Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářská politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19.HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA úloha státu v tržní ekonomice funkce státu hospodářská politika státu - pojem, cíle, subjekty - zahraniční obchodní politika Evropská unie Úloha státu v tržní ekonomice V tržní ekonomice reguluje množství vyráběného, a tím spotřebovávaného zboží v celém NHtržní mechanizmus. Zákony trhu: zákon poptávky – s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží zákon nabídky – s rostoucí cenou roste i nabídka zboží Převyšuje-li poptávka nabídku, cena stoupá a naopak, převyšuje-li nabídka poptávku, cena klesá. Obr. Interakce nabídky a poptávky Tržní rovnováha – takový stav na trhu, kdy nabídka a poptávka po určitém statku nebo službě jsou vyrovnané, tj. všechno nabízené zboží bude koupeno - rovnovážná cena - cena, při které se vyrovná nabídka a poptávka - při této ceně poptáváno i nabízeno stejné množství - rovnovážné množství - množství, při kterém se vyrovná nabídka a poptávka - při tomto množství poptáváno i nabízeno zboží za stejnou cenu Protožestav dokonalé konkurence (tj. rovné podmínky přístupu na trh těch, kteří nabízejí zboží - žádné výsadní postavení vůči ostatním, a také rovné podmínky přístupu na trh nakupujících – nerozlišují značky, nejsou ovlivňováni reklamou a reklamními akcemi) je v praxi téměřnedosažitelný a dochází k selhání trhu, jsounutné zásahy státu do ekonomiky. Důvody selhání trhu: Vznikmonopolů, resp. zneužití výsadního postavení při stanovení cen, Zneužití výsadního postavení je trestné, např. monopolně vysoká cena. Stát v zákonech specifikuje, co je trestné. Výsadní postavení existuje i na straně poptávky – tzv.monopsony –u strategického zboží (zbraně hromadného ničení, speciální technologie…) je výhradním nakupujícím stát. Nutnostpřerozdělování - část obyvatelstva (děti, starci, nemocní) se nemůže účastnit hospodářského procesu Existenceveřejných statků aby jejich pořizování a správu zajišťoval soukromý sektor na základě zákonů trhu Externality trhu- vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neúčastní negativní externality - špatný vliv výrobců na životní prostředí, řešení formou penále pozitivní externality – podnikáním v určité oblasti mohou např. růst ceny pozemků třetích osob Funkce státu Zabezpečení vnitřního pořádku a bezpečnosti země –uvnitř země jde o dobré fungování policie, navenek je bezpečnost zajišťována armádou a spojeneckými dohodami v rámci NATO Tvorba právního systému– stát (parlament)vytváří právní normy– stát (soudy) zajišťujedodržování práva Úkolem státu je omezovat stínovou ekonomiku, tzn. takové činnosti, které nejsou přihlášeny ke zdanění – šedá ekonomika (neetická – úplatky, práce na černo, nepřiznávání příjmů), černá ekonomika (porušení zákona – drogy, prostituce, podvody), následně je úkolem bránit legalizaci příjmů z černé ekonomiky - opatření proti praní špinavých peněz. Funkce sociální– poskytujeveřejné statky– státní instituce zajišťujípřerozdělování– řeší– stanovení minimální mzdy a min. mzdových tarifů, regulace cen Funkce hospodářská– působení na stabilní hospodářský vývoj (viz dále) -hospodářská politika hlídá dohody podniků vedoucí k dominantnímu postavení, dohody o cenách – podpora rozvoje důležitých odvětví a regionů - programy podpory, investiční pobídky směřované na podporu vstupu zahraničního kapitálu – podpora zahraničního obchodu - cla, mezinárodní dohody, odstraňování rizik v ZO Hospodářská politika – pojem, cíl, subjekty Hospodářská politika je souhrn opatření státu, kterými uskutečňuje svou hospodářskou a sociální funkci Je to souhrn opatření státu, jimiž působí na ekonomiku s cílem dosáhnout ekonomických cílů Ekonomika a politika spolu úzce souvisí – hospodářská politika je ovlivňována vládnoucí politickou stranou, není neměnná – musí reagovat na vývoj našeho i světového hospodářství. Cíl hospodářské politiky –dosáhnout harmonického a stabilního rozvoje společnosti: uspokojivé tempo růstu ekonomiky cenová stabilita = nízká inflace plná zaměstnanost – míra nezaměstnanosti rovnováha obchodní a platební bilance Protože nelze dosáhnout pozitivního vývoje všech 4 ukazatelů, vyvinuly setypy hospodářské politiky, které zdůrazňují některé tyto ukazatele. Nejtypičtější jsou: -konzervativní typ nástroj využívá měnovou politiku (= monetární politika) -keynesiánský typ přiměřená nezaměstnanost, hl. nástroj - státní rozpočet (fiskální politika) -neokeynesiánský typ kombinuje měnovou a fiskální politiku Subjekty hospodářské politiky= státní orgány, které ovlivňují podnikání: 1. Parlament ČR – má moc zákonodárnou, tzn., že přijímá zákony - státní rozpočet, obchodní zákoník, ZP, 2. Vláda hospodářské politiky, jejíž zaměření je dáno tím jaké politické strany jsou v ní zastoupeny 3. Centrální banka (ČNB) – nezávislá instituce, odpovídá za měnovou politiku 4. Krajské úřady ovlivňování podnikání 5. EU -právní normy EU mají přednost před právem členských zemí, mohou mít formu nařízení, směrnice, rozhodnutí či doporučení Hlavní součásti hospodářské politiky: Měnová (monetární) politikaa) vnitřní měnová politika -hlavní cíl - stabilita měny (tzn. nízká inflace)Základní úlohu v oblasti měnové politiky má centrální banka, u nás ČNB – na vládě nezávislá instituce. -expanzivní-restriktivníúrokových sazeb) → méně prostředků na investování, snížení výroby, snížení HDP, což vyvolá zvýšení nezaměstnanosti, ale dojde ke snížení inflace Používá tyto nástroje: operace na volném trhu – nejdůležitější nástroj CB - centrální banka prodává a nakupuje cenné papíry, obvykle státní dluhopisy, nejvýznamnějším nástrojem jsourepo operace (banky si ukládají nejčastěji na 14 dní u ČNB své prostředky proti CP, úročí serepo sazbou) Pokud CB chce stáhnout peníze z oběhu, zvýší repo sazbu. KB pak ukládají své prostředky u CB, čímž se stahují peníze z oběhu. Pokud CB chce zvýšit množství peněz v oběhu, sníží repo sazbu. KB pak méně ukládají své prostředky u CB a používají je k úvěrování a jiným obchodům. povinné minimální rezervy, které musí mít u ČNB uloženy komerční banky Zvýšení rezerv znamená menší množství prostředků KB pro úvěrov

Témata, do kterých materiál patří