Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. MO - Občanská zákonik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanské právo

(absolutní majetková práva a právo dědické)

občanské právo

 • souhrn soukromoprávních ustanovení, které upravují osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti FO a PO

zásady:

 • právo na ochranu života, zdraví a svobody, cti, důstojnosti, soukromí

 • ochrana rodiny, rodičovství, manželství

 • ochrana vlastnického práva

 • důsledná péče a plnění uzavření smluv

 • nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět neodůvodněnou újmu

 • daný slib zavazuje

 • nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží

 • občanskoprávní ustanovení jsou většinou podpůrná, vyskytují se i normy donucující

 • Hlavní pramen občanského (soukromého) práva je Občanský zákoník

 • Nejobsáhlejší zákon v českém právním řádu, obsahuje 3081 paragrafů

 • rozděluje se do pěti částí, části se dále rozdělují na hlavy, každá hlava je složena z dílů a dále ještě oddílů a pododdílů

 1. Obecná část

 2. Rodinné právo

 3. Absolutní majetková práva

 4. Relativní majetková práva

 5. Ustanovení společná, přechodná, závěrečná

 • Občanský zákoník nabyl účinnosti 1. 1. 2014

Občanská zákoník – občanské právo je v souladu se směrnicemi EU. Došlo ke sloučení velkého množství dosavadních soukromoprávních předpisů, zvětšuje se odvětví občanského práva. Přechází do něj dosud samostatná odvětví práva rodinného a obchodního.

Majetková práva

rozdělení:

Absolutní majetková práva

 • působí všeobecně vůči každé osobě

 • vlastnictví = vlastník má nad majetkem absolutní moc (ostatní nesmí zasahovat do tohoto absolutního práva)

Relativní majetková práva

 • uplatňují se v závazkových vztazích, ve kterých je určitá osoba oprávněná žádat splnění povinností jiné osoby

 • oprávnění se nazývá pohledávka – oprávněná osoba je věřitel, povinnost je dluh (závazek) a povinná osoba je dlužník

 • předmětem majetkových vztahů jsou věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty

 • majetek osoby jsou hmotné věci, které má ve vlastnictví, majetková práva k nehmotným věcem a pohledávky

 • věci hmotné – prostorové vymezené poznatelné celky světa, které nás obklopují

 • věci movité a nemovité

  • věci spotřebitelné a opotřebitelné

  • věci zastupitelné (hromadné) a nezastupitelné (individuálně určené)

  • věci dělitelné a nedělitelné

  • věci hlavní a její součásti nebo příslušenství

 • nehmotné věci – nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení, jsou to především produkty myšlení (vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, kno – how)

 • nehmotné věci mají také majetkovou podob

 • nehmotnými věcmi jsou i pohledávky nebo práva vyplývající z používaných ochranných známek

Absolutní majetková práva - vztahují se k věcem vlastním a k věcem cizím

Věcná práva k věcem vlastním

Vlastnictví – právo vlastnické – nejvýznamnější je absolutní právo, ochraňuje ho Ústava ČR, platí, že vlastník smí se svými věcmi v mezích práva libovolně nakládat

Témata, do kterých materiál patří