Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. MO - Občanská zákonik

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanské právo (absolutní majetková práva a právo dědické) občanské právo souhrn soukromoprávních ustanovení, které upravují osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti FO a PO zásady: právo na ochranu života, zdraví a svobody, cti, důstojnosti, soukromí ochrana rodiny, rodičovství, manželství ochrana vlastnického práva důsledná péče a plnění uzavření smluv nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět neodůvodněnou újmu daný slib zavazuje nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží občanskoprávní ustanovení jsou většinou podpůrná, vyskytují se i normy donucující Hlavní pramen občanského (soukromého) práva jeObčanský zákoník Nejobsáhlejší zákon v českém právním řádu, obsahuje 3081 paragrafůrozděluje se do pěti částí, části se dále rozdělují na hlavy, každá hlava je složena z dílů a dále ještě oddílů a pododdílůObecná částRodinné právoAbsolutní majetková právaRelativní majetková právaUstanovení společná, přechodná, závěrečná Občanský zákoník nabyl účinnosti 1. 1. 2014 Občanská zákoník – občanské právo je v souladu se směrnicemi EU. Došlo ke sloučení velkého množství dosavadních soukromoprávních předpisů, zvětšuje se odvětví občanského práva. Přechází do něj dosud samostatná odvětví práva rodinného a obchodního. Majetková práva rozdělení: Absolutní majetková práva působí všeobecně vůči každé osoběvlastnictví= vlastník má nad majetkem absolutní moc (ostatní nesmí zasahovat do tohoto absolutního práva) Relativní majetková práva uplatňují se v závazkových vztazích, ve kterých je určitá osoba oprávněná žádat splnění povinností jiné osobyoprávnění se nazývá pohledávka – oprávněná osoba je věřitel, povinnost je dluh (závazek) a povinná osoba je dlužníkpředmětem majetkových vztahů jsou věci, práva nebo jiné majetkové hodnotymajetek osoby jsou hmotné věci, které má ve vlastnictví, majetková práva k nehmotným věcem a pohledávkyvěci hmotné – prostorové vymezené poznatelné celky světa, které nás obklopujívěci movité a nemovité věci spotřebitelné a opotřebitelné věci zastupitelné (hromadné) a nezastupitelné (individuálně určené) věci dělitelné a nedělitelné věci hlavní a její součásti nebo příslušenstvínehmotné věci – nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení, jsou to především produkty myšlení (vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, kno – how)nehmotné věci mají také majetkovou podobnehmotnými věcmi jsou i pohledávky nebo práva vyplývající z používaných ochranných známek Absolutní majetková práva -vztahují se k věcem vlastním a k věcem cizím Věcná práva k věcem vlastním Vlastnictví– právo vlastnické – nejvýznamnější je absolutní právo, ochraňuje ho Ústava ČR, platí, že vlastník smí se svými věcmi v mezích práva libovolně nakládat mohu se domáhat k vydání věci potom, kdo mi ji právem zadržuje Omezení vlastnického práva ustanovují normy tzv. sousedského práva. Musíme dbát, abychom nad míru přiměřenou poměrům neobtěžovali sousedy hlukem, prachem, zápachem apod. Vlastník pozemku může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemku (platí pro stromy dorůstající výšky přesahující 4 m jako minimální vzdálenost od hranice 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Neučiní – li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused ve vhodné době odstranit větve a kořeny stromu přesahující na jeho pozemek. Plody spadlé ze stromu a keřů na sousední pozemek patří vlastníkovi sousedního pozemku. Pozemek nesmí být upravován tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou oporu. Vlastník pozemku má právo požadovat takové úpravy, aby ze sousední stavby nestékala voda nebo nepadal sníh, led na jeho pozemek. Přirozené nebo umělé zahrady mezi sousedícími pozemky jsou společné. Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi, aby svůj pozemek oplotil. Jestliže na nemovité věci nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může její vlastník žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva je přípustné na základě veřejného zájmu a záleží za to vlastníkovi náhrada Vlastnictví senabývá smlouvou, dědictvím, rozhodnutím státního orgánu Smlouva o převodu nemovitosti musí být písemná a vlastnictví přechází z jednoho majitele na druhého vkladem do katastru nemovitostí Spoluvlastnictví věc je ve vlastnictví dvou nebo více osobspoluvlastnictví vznikána základě smlouvy o koupi, darováním či dědictvímkaždý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu a může, sním nakládat podle své vůle. Při rozhodování o správě společné věci mají hlasy společníků váhu podle velikosti jejich podílu. Držba jedná se o faktické ovládání věci,držitel tuto věc ovládá pro sebe proto, že k ní má vlastnické právo. V tom případě oprávnění držet ji je zahrnuto v rozsahu jeho vlastnického práva. Nebo držitel není vlastníkem, ale nakládá s věcí, jako by mu patřila. V tom případě jeho držba je buďoprávněná (poctivá),neoprávněná (nepoctivá). Kdo věc drží na základě právního důvodu, je oprávněný držitel (např. vlastník nebo dědic), kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává je poctivý držitel. Poctivý držitel nabývá k věci vlastnické právo vydržením, tj. dlouhodobou nepřetržitou poctivou držbou. Umovitých věcí je vydržecí doba 3 roky u nemovitostí 10 let.Neoprávněným držitelem je ten, kdo drží věc nepoctivě, protože ví nebo mu musí být z okolností známo, že k věci žádné právo nemá Právo duševního vlastnictví v právní teorii se jedná o vztah k nehmotným produktům duševní práce, které mají majetkovou hodnotuJeho hlavním pramenem je zákon o právu autorském. Podle něj mají autoři děl literárních, vědeckých a uměleckých právo na ochranu svého autorství. Mají výlučné právo s dílem nakládat, rozhodnout o jeho uveřejnění, udílet souhlas k jeho užití a mají právo na uveřejnění, udílet souhlas k jeho užití a mají právo na odměnu za tvůrčí práci. Právo na ochra

Témata, do kterých materiál patří