Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


obchodní korporace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBCHODNÍ KORPORACE Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu.PO vede účetnictví a je zapsána v obchodním rejstříku, FO vede daňovou evidenci a je zapsána na živnostenském úřadě Obchodní korporace Družstvo Neuzavřené společenství určitého počtu osob konkrétně 5 FO + 2 POKaždý může libovolně vstupovat i vystupovat, firma nemusí nést označení „družstvo“Může být založeno za účelem podnikání (zisková organizace) – COOP, JZD nebo za účelem uspokojování sociální, hospodářských i jiných potřeb svých členů (neziskové organizace) – Fond ohrožených dětí, UNICEFČlenská schůze družstva určuje – zapisovaný, základní kapitál, schvaluje stanovy, volí ostatní členy orgánůPočáteční kapitál je stanoven obchodním zákoníkem, min. 50 000,- Je tvořen členskými vklady členů družstva, před zápisem do rejstříku je nutno splatit min. polovinu základního kapitálu a zbytek pak podle stanov, nejdéle do 3. let od založeníPř. bytové družstvo Obchodní společnosti –zákon o obchodních korporacích Osobní Kapitálové Komanditní společnost, v. o. s. s. r. o., a. s. Vklad není stanoven Vklad je stanoven zákonem Se zánikem osoby zaniká společnost Se zánikem osoby nezaniká společnost Zisk rozdělen rovným dílem, dle dohody Zisk je dle výše vkladu Ručení veškerým svým majetkem Ručí omezeně nebo vůbec Komanditní společnost (k. s.) menší společnost často rozmanitého typu, mohou ji založit min. 2 osoby (FO nebo PO)při vstupu se rozhoduji, zda budu komplementář nebo komanditistadaně odchází až po rozdělení zisku ve výši 15% (FO), 19% (PO) Komplementář: řídí společnost, vede účetnictví, vklad není určený, ručí veškerým svým majetkem. Zisk rozdělen rovným dílem Komanditista: společnost neřídí, poslouchá komplementáře, ručí pouze svým vkladem min 5000,- zisk rozdělen dle dohody Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) mohou ji založit min. 2 osobyvšichni vlastníci ji společně řídí, o zisk se dělí rovným dílemzisk se nejprve rozdělí, poté až se zdanípř. Kaufland Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) založit jí může 1 – 50 osob, základní kapitál je 1 Kčručení za závazky do výše vkladu (pokud dlužim milion a vklad mam 1 Kč, nemůžou po mně vymáhat víc, než můj vklad – 1 Kč)nejvyšším orgánem jevalná hromada (všichni vlastníci) – schází se min. 1x ročně a řeší nejdůležitější věci (rozdělní zisku, nový vlastník, určuje pravidla a řád společnosti)jednatelé: řídí společnost a vedou účetnictví, mohou být max. 3 jednatelédozorčí rada: kontroluje chod podniku a zprávy podává valné hromadě. Může a nemusí být. Ten, kdo je v dozorčí radě, nesmí být jednatel. 2x se jim daní ziskv ČR je nejrozšířenější formou podnikáníLikvidace firem s. r. o., Škoda TVC s. r. o. Akciová společnost (a. s.) základní kapitál min. 2 000 000 Kč (pro vstup na burzu je potřeba min. 20 mil. Kč)1 000ks akcií – nominální hodnota 2 000,- (číselná hodnota)500ks akcií – 4 000,- (2 000 000 / 500 = 4 000)Akcie = cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku podnikuČedok a. s., Kooperativa a. s. Možnosti zhodnocení akcií: Nákup – cena je nízká, Prodej – cena je vysoká (tržní hodnota) Podíl se zisku = dividenda (celý pytlíček peněz) Nominální hodnota: peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku. Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Základní kapitál / počet vydaných akcií Stanovy (školní řád) soubor informací o vnitřním chodu společnostipodmínka pro registraci, nejdůležitější vnitřní právní normaVýznam – lepší organizace, přehled Nejčastěji mají tuto osnovu: základní informace o společnosti (název, předmět podnikání, vlastníci, základní kapitál, právní forma, datum vzniku)organizace společnosti – jaké má orgányinformace o hospodaření firmy – způsob vedení účetnictví, rozdělení ziskuzrušení a zánik společnostizávěrečná ustanovení – notářem podepsaný zápis Druhy akcií zaměstnanecké akcie (akcie na jméno, jsou pouze pro zaměstnance či důchodce společnosti, jsou často cenově zvýhodněné, zvyšují motivaci zaměstnanců)kmenová akcie (základní – musí obsahovat tři základní práva)prioritní akcie (mají výhodu – přednostní právo výplaty dividendy) - ážio = rozdíl mezi nominální hodnotou a reálnou hodnotou - s akciemi se obchoduje na burze cenných papírů (makléř) - cenný papír je rizikovou investicí - součet hodnoty akcií tvoří základní kapitál společnosti - akcionář kupuje akcie a čeká na jejich zhodnocení (dividenda - ta nemusí se vyplácet) Podoby akcií listinné akcie – listinná podoba a musí obsahovat:firmu a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcieoznačení firmy akcievýše základního kapitálu a počet akciídatum emise, číselné označení akciepodpis člena představenstvazaknihované akcie – není v listinné podobě, je vedena centrálně na počítači ve Středisku cenných papírů. Obsahuje všechny náležitosti jako listinná akcie, kromě podpisů členů představenstva Způsoby založení a. s. bez upisování akcií – zakládající vlastník má dostatečný kapitál, nepotřebuje další investorys upisováním akcií – zakládající vlastník nemá dostatečný kapitál, ale má nápad a potřebuje investory a ty shání pomocí výzvy (inzeráty v novinách, na internetu) Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Není upraveno žádnými závaznými předpisyJeho strukturu si společnost nastaví tak, jak nejlépe vyhovuje potřebám řízení společnostiSystém, který poskytuje různým složkám firmy informace potřebné k vedení firmy a všech jeho částíÚčtování o nákladech a výnosech z různých pohledů, aby bylo možné sledovat pohyb nákladů podle různých činností, zakázek…Tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení uvnitř daného podniku

Témata, do kterých materiál patří