Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Náklady- jsou peněžním vyjádřením spotřeby a opotřebení výrobních faktorů, jde pouze o účetní operaci (neplést !!! výdaje jsou skutečně vydané peníze – již bylo zaplaceno)¨ - vynaložené prostředky do podnikánínástroje k řízení nákladů:technicko-hospodářské normy – vyjadřují nezbytně nutné množství výrobních činitelů vynakládaných na určitou jednoznačně vymezenou jednici výkonu (výrobek nebo služba)kalkulace – slouží ke stanovení nákladů na jednotku výkonurozpočetnictví – slouží ke stanovení budoucích nákladů, výnosů a HV podniku a jeho vnitropodnikových útvarůčlenění nákladů:podle druhu (uce)provozní – náklady vzniklé z provozně-hospodářské činnosti (spotřeba materiálu, elektrické energie, cestovné, nájemné)finanční – jsou náklady vzniklé z finančních činností a investic (úroky z úvěru, kurzovní ztráty)mimořádné – náklady vzniklé z mimořádných událostí (odměny, manka, škody)podle účelupodle útvaru (místa vzniku) – člení se podle vnitropodnikových útvarůpodle výkonů (kalkulační) – nákladypřímése dají stanovit přímo na jednici výkonu,(přímé mzdy, materiál)nákladynepřímé se nedají stanovit přímo na jednici výkonu (opravy…)podle vztahu k probíhajícím procesům z hlediska časuplánované – stanovují se dopředuskutečné – skutečně dosaženémanažerské pojetí nákladůoportunitní náklady (náklady obětovaných příležitostí) – je to částka peněz, kterou jsme obětovali na nejlepší alternativu pro podnik před jinou alternativoupodle vztahu k objemu produkcefixní – stálé, pevné, neměnné –nemění se s objemem produkce (podnik platí ve stejné výši, bez ohledu na objem vyrobené produkce)variabilní –proměnné– mění se v závislosti na objemu produkceFixní nákladyFixní náklady – jsou náklady, které se nemění v závislosti na objemu produkce, firma je platí,i když nevyrábí (odpisy, úroky z úvěru, mzdy, reklama, osvětlení, nájemné…) pokud se mění tak skokem tehdy, pokud chceme vyrábět více, než nám umožňuje stávající výrobní kapacita (nákup nových strojů, pronájem dalších prostorů) CFN – nákladyVariabilní nákladyLineární (45°) variabilní náklady – náklady, které se vyvíjí ve stejném poměru jako objem produkceProgresivní variabilní náklady – jsou náklady, které rostou rychleji než objem produkce, neboť růst objemu produkce vyvolá růst nákladů na jednotku produkce, z růstem objemu produkce roste zmetkovitost => rostou i náklady Degresivní variabilní náklady – jsou náklady, které rostou pomaleji než objem produkce, tím že objem produkce roste, tyto náklady na jednotku produkce klesají př. množstevní slevy CN = FN + VN CN (celkové náklady) NVN (variabilní) FN (fixní) Objem produkce Výnosy- přijaté prostředky z podnikáníčlenění výnosů: (uce)provozní – výnosy získané z provozně-hospodářské činnosti (tržby z prodeje výrobků, služeb, nepotřebných strojů, patentů nebo zásob materiálu)finanční – jsou výnosy získané z finančních činností a investic (tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky, kurzové zisky)mimořádné – výnosy získané z mimořádných činností (náhrada škody, prodej odepsaných strojů) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PODNIKU (HV)- HV = rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými výnosy podniku- je základním ukazatelem efektivnosti činnosti podniku, ve kterém se odráží úroveň všech podnikových činností- ukazuje, jak podnik hospodařil za určité obdobíHV může nabývat těchto hodnot:výnosy < náklady = Ztráta výnosy > náklady = zisknáklady = výnosy = 0přehled o nákladech a výnosech najdeme ve „Výkazu zisku a ztrát“druhy HV:provozní HV – provozní výnosy porovnáme s provozními nákladyfinanční HV – finanční výnosy porovnáme s finančními nákladymimořádný – mimořádné výnosy porovnáme s mimořádnými náklady Schéma výpočtu HV Zisk- základní cíl podnikánífunkce zisku:motivační – je motivem pro podnikáníkriteriální – je základním kritériem pro rozhodování o všech ekonomických otázkách podnikurozdělovací – je základem rozdělování čistých důchodů mezi podnik a státrozvojová – je hlavním zdrojem tvorby zdrojů pro další rozvoj podnikutypy zisku:účetní zisk – slouží jako forma HV v účetnictví, jeho pravidla a tvorbu upravují předpisy o účetnictvídaňový zisk – je základem pro výpočet daně z příjmu fyzické nebo právnické osoby, jeho pravidla upravují daňové zákony Rozdělení zisku - ještě do posledního dne loňského roku byl povinný min. rezervní fond, již už povinný není - použití: úhrada ztráty - rozdělení zisku mezi společníky - ostatní fondy (fond kulturních a sociálních potřeb) – je povinný, tvoří se 1% z příjmů, většinou slouží na krytí sociálních a kulturních potřeb, většinou se použije jako příspěvek na stravování - dá se použít na zvýšení ZK - může zůstat nerozdělený Způsoby zvyšování zisku - zisk = V-N a) zvyšování výnosů – tržeb Jak? – zvyšování ceny, pozor na cenovou pružnost (s vysokou cenou začne klesat poptávka a tržby se mohou snížit) - snažíme se prodat větší množství - nejlépe oboje dohromady, často to ale není možné b) snižování nákladů Jak? – záleží na typu nákladů (př. nákup levnějšího materiálu, co nejlepší využití materiálu s minimem odpadu, snižování zmetkovitosti) - mzdové náklady (př. nejlépe růstem produktivity práce (ovlivňuje ji kvalifikace zam-ců), za stejnou dobu se vyrobí více; dále snižování mezd/platů, propouštění Tvorba rezerv Rezervy: Cizí zdroj (v pasivech)Představují zdroje na krytí v budoucnu očekávaných výdajůPři tvorbě je znám jejich účel, zatímco hodnotová výše a období, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje Zákonné rezervy: Podniky vytvářejí na rizika, ztráty v případech stanovených zákonem o rezerváchNejčastějším případem je rezerva na opravy hmotného majetkuMůžeme vytvořit, pokud doba odpisování daného majetku je 6 a více let (ne na majetek zařazený ve skupinách 1 a 1a) Výše rezervy: Rozpočtované náklady na opravy / počet let do předpokládaného zahájení opravy Zákon stanoví: Minimální tvorbu rezervyMaximální tvorbu rezervy ( podle jednotlivých skupin 2. sk. – 3 roky, 3. sk. – 6 let, 4. sk. – 8 let, 5. a 6. sk. – 10 let) Ostatní: Tvorba upravena vnitřním předpisem

Témata, do kterých materiál patří