Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25.Inventarizace, integrace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Inventarizace invetarizace = ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví odpovídá skutečnosti k určitému dni. inventarizaci zajišťuje inventarizační komise, jejíž členy jmenuje ředitel podniku; ve větších jednotkách se zřizuje hlavní inventarizační komise pro řízení a provedení inventarizace a dílčí inventarizační komise pro určité skupiny majetku a závazků; dílčí komise má minimálně 2 členy účetní jednotka si sama sestavuje vnitřní směrnice pro inventarizaci, která upravuje práci inventarizačních komisí Postup inventarizace: 1. inventura = zjišťování skutečného stavu; pro každou položku majetku a závazků se vyhotovuje inventurní soupis fyzická – provádí se u majetku hmotné povahy (materiál, peníze) přepočítáním, měřením, váženímdokladová – zejména u pohledávek, závazků, BÚ; skutečný stav se ověřuje písemným potvrzením od dodavatelů nebo odběratelů, banka zasílá závěrečný výpis z BÚ 2. porovnání účetního stavu se stavem skutečným zjištěným inventurou – výsledkem je: shoda – nejlepší; stavy se rovnajípřebytek – skutečný stav je větší než účetnímanko (schodek – v pokladně a u cenin) – účetní stav je větší než skutečný; může být zaviněné, nezaviněné, do normy a nad normu; za manko se nepovazují přirozené úbytky zásob (vznikají např. rozprášením, vysycháním) – podnik si pro ně stanoví normy přirozených úbytků ve své vnitřní účetní směrnici 3. určení příčin inventarizačního rozdílu – např. přirozený úbytek, chybné účtování, početní chyby, rozkrádání aj. 4. zjištění odpovědných osob za inventarizační rozdíl – např. skladník za manko materiálu, pokladník za schodek pokladní hotovosti, neznámý pachatel za odcizené výrobky 5. stanovení způsobu vypořádání – např. předepsání manka skladníkovi nebo pokladníkovi, zahrnutí přebytku do mimořádných výnosů; opravujeme vždy účetní stav, ne skutečnost 6. posouzení ocenění majetku v účetnictví s jeho tržní cenou, aby byla respektována zásada opatrnosti; je třeba rozhodnout, zda nižší ocenění majetku má dočasný nebo trvalý charakter; po rozhodnutí se podá návrh na dočasné nebo trvalé snížení hodnoty příslušné složky majetku⇒ škoda nebo opravná položka Základní pojmy: inventura – slouží ke zjištění skutečného stavu aktiv a pasiv k určitému časovému okamžiku inventurní soupis – zapisují se do něj údaje zjištěné fyzickou inventurou; majetek se uvádí ve hmotných jednotkách a v peněžním vyjádření; podepisují ho osoby, které inventuru prováděly; uschovává se po dobu pěti let po roce, kterého se týkají inventarizační zápis – představuje zakončení inventarizačních prací;u pokladní hotovosti je to zápis o pokladním skontru; obsahuje údaje o komisi, datum zahájení a ukončení inventarizace, podpis, atd.; jako přílohy jsou inventurní soupisy druhy inventarizací podle periodicity: 1. řádná inventarizace: periodická – provádí se pravidelně k určitému dni (např. k datu účetní závěrky – 31.12.) u všech druhů zásob v příslušném skladu najednou; fyzickou inventuru je možné provést v průběhu 4 měsíců před nebo v prvním měsíci po ukončení účetního období průběžná – provádí se postupně během účetního období u jednotlivých položek zásob materiálu v rámci téhož skladu k různým dnům v rámci jednotlivých měsíců; nevyžaduje přerušení práce ve skladech 2. mimořádná inventarizace – provádí se v mimořádných případech (např. při organizačních změnách, po živelné pohromě, při změně odpovědného zaměstnance) podle rozsahu: úplná – týká se všech složek majetku a závazkůdílčí – týká se jen některých složek majetku a závazků (inventar.pokladny) lhůty inventarizací peněžní prostředky v hotovosti – nejméně 1× do roka hmotný majetek – lhůta může být delší než 1 rok, ale nesmí překročit 2 roky majetek a závazky – 1× za rok vedení účetní jednotky však může stanovit inventarizaci u některých složek materiálu častěji Inventarizace vybraných složek majetku: Inventarizace pokladní hotovosti provádí se fyzická inventura případný inventarizační rozdíl může být: pokladní schodek nebo pokladní přebytek o provedené inventarizaci se vyhotoví zápis o pokladním skontru účtování: přebytek 211/668 manko 569/211 + předpis schodku pokladníkovi k náhradě 335/668 Inventarizace cenin provádí se fyzická inventura účtování: přebytek 213/668 manko 569/213 Inventarizace materiálových zásob provádí se fyzická inventura; inventarizace řádná a mimořádná manko – člení se na zaviněná a nezviněná, na ztráty v rámci norem přirozených úbytků (úbytkům nelze zabránit – vznikají působením vnějších vlivů nebo při manipulaci se zásobami – př.: vysychání, rozprášení, odpařování) a manko nad normu účtování: manko do normy, nezaviněné 501/112 manko nad normu, zaviněné 549/112 předpis náhrady za manka odpovědné osobě 335/648 úhrada náhrady 2211,221,331(srážkou ze mzdy)/335 přebytek účtování: přebytek nevysvětlitelného původu 112/648 přebytek v důsledku chybného účtováni 112/501 Inventarizace zásob vlastní výroby účtování: manko 549/12. A) Integrace Rozumíme jí dohody států o úzké ekonomické spolupráci, vznik mezistátních seskupení, propojení ekonomik. = proces odstraňování překážek v mezinárodním obchodě = spolupráce v hospodářské, celní, finanční a obchodní politice Ochranářská opatření – z důvodu ochrany domácích producentů, pracovních míst: * Clo - poplatek při dovozu zboží, zvyšuje jeho cenu * Kvóty - množstevní limity na dovoz určitého zboží * Devalvace (snížení hodnoty vlastní měny)- zdražuje dovoz a zlevňuje vývoz * Legislativní překážky - neuznávání certifikátu o spolehlivosti, zdravotní nezávadnosti ze země původu * Embargo - zákaz dovozu nebo vývozu určitého zboží z politických nebo bezpečnostních důvodů (zbraně, jaderný materiál, politické tiskoviny) Výhody ekonomické integrace * Stát nemůže být soběstačný, pokud chce mít rozvinutou ekonomiku: výměna technologií, dovoz strategických surovin * Masová, sériová výroba je levnější: vyrábět ve velkém a prodávat na co nejvíce trzích tentýž výrobek * Ekonomická provázanost mezi státy snižuje nebezpečí války mezi nimi * Odstraňují se obchodně-politické

Témata, do kterých materiál patří