenční řízení a úpadek

 2. zánik OS

  1. výmaz z OR

Osobní společnosti

 1. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s., veř. obch. spol.)

- zakládají min. 2 společníci (FO i PO – společníkem nesmí být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech vyhlášen konkurz)

- smrtí společníka dochází ke zrušení a zániku společnosti

- pokud byl na majetek společníka vyhlášen konkurz -> také dochází ke zrušení společnosti

- pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (= nesmí mít zároveň jinou firmu se stejným předmětem podnikání)

 • ručení: neomezeně a solidárně (= společně a nerozdílně) celým svým majetkem

 • vklad: záleží na dohodě společníků, žádný vklad není předepsán

 • řízení: nejvyšším orgánem jsou všichni společníci (každý má právo veta), každý společník je statutárním orgánem (= řídícím orgánem), nestanoví-li společenská smlouva jinak

 • rozdělení zisku: rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak

 • rozdělení ztráty: rovným dílem

 1. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (k. s. , kom. spol.)

-zakládají dvě skupiny společníků – komplementáři (řídí společnost) a komanditisté

- zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře

 • ručení: komplementáři osobním majetkem, komanditisté do výše vkladu

 • vklad: komanditista je povinen vložit do ZK spol. vklad ve výši určené ve spol. smlouvě

  • komanditisté do společnosti vkládají majetek

  • komplementáři nemusí vkládat vklad

  • stanovuje se komanditní suma = částka, do které ručí komanditisté za závazky společnosti

 • řízení: nejvyšším orgánem společnosti jsou všichni společníci (samostatně hlasuje komplementáři a samostatně komanditisté), statutárním orgánem jsou komplementáři

 • rozdělení zisku: ½ komanditisté a ½ komplementáři, komplementáři se dělí rovným dílem a komanditisté si dělí zisk po zdanění podle výše vkladu

 • rozdělení ztráty: ztrátu nesou komplementáři rovným dílem

  • komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva

Kapitálové společnosti

 1. SPELEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (spol. s. r. o., s. r. o.)

-zakládá min. 1 osoba (ale i více osob)

- ZK je tvořen vklady společníků

- zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady

- při změně osoby společnosti není nutné rušit společnost (je jen nutné změnu zapsat v OR)

 • ručení: omezeně, do výše nesplacených vkladů, zapsaných do OR

 • vklad: min. 1 Kč

  • na podíly mohou být vydávány kmenové listy, které nelze volně prodávat (tzn. že podíl na zisku je představován kmenovým listem)

  • před podáním návrhu na zápis do OR musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30% a celé vkladové ážio

  • může být peněžitý i nepeněžitý (nesmí být práce nebo služba)

Témata, do kterých materiál patří