Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mezinárodní trh peněz

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. Mezinárodní trh peněz Národní ekonomiky se nevyvíjejí jako uzavřené, vzájemně izolované systémy. Jsou vzájemně propojeny různými formami ekonomických vztahů a s rozvojem národních ekonomik se intenzita mezinárodních ekonomických vazeb prohlubuje. Pohyb produkce, služeb i výrobních faktorů přes hranice země vyvolává potřebu existence a zdokonalování systému mezinárodních plateb.Jako peněžní prostředky slouží v dnešních podmínkách při mezinárodních transakcích zpravidla národní měny. Funkci mezinárodních peněz nemůže pochopitelně vykonávat kterákoliv národní měna. Předpokladem je nejen existence měny, ale také ochota uznat ji jako platební prostředek a přijímat ji zahraničními subjekty. Vztahy mezi měnami se utvářejí na mezinárodním trhu peněz. Jednotlivé měny jsou zastoupenyvalutami(mají podobu hotovostních peněz) nebodevizami(pohledávky znějící na cizí měnu a v cizí měně splatné). Měnové kurzy Měnovým kurzem rozumíme cenu jedné měny vyjádřenou v jiné měně. Tento poměr může být vyjádřen dvěma základními způsoby(jednotka jedné či druhé měny je vzata za základ směnné relace). Jelikož i měnový kurs je cenou, je za základní formu(přímý kurzovní záznam) považována relace: jednotka cizí měny = x Kč Mechanizmus utváření měnového kurzu(ceny( je obdobný, jako u každého jiného zboží, tedy na základě vztahu nabídky a poptávky. Měnový kurz Kde S představuje nabídku marek a D je poptávka po markách. Na svislé ose jsou Kč, kterými se marka oceňuje. Průsečík obou křivek vyjadřuje rovnovážný stav trhu marek. Kde se nalézá rovnovážná cena(kurz), závisí na tvarech nabídkové a poptávkové křivky, případně změnách, kterým podléhají. Pokud jde o pojetí rovnovážného kurzu, můžeme se v ekonomické literatuře setkal i s koncepcí, kdykurz je odvozován od měnové parity. V tomto případě se jedná o úředně stanovený směnný poměr mezi měnami. Měnová parita byla v případě měn založených na zlatém obsahu odvozována od tohoto zlatého obsahu. Jestliže jednotka měny A měla stanoven zlatý obsah např.1 g(a ten také v oběhu zastupovala), zatímco měna B měla zlatý obsah 0,75 g v jednotce, pak měnová parita byla vyjádřena poměrem: 3 A = 4 B Obdobně je postupováno v současnosti i při odvozování měnového kurzu od tzv.parity kupní síly. Kurs je odvozován na základě srovnání kupních sil obou měn. Srovnání se provádí prostřednictvím stejného souboru zboží, které se ocení cenami v obou národních ekonomikách. Označíme-liqnmnožstvím n-tého zboží ve zvoleném souboru apnje cena n-tého zboží, můžeme kurz parity kupní síly zapsat ve tvaru: pnA* qn r = ------------ pnB * qn kdepnAjsou ceny v zemi A,pnBpak ceny v zemi B. V čitateli je zachyceno ocenění souboru v zemi A, ve jmenovateli ocenění v zemi B. Jsou to ocenění téhož souboru v národních měnách, jedná se tedy o poměr národních měn.Jestliže poměr dosahuje např.hodnotu 1,7, platí, že kurz je: 1 B = 1,7 A neboť kupní síla 1B a 1,7A je stejná. Teorie parity kupní síly obsahuje tvrzení, že se měnové(devizové( kurzy vyrovnávají tak, aby odrážely změny v cenové hladině obou zemí. Jestliže se cenová hladina v zemi A zvýší o 10% v porovnání s cenovou hladinou země B, znamená to, že se měna země B o 10% zhodnotí. Změny měnového kurzu Oběcně můžeme konstatovat, že změna kurzu je vyvolána změnou vztahu mezi nabídkou měny a poptávkou po měně. Každázměna kurzu znamená, že dochází ke zhodnocení(apreciaci)jedné měny vůči druhé měně, přičemž tato se naopak ve vztahu k první měně znehodnocuje(depreciace). Apreciace marky Cenová hladina a její pohyb je jedním z faktorů ovlivňujících měnový kurz. Působí i faktory další, neboť měnový kurz je výslednicí vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Faktory ovlivňující nabídku měny či poptávku po měně mohou ovlivnit i měnový kurz. Z krátkodobého hlediska jsou měnové kurzy ovlivňovány vývojem nabídky a poptávky po domácích aktivech, což bezprostředně souvisí s vývojem reálných úrokových měr. Důležitým faktorem je také vývoj zahraničního obchodu. devizový kurz cenaa vA cenaa vB cenab vA cenab vB 0,2A = 1B 200 1000 24 120 0,33A = 1B 200 600 40 120 Vidíme, žeapreciace měny slevňuje zahraniční zboží do země dovážené(cena výrobku země A klesne na trzích země B na 600 měnových jednotek B). Naopakdepreciace domácí měny slevňuje domácí produkci v zahraničí. Růst exportů země A do země B vyvolává tlak na zvyšování poptávky po měně země A, tedy tlak na její apreciaci. Bezprostřední vliv na měnový kurs vykazujeinflační znehodnocování měny, přičemž platí, že měna postižená vyšší mírou inflace se ve vztahu k jiným měnám znehodnocuje. Vývoj měnového kursu je i vlivem stavuplatební bilance. Je to účetní systém zaznamenávající všechny transakce, které realizují domácí subjekty se zahraničím, v průběhu sledovaného období. Měnový kurs je především ovlivňován vývojem produktivity ekonomiky. Směnitelné měny(jsou předmětem koupě a prodeje na devizových trzích) využívají systémupružných kurzů. Kurzy měn nesměnitelných se nevytváří na devizových trzích a budeme je charakterizovat jakokurzy nepružné. Kurzy pružné existují v různých variantách, základní jsou: 1.kurzy volně pohyblivé(floating), jedná se o systém volných kursů, pohybujících se na základě vývoje nabídky a poptávky bez státní intervence. 2.řízený floating je systém, který je založen na intervencích na devizových trzích. 3.fixní kurzy(pevné), představuje běžně užívanou soustavu, ve které je pohyb kurzů povolen v rámci stanovených hranic pásma dohodnutého mezinárodního obchodu. Jedná se o limitovanou pružnost. Centrální banka zabezpečuje intervencemi na devizových trzích(npř. nakupuje nadbytečné devizy, čímž snižuje jejich nabídku a zvyšuje své devizové rezervi atd.), aby se kurs pohyboval v rámci stanoveného pásma. Uvedený systém je základem mezinárodních měnových systémů, např. Mezinárodního měnového fondu či Evropského měnového fondu. Mezinárodní měnový systém Mezinárodním měnovým systémem rozumíme soustavu pravidel a institucí, pomocí nichž jsou zprostředkovány platby mezi jednotlivými ekonomikami. Vývoj: Do 1.světové války, kd

Témata, do kterých materiál patří