Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24.Otázka č.24 MIS + Odpisy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 24 Marketingový informační systém(MIS) Musíme znát informace o zákaznících, jejich potřebách, konkurentech, dodavatelích =o marketingovém prostředí MIS =jsou to lidé, prostředky (nejen finanční ale i technické) a postupy, které nám umožňují informace získávat, analyzovat, pracovat s nimi, vyhodnocovat, interpretovat a předávat informace potřebné pro marketingové řízení a to informace pravdivé a aktuální=správné informování ve správný čas Získávání informací Vnitřní informace Informace, které jsou v organizaci k dispozici (finanční výkazy, rozbory, prodeje, výrobní správy) Výhoda - jsou na místě = levné a pohotové Nevýhoda - sbírány za jiným účelem = neodpovídají přesně našim požadavkům a je třeba je zpracovat Marketingové zpravodajství Každodenní informace z marketingového prostředí Výhoda - jsou to informace šité na míru Nevýhoda - drahé Zdrojem je: Podnikový personál- pracovníci, kteří jsou v kontaktu s okolím, základní podmínkou je přesvědčení všech o získávání informací a důležité je, aby tyto informaci přinesli dovnitř podniku Naši dodavatelé a konkurenti- dodavatelé nedodávají pouze nám, ale i našim konkurentům, snažíme se získat informace poznáním konkurentů (výsledky hospodaření, výroční správy) Specializované firmy- firmy, které se zabývají informacemi, výsledky pak prodávají Marketingový výzkumÚčelově zaměřený sběr informací plánovaný pro určitý marketingový problémV praxi se uplatňuje mnoha způsoby: Průzkum trhu Porovnání cen a výrobků Výzkum konečných spotřebitelů Analýza konkurence Výzkum image firmy a značky Krátkodobá prognostika Metody marketingového výzkumu Metody kvalitativní Výzkum kvalitativní je rychlejší a méně nákladný Zkoumá problém více do hloubky má však některá významná omezení (př. soubor respondentů je většinou malý a může být nereprezentativní → získané výsledky nelze zobecnit, je vhodný pro první seznámení se s problematikou) Individuální hloubkový rozhovor- ptáme se jednotlivých lidí do hloubky problému Skupinové rozhovory- řízení diskuze lidí, kteří byli vybráni, aby reprezentovali určitou cílovou skupinu Metody kvantitativní Zkoumány soubory čítající tisíce respondentů a jejich cílem je charakterizovat dostatečně velký a reprezentativní vzorek Časově i finančně náročné Výsledky však přehledné a číselnéPozorování- pozorujeme lidi, zákazníky jak se chovají, jaké mají nákupní zvyklosti, postup při příchoduExperiment- do oblasti zavedeme určitou změnu a tuto oblast porovnáváme se standardní situacíDotazování - metoda finančně nenáročná, důležité je, koho se ptáme, musíme upřesnit vzorek, aby byl reprezentativní Metody výběru: Náhodný výběr- vyberu nahodile tzv. všechny prvky mají stejnou pravděpodobnost, že se dostanou do náhodného výběruKvótní výběr- výběr podle určitého kritéria (věk, pohlaví, vzdělání)Anketa-dobrovolný výběr, dotazníky někde umístím (internet, noviny) lidé mohou, ale nemusí odpovědět Dotazování může být: Ústní- osobně z očí do očí, mohu vysvětlit, když nerozumí, ale časově náročnéPísemné- novinyTelefonické- rychlejší, přímá komunikace, ale účinnost nepříliš veliká Pravidla jak se ptáme: Nejdříve se představím a uvedu cíl našeho výzkumuVhodné je lidi motivovat k vyplnění - malý dárek, slosováníOtázek ani moc ani málo (neunavit ale něco se dozvědět)Nakonec klademe ty otázky, nad kterými musí uvažovat Formy otázek: Otevřená- řekne svůj názorPolootevřená- výběr možnostíUzavřená- ano x ne Ptáme se jednoduše u některých věcí zaobleně, slovník srozumitelný, neměl by vyvolat pocit neodbornostiNeptám se na věci, u kterých předpokládám odpověďNeptám se podmiňovacím způsobemNepoužívám slova, kterým by nerozuměliNakonec poděkuji Plán marketingového výzkumu Definice problémů- přesné vymezení toho, co budeme zkoumat a na co hledáme odpovědi Sestavení plánu výzkumu Metoda Typy údajů -jaké informace potřebujeme Sekundární informace - ty, které se už někde nachází Výhoda - časově nenáročné a méně nákladné Nevýhoda - informace sbírány za jiným účelem a musíme je přepracovat Primární informace - ještě nikde nejsou, musíme je teprve získat Výhoda - sbíráme je k přesně k stanovenému problému Nevýhoda - časově náročnější a nákladnější Rozpočet na marketingový výzkum Stanovení časového harmonogramu Kontrola výsledků Sběr informací- samotný sběr informací v terénu (časově nejnáročnější úsek v marketingovém výzkumu) Zpracování a analýza informací Prezentace výsledků- seznámení žadatele výzkumu s dosaženými výsledky a doporučeními Odpisy Odpis =peněžní vyjádření opotřebení DM Oprávky – součet odpisů za celou dobu užívání Odečteme-li oprávky od pořizovací ceny DM zjištěna zůstatková cena Druhy: Účetní Stanoví se podle vnitřní směrnice (odpisový plán)Odpovídají skutečnému opotřebení DMJejich výši určuje podnik a ovlivňuje HV Daňové Vypočítávají se jednotně podle zákona o daních z příjmuZjišťují se mimo soustavu účetních zápisůOvlivňují základ daně z příjmu Způsoby odepisování: Odpis rovnoměrný – je stále stejný po celou dobu používání Roční odpis v 1. roce odpisování =vstupní cena x roční odpisová sazba pro 1. rok odpisování Roční odpis v dalších letech =vstupní cenax roční odpisová sazba pro další roky odpisování Odpis zrychlený – odpisy jsou v prvních letech vyšší a pak se snižují Odpis v 1. roce odpisování =vstupní cena Koeficient pro zrychlené odpis. pro 1.rok Odpis v dalších letech =zůstatková cena x 2 koeficient pro zrychl. – počet let po které byl odpis.v dalších letech majetek již odpisován Postup při odpisování Zatřídění majetku do odpisové skupiny (udává nám, kolik let se majetek bude odpisovat), se provádí podle přílohy zákona o dani z příjmuFirma si zvolí podle svých podmínek způsob odpisování, zvolený způsob odpisování nelze změnitVlastní výpočet Odpisové skupiny Odpisová skupina Doba odpisování Příklady 1 3 Kancelářské stroje a počítače, televizní kamery 2 5 Nákladní automobily, rozhlasové a televizní přijímače 3 10 Klimatizační zařízení, kotle pro ústřední vytápění, jeřáby 4 20 Budovy ze dřeva a plastů, oplocení budov a inženýrských staveb

Témata, do kterých materiál patří