Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. FINANČNÍ TRH Finanční trh = trh se všemi formami peněz, zabezpečuje přesun peněz od těch, kteří je mají těm, kdo je potřebují Peníze = speciální druh zboží, který lze vyměnit za jakýkoliv jiný druh zboží Funkce peněz prostředek směny (peníze zprostředkovávají výměnu zboží za zboží) míra hodnot (peníze slouží k měření hodnot u jinak nepoměřitelných věcí) prostředek akumulace (peníze se dají hromadit; slouží jako měřítko „bohatství“) Formy peněz Mince = kovové peníze; v ČR mají hodnotu 1 – 50 Kč; rozšiřují se, jsou trvanlivější než bankovky, slouží k placení v automatech; euromince jsou od 1 – 2 euro; lícová strana je pro všechny státy stejná a rubovou stranu má každá země vlastní. Bankovky = papírové peníze; hodnota je od 100 – 5 000 Kč, symbolem českých bankovek jsou osobnosti; evropské bankovky – je jich 7 (5 – 500 euro); všechny jsou stejné a jsou na nich Evropské stavby Depozita = peníze v elektronické podobě na účtech bank; jedná se tedy o bezhotovostní peníze (opakem jsou hotovostní peníze = oběživo = mince a bankovky) Cenné papíry = nepovažujeme je za pravé peníze, ale jsou jednoduše směnitelné za ostatní formy peněz Měna= národní forma peněz; v ČR koruna + haléře; v bývalém Rakouskouhersku se platilo Krone; v EMU eura a procenty Oběživo = mince a bankovky v oběhu Valuty = hotovost v cizí měně Devize= cizí měna v bezhotovostní podobě; jsou vždy levnější než valuty, protože jsou u nich nižší transakční náklady Rozdělení finančních trhů: Podle času: peněžní – přerozdělují krátkodobé finanční zdroje (< 1 rok) – např. krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry, krátkodobé devizy (pohledávky v cizí měně), šeky kapitálové – přerozdělují dlouhodobé finanční zdroje (> 1 rok) – např. dlouhodobé termínované vklady, dlouhodobé a střednědobé úvěry, dlouhodobé CP Podle druhu: akciové – trhy s akciemi komoditní – trhy s komoditami devizové – trhy s pohledávkami, CP, komoditami v cizí měně Cenný papír Listina, kterou uplatňujeme určitý nárok vlastníka vůči emitentovi cenných papírů. Musí mít určité náležitosti určené zákonem a můžou být samostatně obchodovatelné. Na CP je vytištěna hodnota (tzv. nominální kurz, ale prodávají se a nakupují za kurz tržní), datum vydání a emitent (Emitovat cenné papíry mohou podniky, banky, města, obce). Trhy cenných papírů: primární – poprvé, nově emitované cp sekundární – již emitované, př.: banky, Burza CP Praha, RM-systém, makléři Druhy cenných papírů: Z hlediska převodu: na majitele – vlastníkem je ten, kdo CP předkládá, snadno obchodovatelný, stát se snaží omezit na jméno – vlastníkem je ten, kdo je uveden na CP, hůře obchodovatelný na řad – vlastníkem je ten, kdo je uveden na CP, označení ,,na řad“, převod rubopisem, hůře obchodovatelný Podle emitenta státní CP – př. státní pokladniční poukázky, povodňové dluhopisy CP veřejných institucí – CP měst a obcí CP obchodních společnosti – a. s., s. r. o., v. o. s., k. s. individuální CP – vymahatelem je FO Podle formy listinné – fyzicky existují, jsou na papíře zaknihované – fyzicky neexistují, jen v elektronické podobě, existují ve středisku CP (v Praze) CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU MAJETKOVÉ představují určitou část majetku, opravňují svého majitele k podílu na řízení, k podílu na zisku a k podílu na likvidačním zůstatku. U akcií má majitel právo podílet se na řízení instituce, která ho vydala. Akcie– představuje podíl na základním akciovém kapitálu Druhy: kmenové = základní, majitel má hlasovací právo na valné hromadě, právo na zisku a právo na likvidačním zůstatku zaměstnanecké (speciální) – na jméno zaměstnance, má motivační funkci, emise max. 5% ZK přednostní (prioritní) – přednostní právo na dividendu, ztráta hlasovacího práva, emise max. ½ ZK Složení akcie: nominální hodnota akcie – jmenovitá – uvedená na akcii tržní – kurzovní – za ni se akcie prodává, nakupuje emisní ážio – rozdíl mezi tržní hodnotou akcie a nominální hodnotou akcie Prostředky vložené do akcií jsou nevratné. Kurz akcie (tržní cena, prodejní cena) na tomto trhu kolísá podle stability společnosti, celkové ekonomické a politické situace. Podílový list – cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající část podílového fondu, vydávají ho podílové fondy (otevřené, uzavřené); shromaždují prostředky od malých vkladatelů, které pak investují, podílník nemá právo podílet se na řízení společnosti, podílové fondy jsou často dceřinými společnostmi bank ÚVĚROVÉ Jsou založeny na vztahu věřitel x dlužník. Na rozdíl od majetkových CP je dána doba splatnosti, odměnou je úrok (předem známe) Obligace (dluhopis) – dlouhodobý CP, vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli (=> vůči tomu, kdo si obligaci koupil). Kurz obligace se udává v % z nominální hodnoty. Obligace se mohou prodávat za nominální hodnotu nebo tržní cenu, vydává je stát, podniky, obce, banky. Emisi obligací povoluje Ministerstvo financí Hypoteční zástavní list– vydává je banka, úzce souvisí s hypotečními úvěry CENNÉ PAPÍRY PENĚŽNÍHO TRHU ŠEK Poukázka na určitou částku, která je na šeku uvedena. Předkladatel obdrží od banky určitou částku, hotově nebo bezhotovostně. Pokud je označen ,,jen k zúčtování“ – částka je převzatá na účet, vyplacena bezhotovostně. Podstatné náležitosti: bezpodmínečný příkaz zaplatit slovo šek v souvislém textu, v jazyce, ve kterém je vystaven jméno toho, kdo má zaplatit – šekovník místo, kde má být zaplaceno komu má být zaplaceno datum a místo vystavení částka podpis výstavce platnost šeku je omezena – v naší zemi se řídíme podle ženevské konvence, která určuje platnost šeku na 8 dní v tuzemsku Rozdělení šeků: Soukromý šek – FO nebo PO, která vlastní účet v bance, vystaví někomu jinému šek. Ten se předkládá v pobočce té banky, kde má výstavce účet. Banka po ověření totožnosti předkladatele nejprve zjistí, zda je šek krytý, a proplatí jej v hotovosti nebo převede příslušnou částku na účet příjemce. Nekrytý šek bývá soudně stíhán. Bankovní šek – vystavuje banka pro jinou banku Použití šeků: k bezhotovostní platbě za zboží, službu,.. k výběru hoto

Témata, do kterých materiál patří