Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. ZÁSOBY (1)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. ZÁSOBY Jedná se o nejhlavnější složku oběžného majetku Váží na sebe krátkodobě kapitál, proto se jim říká „mrtvé peníze“ Zapojují se do koloběhu majetku, proto jsou pro podnik velmi důležité Do podniku byly dovezeny za účelem zpracování, vlastní potřeby anebo s cílem je dále prodávat Zasahují do logistiky velmi citelně, a proto je jim věnována náležitá péče Zásoby se dělí do 2 skupin: Nakupované Materiál (suroviny) – celý přechází do nové produkce a tvoří podstatu výrobku Pomocné látky – také přecházejí do nových výrobků, ale netvoří její podstatu Provozní látky – slouží k plynulému zajištění výroby Obaly – tyto slouží k ochraně výrobků, usnadňují manipulaci a využívají se k reklamě; dělí se na vratné a nevratné Náhradní díly – slouží k zprovoznění majetku anebo jeho uvedení do provozu schopného stavu Drobný hmotný majetek, jehož vstupní cena je nižší než 40.000kč, ale provozně technické funkce jsou na delší dobu než 1 rok Zboží – což je produkt jiných výrobců, které podnik nakoupil a prodává jej dále bez nějaké další manipulace Vytvořené vlastní činností Polotovary vlastní výroby – prošly několika fázemi výroby a lze je použít jak ke kompletaci, tak k prodeji Nedokončená výroba – také již prošly několika fázemi výroby, nejsou již ani surovinami ani finálním výrobkem a nelze je samostatně prodávat Hotové výrobky – ty jsou jasné Chovná zvířata ve výkrmně – ne základní stádo Další dělení zásob Pojistné – označuje se také jako pohotovostní zásoba. Je to počet dní, po který by měl podnik vydržet v případě výpadku, či zpoždění dodávky Technologické – vyjadřují počet dní, které jsou zapotřebí pro úpravu a následné použití Běžné/ provozní Pořizování zásob Zásoby nakupované / Dodavatelské a nákupem – oceňujeme cenoupořizovací, což je cena pořízení (ta, kterou už jsme zaplatili prodejcům)(smlouva, objednávka, faktura a sklad) Vytvořené vlastní činností –používáme cenu vlastních nákladů, což jsou finančně vyjádřené spotřeby přímých mezd a přímého materiálu (účtujeme v cenách růstových) Nabytí na základě právní skutečnosti –(dědictví, dar, vklad do podnikání) Novým zjištěním – (přiinventarizaci, chybné zaúčtování) oceňujeme cennoureprodukční, což je cena stanovena kvalifikovaným odhadem (soudní znalec) Oceňování zásob Při pořizování: Zásoby nakupované oceňujemeCENOU POŘIZOVACÍ (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související) S ODCHYLKOU – nakupujeme od více dodavatelů a cena se mírně liší (např. kg mouky 9,9 druhý den 8,9) – na konci určitého období (měsíc) se odchylky sečtou U zásob vytvořených vlastní činností používámeVLASTNÍ NÁKLADY Přinabití zásob oceňujemena základě právní skutečnosti; používámeCENU REPRODUKČNÍ (kvalifikovaným odhadem) Při skladování a vyskladňování Zde používáme několik metod: Metoda FIFO (first in, first out) – zásoby se oceňují při vyskladňování těmi cenami podle pořadí, ve kterém byly do skladu pořízeny Pořizovací č. Množství Cena za jednotku KČ Příjem Výdej Zásoby Příjem Výdej Zásoby 1 5 5 100 500 500 2 3 8 103 309 809 3 4 4 400 409 4 10 14 104 1040 1449 5 8 6 825 624 1 – původně 5ks za 100 – teď 0 (u 4. – 4ks – cena 400; u 5. – 1ks – cena 100) 2 – původně 3ks za 103 – teď 0 (u 5. – 3ks – cena 309) 4 – původně 10ks za 104 – teď 6 (u 5. – 4ks – 416) 5 – 100(1.) + 309(2.) + 416(4.) = 825 Metoda LIFO – ta je u nás zakázána, zásoby se vyskladňují v opačném pořadí (první do skladu, POSLEDNÍ ze skladu) Průměrná skladová cena – zásoby se evidují a vyskladňují během určitého časového období (dekáda = 10 dní, měsíc) a vždy se pro tato období stanovuje průměrná cena, buď to podle aritmetického průměru prostého či váženého Výpočet ceny vyskladňovaného materiálu Počítá se pomocíčasové normy zásob: ČNZ = c/2 + P + t s C = dodávkový cyklus, doba mezi 2 dodávkami materiálu P = pojistná zásoba ve dnech (pro případ že by se očekávaná dodávka materiálu zpozdila) t = technologická zásoba s = průměrná denní spotřeba Norma zásob se pak počítá: NZ = CNZ x s Evidence zásob Jelikož zásoby se na sebe krátkodobě váží kapitál, je jim v podniku věnována náležitá péče Při dovezení do podniku musí být proveden odpovídající příjem zásob, kdy se překontroluje správnost dodávky jak početně tak kvalitativně, zdali jsou přivezeny odpovídající zásoby Tato kontrola správnosti se provádí podle průvodních dokladů jako faktura a dodací list a poté jsou zásoby zaevidovány do skladové karty, který může mát podobu buď fyzickou anebo elektronickou Na kartě je zaznamenáno datum, doklad, příjem resp. Výdej a konečný zůstatek Ve skladové kartě musí být vždy zachycen skutečný zjištění stav zásob, mohou nastat situace, kdystavúčetní jevyššínež stavskutečný =>hovoříme o manku, které může mít několik podob: Vlivem fyzicko-chemických vlastností – může docházet k přirozenému úbytku (seschnutí, těkání) hovoříme o manku do normy. Toto celé musí být přesně vyjádřeno ve vnitřní směrnici Díky špatné evidenci či krádeži – je toto manko předepisováno viníkovy k úhradě, nejčastěji HOP (hmotně odpovědný pracovník) Za evidenci zásob, stejně jako za jejich uložení, zodpovídá hmotně odpovědná osoba, což je skladník popř. skladová účtárna skladová rovnice spotřeba + konečná zásoba = počáteční zásoba + nákup Skladování zásob Základem správného hospodaření se zásobami je odpovídající skladování, kdy ve skladu musí být řádně oddělen příjem a výdej materiálu SKLAD = je prostor určený ke skladování materiálu, ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu SKLADOVÁNÍ = umožňuje soustředit dodávky od několika výrobců do jednoho místa (velkosklad, velkoobchod, distribuční centrum) a odtud dodávat zákazníkům ucelené zásilky Sklady dělíme podle několika kritérií na: Centralizované – sklad je na strategickém místě, má velkou kapacitu a špičkovou skladovací techniku Decentralizované – každý závod má svůj menší sklad; má omezenou kapacitu Uzavřené Otevřené – volná plocha určená ke skladování; musí být dokonale zabezpečena před poškozením, ztrátou a zničením Skladník má podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti

Témata, do kterých materiál patří