Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. MO Daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO – Daňová soustava, Daňová soustava daně členíme na přímé a nepřímé daně přímé daně, které se srážejí z našich příjmůmáme povinnosti podat daňové přiznání a daň ve stanoveném termínu zaplatit patří sem: Důchodové daněDaň z příjmu fyzických a právnických osob = srážková daň Majetkové daněDaň z nemovitých věcíDaň z nabytí nemovitých věcíDaň silniční výše těchto daní závisí na výši příjmů nebo na konkrétní majetkové situaci Odvádění přímých daní vyvolává snahu daňových subjektů snižovat daňový základPodnikatelé neusilují vždy o zvyšování zisku, snaží se spíše, aby za prostředky získané z výnosů nakoupili další majetek, rozšířili činnost či vypláceli odměny daně nepřímé jsou obsaženy v cenách výrobků a služebnejsou„jakoby vidět“daň vybírá někdo jiný a také ji za nás odvádípravidelný a významný příjem státu patří sem: Daň z přidané hodnoty (DPH) Spotřební daň (pohonné hmoty, alkohol, cigarety apod.) Ekologická daň Výše těchto daní závisí na tom, kolik výrobků a služeb nakoupíme S čím se setkáváme u každé daně: předmět daně udává, z čeho se daň vybíráněkteré příjmy stát od daně osvobodí a daň z nich nevybírá základ daně říká, z čeho se daň bude vypočítávatod základu daně je povoleno odečítat určité částky, čímž vznikne upravený základ daně sazba daně udává kolik % z upraveného základu daně, bude daň činit slevy na dani z vypočtené daně je možné poskytnout slevy a v některých případech se poskytuje ještětzv. daňové zvýhodnění Zákon o správě daní a poplatků registrace k daním daň vybírá správce daněsprávcem daně jefinanční úřad u PO = úřad v místě jejich sídla u FO = úřad v místě jejich bydliště celní úřad spravuje spotřební dně a daň z přidané hodnoty při dovozu Připravuje se reforma, kdy by daně a také sociální a zdravotní pojištění vybíral jeden úřad daňové zákony odlišují poplatník daně – osoby (FO, PO), které daňplatí plátce daně – osoby (FO, PO), které daňodvádějí všichni plátci se musí registrovat u finančního úřadu popř. prostřednictvím živnostenského úřad = registrace je povinnápři zahájení podnikání do 30 dnů po získání oprávnění podnikatpři vzniku povinnosti vybírat daň nebo srážet na ni zálohy do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti plátci se registrujíjen k daním, které budou odvádět při registracisprávce daně přidělí daňové identifikační číslo = DIČ a vystaví osvědčení o registraci Každý finanční úřad má právo uložit i vedení určitých záznamů pro lepší kontrolu daní např. knihu jízd nebo denní výkaz tržeb taková evidence se nazývázáznamní povinnosti daňové identifikační číslo = DIČ skládá se ze dvou částí: 1.částoznačuje konkrétní finanční úřad2.část označuje plátce (druhou částí bývá u PO = jejich IČO, u FO = jejich rodné číslo) placení daní se provádí na základě podání daňového přiznánídaňové přiznání sepodává za zdaňovací období –rok, čtvrtletí, měsíc přiznání řádné přiznání podané v termínu opravné přiznání pokud po předložení daňového přiznání zjistíme, že jsme při jeho vyplňování udělali chybu, pak musíme v termínu podání řádného přiznání podat přiznání opravnétoto přiznání ruší předchozí přiznání přiznání dodatečné pokud zjistíme chybu po termínuv něm vyplňujeme jen ty kolonky, které byly nesprávné a uvádíme zjištěnou odchylku daňová přiznání lze podávat i v elektronické podoběwww.cds.mfcr.cz každá daň má stanoveny termíny odvádění, na většinu daní se během roku platí zálohypři podání daňového přiznání se pak zjistí celková výše daně =daňová povinnostijestliže vznikne nedoplatek dně, odvede se v termínu pro běžné placení danívznikne – li přeplatek daně, je daň vrácena Spotřební daň spotřebními daněmi jsou: Daň z minerálních olejů – motorový benzín, nafta atd. (výrobky z ropy) Daň lihu – lihoviny, destiláty atd. Daň z piva – pivo apod. Daň z vína a meziproduktů – víno, šumivá vína atp. Daň z tabákových výrobků – cigarety, doutníky atp. funkce spotřebních daní: fiskální– je příjmem SR regulační – stát touto daní reguluje spotřebu vybraných výrobků, které mají nepříznivý vliv na zdraví obyvatelstva nebo životního prostředí spotřební daně slouží zároveň jako daně ekologické, tedy takové, které znevýhodňují využívání neobnovitelných zdrojů a vybírají se z elektřiny, pevných paliv a ze zemního plynu předmět spotřební daně pohonné hmoty minerální oleje lihoviny, destiláty pivo víno tabák, tabákové výrobkypředmětem jsou výrobky (vyrobené nebo dovezené v rámci EU) ve státě spotřebované správce daně – celní úřad daňová povinnost odlišuje se vznik daňové povinnosti vzniká okamžikem výroby nebo dovozem na území EUdaň se zatím nemusí objevit v daňovém přiznání, protože daň se nevybírá (podmíněné osvobození) v době a místě kde se výrobek vyrobí, popřípadě doveze, ale v době a na místě prodeje s úmyslem spotřebyv rámci EU je princip zdanění v té zemi, kde dochází ke konečné spotřebě př. pivovar vyrobí pivo a skladuje v sudech. Dokud nebude pivo prodáno do restaurace (čímž se rozumí prodej za účelem spotřeby), nebude z něj výrobce přiznávat a tudíž ani platit spotřební daň. Pivo je do té doby podmíněně osvobozeno od daně vznik povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká v okamžiku prodejedaň se platí ve státě kde je výrobek prodán ke konečné spotřebě př. Vinař prodá víno zákazníkovi, v této chvíli vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Francouzský velkoobchodních Lambre koupí od Budvaru pivo a prodá ho francouzskému maloobchodu. Daň se přiznává ve chvíli, kdy pivo prodá francouzskému maloobchodníkovi daňové sklady systém zdanění je založen na fungovánítzv. daňových skladů, do nichž je veškeré vyroben é zboží (podléhající spotřební dani) umístěno a v nichž je pod dohledem daňové správy (celního úřadu)v daňových skladech musí být možné rychle měřit množství = inventarizovat zbožípodniky, které vyrábí či dováží zboží podléhající spotřební dani, musí daňový sklad zřídit popř. využít jiný daňový skladpokud je zboží v daňovém skladu popř. pokud je dopravováno z jednoho skladu do druhého je od daně osvobozenotzv. režim podmíněného osvobození od daně pro provozování daňového skladu je potřeba pov

Témata, do kterých materiál patří