Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kapitálové a osobní společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přeměny společnosti fůzí (sloučení dvou či více firem)rozdělením (z jedné firmy vniknou dvě)změna právní formy společnosti (pokud to umožňuje zákon) Ukončení podnikání zrušení OS s likvidací = bankrot, ukončení podnikání bez likvidace = prodej, fůze, rozdělení insolvenční řízení a úpadekzánik OS výmaz z OR Osobní společnosti VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s., veř. obch. spol.) -zakládají min. 2 společníci (FO i PO – společníkem nesmí být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech vyhlášen konkurz) -smrtíspolečníka dochází ke zrušení a zániku společnosti - pokud byl na majetek společníkavyhlášen konkurz -> také dochází ke zrušení společnosti - pro společníky platízákaz konkurence v oboru (= nesmí mít zároveň jinou firmu se stejným předmětem podnikání) ručení:neomezeně a solidárně (= společně a nerozdílně) celým svým majetkemvklad:záleží na dohodě společníků, žádný vklad není předepsánřízení:nejvyšším orgánem jsou všichni společníci (každý má právo veta), každý společník je statutárním orgánem (= řídícím orgánem), nestanoví-li společenská smlouva jinakrozdělení zisku:rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinakrozdělení ztráty:rovným dílem KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (k. s. , kom. spol.) -zakládají dvě skupiny společníků – komplementáři (řídí společnost) a komanditisté - zákazkonkurenceplatí pouze pro komplementáře ručení:komplementáři osobním majetkem, komanditisté do výše vkladuvklad:komanditista je povinen vložit do ZK spol. vklad ve výši určené ve spol. smlouvě komanditisté do společnosti vkládají majetek komplementáři nemusí vkládat vklad stanovuje se komanditní suma = částka, do které ručí komanditisté za závazky společnostiřízení:nejvyšším orgánem společnosti jsou všichni společníci (samostatně hlasuje komplementáři a samostatně komanditisté),statutárním orgánem jsou komplementářirozdělení zisku:½ komanditisté a ½ komplementáři, komplementáři se dělí rovným dílem a komanditisté si dělí zisk po zdanění podle výše vkladurozdělení ztráty: ztrátu nesou komplementáři rovným dílem komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva Kapitálové společnosti SPELEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (spol. s. r. o., s. r. o.) -zakládá min. 1 osoba (ale i více osob) - ZK je tvořen vklady společníků - zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady - při změně osoby společnosti není nutné rušit společnost (je jen nutné změnu zapsat v OR) ručení:omezeně, do výše nesplacených vkladů, zapsaných do ORvklad:min. 1 Kč na podíly mohou být vydávány kmenové listy, které nelze volně prodávat (tzn. že podíl na zisku je představován kmenovým listem) před podáním návrhu na zápis do OR musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30% a celé vkladové ážio může být peněžitý i nepeněžitý (nesmí být práce nebo služba)řízení: nejvyšší orgán jevalná hromada (schází se min 1x/rok) společníci mají tolik hlasů, kolik stanoví společenská smlouva, nejčastěji podle vloženého majetku statutárním orgánemjejednatel, který je uveden v OR kontrolním orgánemje dozorčí radarozdělení zisku:podle výše vkladů, nestanoví-li společenská smlouva jinak AKCIOVÁ SPOLEČNOST (akc. spol., a. s.) - a. s. může býtzaložena jedním nebo více zakladateli (celkový počet není omezen) - součástí společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny musí býtnávrh stanov společnosti - a. s. je vhodná pokud je třeba získat velké množství kapitálu (rozvržen na určitý počet akcií) - od r. 2014 lze vydávat tzv.kusové akcie– nemají jmenovitou hodnotu a představují podíly na ZK společnosti (ale pokud spol. vydá kusové akcie, již nesmí vydávat akcie se jmenovitou hodnotou) - zákazkonkurencev oboru platí pro statutární orgán a kontrolní orgán (jestli je to představenstvo a dozorčí rada nebo statutární ředitel a správní rada záleží jaký má společnost systém – dualistický nebo monistický) ručení:za závazky ručí akciová společnost jako celek celým svým majetkem akcionáři za závazky společnosti neručí (pokud zbankrotuje firma dříve, než upisovatelé doplatí hodnotu upsaných akcií, zbývající část už ani doplatit nemusí)vklad:minimální vklad jsou 2 miliony Kč nebo 80.000 Euro založení je účinné, splatí-li každý zakladatel alespoň 30% jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií – nejpozději do okamžiku podání návrhu na zápis do ORřízení: nejvyšším orgánem jevalná hromada (schůzka všech akcionářů) valná hromada se schází minimálně jednou ročně Statutární org. a. s. mohou být uspořádány dvěma způsoby dualistický systém –a. s. řídí představenstvo (jako statutární orgán), které kontroluje dozorčí rada (jako kontrolní orgán) monistický systém –a. s. řídí statutární ředitel (jako statutární orgán), a jeho činnost kontroluje správní rada (jako kontrolní orgán)rozdělení zisku:každý akcionář má právo na podíl na zisku podle počtu akcií (dividenda) tantiémy = odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady Akcie = CP, s nímž jsou spojena práva a povinnosti podílet se na zisku(výplatadividendy)podílet se na řízení spolčenosti(hlasovat na valné hromadě akcionářů)podílet se na likvidačním zůstatku společnosti,pokud jde firma do likvidace - představuje určitý vložený majetek (nejčastěji peníze) Akcie rozlišujeme: podle formy listinné– fyzicky vytisknuté na papíře, mají ochranné prvky (jako bankovky) skládají se z: pláště –zde jsou uvedený předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi kupónového archu –kupón se stříhá, když 1x ročně jdeme pro dividendy talonu– až nám dojdou kupony, za talon dostaneme nový arch zaknihované - modernější forma -akcie je zaznamenána v PC Centrálního depozitáře CP - většina akcií v ČR má tuto podobu podle druhu akcie na jméno -(u listinné akcie je jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze provést zápisem na rubu akcie neboli rubopisem čili indosamentem a předáním) stanovy mohou omezit převoditelnost akcií na jméno na majitele – jsou neomezeně převoditelné mohou být vydány pouze jako zaknihovaný CP speciální Zaměstnanecké -jsou vždy na jm

Témata, do kterých materiál patří